Akademické tituly – ako sa v nich vyznáte?

ZEMPLÍN – Akademický titul je čestná hodnosť udeľovaná vysokou školou alebo univerzitou absolventom vysokoškolského štúdia. V širšom zmysle je to čestná hodnosť udeľovaná vysokoškolsky vzdelanému človeku po splnení istých, najmä vedomostných požiadaviek. Platí, že čím vyššie vzdelanie človek dosiahne, tým vyššiu odbornosť získa.

Dosiahnutie vzdelania bolo potrebné od najstarších čias spoľahlivo preukazovať a označovať. Na to slúžili a slúžia rôzne diplomy, certifikáty, vysvedčenia i akademické tituly.
Osoba, ktorá splnila podmienky na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike, používa akademický titul a jeho skratku, ktorý jej bol priznaný podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu pôvodu, a to v jazyku tohto štátu. Príslušný orgán môže požadovať, aby fyzická osoba za svojím akademickým titulom uvádzala názov a miesto inštitúcie alebo skúšobnej komisie, ktorá tento akademický titul priznala. Akademické tituly sú na Slovensku udeľované na základe zákona č. 131/2002 o vysokých školách a zákona č. 133/2002 o Slovenskej akadémii vied a podľa osobitného predpisu – zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení zákona č. 324/1996. Dôvera v tieto tituly sa prirovnáva neraz k dôvere v peniaze či cenné papiere.

V Európe e tradíciou, že garantom kvality certifikátov o vzdelaní je predovšetkým štát, ale vo svete, napríklad v USA je kvalita garantovaná prestížou a menom samotnej vzdelávacej inštitúcie. Štruktúra používaných titulov sa v priebehu dejín menila a mení sa aj dnes. Tak to bude asi aj do budúcnosti napriek snahám o zjednocovanie akademických titulov v rámci Európskej únie.

Akademické tituly:

 • akad. arch. = Akademický architekt
  Akademický titul: Akademický architekt
 • akad. mal. = Akademický maliar
  Akademický titul: Akademický maliar
 • akad. soch. = Akademický sochár
  Akademický titul: Akademický sochár
 • ArtD. = Doktor umenia
  Akademický titul: Doktor umenia
 • BBA = Bachelor of Business Administration
  Celosvetovo uznávaný akademický titul pre manažérov na bakalárskej úrovni. Nasleduje titul MBA.
 • BBS = Bachelor of Business Studies
  Akademický titul: Bakalár obchodných štúdií
 • Bc. = Bachelor
  Akademický titul: Bakalár
 • BcA. = Bachelor of Art
  Akademický titul: Bakalár na umeleckých školách
 • BD = Bachelor of Divinity
  Akademický titul: Bakalár študujúci bohoslovectvo
 • BSc = Bachelor of Science
  Akademický titul: Bakalár vied
 • CEU = Central European University
  Central European University — medzinárodná postgraduálna inštitúcia so zameraním na humanitné vedy a sociálnu oblasť v Budapešti
 • CSc. = Candidatus scientiarum
  Akademický titul: Kandidát vied
 • DAHE = Diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie
  Diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie (vyššie odborné vzdelanie)
 • DBA = Doctor of Business Administration
  Akademický titul: Najvyšší stupeň manažérskeho vzdelania
 • Dr.h.c. = Doctor honoris causa
  Akademický titul: Čestný doktor — titul udeľovaný bez skúšok za vynikajúce zásluhy o vedu, umenie, štát, …
 • DrSc. = Doctor scientiarum
  Akademický titul: Doktor vied
 • Ing. = Inžinier
  Akademický titul: Inžinier
 • Ing. arch. = Inžinier architekt
  Akademický titul: Inžinier architekt
 • JUDr. = iuris utriusque doctor — doktor práv
  Akademický titul, ktorý získa držiteľ magisterského titulu (Mgr.) po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce (tzv. malý doktorát) v oblasti práva.
 • MBA = Master of business and administration
  Prestížny vysokoškolský titul pre ľudí študujúcich manažment
 • Mgr. = magister
  akademický titul
 • MUDr. = medicinae universae doctor — doktor všeobecného lekárstva
  Akademický titul, ktorý získa absolvent lekárskej fakulty po úspešnom ukončení štúdia. Ide o druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, na ktorý spravidla nadväzuje ďalšie vzdelávanie v podobe špecializačnej prípravy a pod.
 • MVDr. = Doktor veterinárneho lekárstva
  Akademický titul, ktorý získa absolvent veterinárneho odboru štúdia po úspešnom ukončení štúdia. Ide o druhý stupeň vysokoškolského vzdelania.
 • PaedDr. = paedagogicae doctor — doktor pedagogiky
  Akademický titul, ktorý získa držiteľ magisterského titulu (Mgr.) po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce (tzv. malý doktorát) v oblasti pedagogiky
 • PhD. = Philosophie Doctor
 • PhD. = Doktor — Philosophiae Doctor
  Akademický titul, ktorý získa doktorand po absolvovaní niekoľkoročného doktorandského štúdia, úspešnom zložení dizertačnej skúšky, obhajobe dizertačnej práce a splnení ďalších podmienok. Titul udeľuje vedecká rada univerzity. Absolvent získa tretí stupeň vysokoškolského vzdelania, ide o tzv. veľký doktorát, uznávaný na celom svete, uvádza sa za menom.
 • PhDr. = Philosophiae Doctor
  Akademický titul, ktorý získa držiteľ magisterského titulu (Mgr.) po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce (tzv. malý doktorát).
 • prof. = profesor
 • RNDr. = rerum naturalium doctor — doktor prírodných vied
  Akademický titul, ktorý získa držiteľ magisterského titulu (Mgr.) po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce (tzv. malý doktorát) v oblasti prírodných vied.
 • RSDr. = doktor sociálno-politických vied
  rerum socialum doctor
 • ThDr. = doktor teológie, bohoslovectva
  Theologiae doctor