Značka: Otvorený list

Otvorený list predsedovi predstavenstva 1. Humenská, a.s., R. Gregorovičovi, členom dozornej rady a J. Čandovej, hlavnej kontrolórke mesta Humenné

Vážení zástupcovia občanov mesta Humenné,
po zverejnení neúplných, skreslených a jednostranných informácii, ktoré odzneli vo vysielaní Humenskej televízie (HNTV) dňa 22.2.2018, som písomne požiadala predsedu predstavenstva 1. Humenská, a.s., pána Gregoroviča o možnosť vystúpiť vo vysielaní HNTV a prezentovať divákom aj svoje stanovisko,