Otvorený list predsedovi predstavenstva 1. Humenská, a.s., R. Gregorovičovi, členom dozornej rady a J. Čandovej, hlavnej kontrolórke mesta Humenné

Vážení zástupcovia občanov mesta Humenné,
po zverejnení neúplných, skreslených a jednostranných informácii, ktoré odzneli vo vysielaní Humenskej televízie (HNTV) dňa 22.2.2018, som písomne požiadala predsedu predstavenstva 1. Humenská, a.s., pána Gregoroviča o možnosť vystúpiť vo vysielaní HNTV a prezentovať divákom aj svoje stanovisko,

tak ako to vysielateľovi a držiteľovi licencie na TV vysielanie ukladá zákon o vysielaní a retransmisii č. 308/2000 Zz. (§ 16 – Základné povinnosti vysielateľa a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie: (3) Vysielateľ je povinný: „zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru).
Žiaľ, napriek mojim opakovaným písomným žiadostiam sa tak do dnešného dňa nestalo.

Považujem takéto konanie predstaviteľa mestskej spoločnosti, ktorá je držiteľom licencie za nezákonné a v rozpore s demokratickými princípmi, ktoré občanom Slovenska garantuje naša ústava a ďalšie zákonné normy.
HNTV nie je osobným majetkom pána Gregoroviča, on má byť garanciou a poberá plat/odmenu za to, aby zabezpečoval plnenie všetkých zákonov, ktoré sú spojené s vysielaním humenskej mestskej televízie.
Je prípustné, aby zákony v Humennom neplatili pre politického nominanta vo funkcii predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti, ktorá je 100 % majetkom mesta?

Vyčerpala som už všetky možnosti, okrem súdnej cesty, dovolať sa svojich zákonných práv na ochranu môjho mena, ale doteraz bez nápravy. Z tohto dôvodu som sa rozhodla požiadať zainteresovaných zástupcov humenskej samosprávy o pomoc a nápravu prostredníctvom tohto otvoreného listu.

Prosím a žiadam kompetentných mestských poslancov v dozornej rade a rovnako aj hlavnú kontrolórku mesta Humenné, aby využili svoje postavenie a zákonné možnosti k tomu, aby sa právo a spravodlivosť v Humennom, dostalo všetkým občanov v rovnakej miere tak, ako to nám to garantujú zákony a Ústava SR.

Za vašu pomoc vám vopred ďakujem.

S pozdravom

Anna Lopatová
V Humennom 14.6.2018


Tento text je súčasťou „Úvahy a komentáre“, nie je redakčným obsahom.