Projekt „Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno III/3548,III/3587 Miroľa- križovatka Makovce“

PREŠOV – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja realizovala v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 projekt „Modernizácia cestného spojenia Snina- Medzilaborce- Krosno III/3548, III/3587 Miroľa- križovatka Makovce“, ktorý má prispieť k trvalo udržateľnej cezhraničnej doprave.

Práce na úsekoch boli ukončené 25. apríla t.r. SÚC PSK ako projektový partner reagovala na výzvu vyhlásenú 26. januára 2016 predložením žiadosti o poskytnutie finančného príspevku spolu s hlavným partnerom projektu Powiat Krośnieński.
Žiadosť prešla technickým a formálnym hodnotením, čím bolo možné následne pristúpiť k podpisu Zmluvy o poskytnutie finančného príspevku vo výške viac ako 5,6 mil. eur, z toho cca 3,3 milióna eur pre slovenskú stranu.

Realizácia daného projektu mala prispieť k posilneniu regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou na Slovenskej strane a terciárnych uzlov v Poľsku vrátane napojenia na multimodálne uzly koridoru TEN-T.
Výsledkom verejného obstarávania bol 20. júla 2017 podpis zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavebných prác CESTY SK, s.r.o., ktorému v zmysle ZoD bolo odovzdané stavenisko dňa 25.7.2017.

V rámci spomínaného projektu došlo k modernizácií 8,709 km ciest na dvoch stavebných úsekoch Miroľa – Pstriná – križ. Staškovce v dĺžke 5,699 km a križovatky Makovce – križovatky Staškovce v celkovej dĺžke 3,010km.
Podarilo sa tiež rekonštruovať 2 mostné objekty a 21 cestných priepustov. Práce na oboch úsekoch sú k dnešnému dňu ukončené, protokolárne odovzdané. Na úseku momentálne prebieha odstraňovanie nedostatkov a chýb, ktoré nebránia k riadnemu užívaniu diela.
„Tento projekt mimoriadne náročný a prispel do rozvoja cestnej infraštruktúry v danom regióne zvýšením štandardu pre vodičov z pohľadu zjazdnosti a bezpečnosti cestnej komunikácie. Sme mimoriadne hrdí, že dané úseky ciest ako spojnice okolitých obcí s okresnými mestami Svidník, Stropkov a Poľskom, ktoré boli v zlom stavebno – technickom stave mohli byť pomocou Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 zmodernizované,“ uviedol Peter Kočiško, riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.

Slávnostné odovzdanie úsekov do správy sa uskutoční v stredu 23. mája za účasti zástupcov Prešovského samosprávneho kraja, zástupcov Powiatu Krośnieńského a iných významných hostí.