PSK podporí projekty v regióne sumou 663 tisíc eur. Uzávierka žiadostí: 13. apríla

PREŠOV – Prešovský samosprávny kraj prerozdelí z vlastných príjmov v rámci dotácií 663 tisíc eur. Podporené budú projekty v oblasti kultúry, športu a sociálnych služieb. O grantové peniaze môžu požiadať mestá, obce, občianske združenia i neziskové organizácie. Žiadosť je potrebné predložiť do 13. apríla.

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 schválili poslanci na marcovom zasadnutí zastupiteľstva s rekordnou sumou i s upravenými podmienkami.
Oproti vlaňajšej grantovej schéme, kde sa po úpravách prerozdelilo 467 tisíc eur, bolo z rozpočtu krajskej samosprávy aktuálne vyčlenených 663 tisíc eur. O rozdelení 594 400 eur rozhodnú poslanci, sumu 68 600 eur bude mať k dispozícii predseda PSK Milan Majerský.

Zmenila sa aj spodná hranica poskytnutej dotácie. Po novom je minimálna výška 500 eur, maximálna 5 tisíc eur na jeden projekt. Pri programe 1, podprograme 1.3 (Športový reprezentant) je horná hranica 12 tisíc eur.

Milan Majerský, predseda prešovského VÚC

„Prešovský kraj má najviac obcí zo všetkých žúp, preto je dôležité, aby peniaze putovali aj do najmenších obcí. Mnohé z nich nemajú inú možnosť organizovať kultúrne, športové alebo spoločenské podujatie. Nemajú sponzorov, výrobné podniky a donorov, ktorí by zafinancovali akúkoľvek aktivitu. Preto je tu Prešovský samosprávny kraj, ktorý má byť akcelerátorom týchto podujatí a aktivít v jednotlivých okresoch,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Dotácie z rozpočtu krajskej samosprávy pôjdu na zabezpečenie verejnoprospešných služieb, na podporu podnikania a zamestnanosti. Grantová výzva je zameraná na tri programy – šport, kultúru a sociálne služby. Úspešný žiadateľ môže dotačné peniaze použiť na bežné, ale aj investičné účely. Preukázať však musí spolufinancovanie vo výške 20% z celkovej výšky schváleného projektu.

Uzávierka do 13. apríla

Záujemcovia, ktorí chcú získať financie pre svoju aktivitu, musia predložiť svoje žiadosti na Úrad PSK v Prešove do 13. apríla. Dotácie pre jednotlivých žiadateľov (s výnimkou programu 1, podprogramu 1.3 ) budú prideľovať komisie zložené z poslancov, ktoré kopírujú jednotlivé volebné obvody, respektíve okresy kraja. Zastupiteľstvo prerozdelené peniaze a úspešných žiadateľov schváli do konca júna. Každý podporený projekt musí byť zrealizovaný s finančnou spoluúčasťou žiadateľa a ukončený do 30. novembra 2018.

Aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie je zverejnená na webovom portáli krajskej samosprávy – www. po-kraj.sk.
Záujemcovia tam nájdu všetky potrebné informácie, tlačivá i zoznam potrebných príloh.


Doplňujúce informácie:
Program ŠPORT
Cieľom programu je rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. Podporovať reprezentáciu PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru a usporadúvanie športových podujatí typu šport pre všetkých na území Prešovského kraja.
V rámci programu Šport sú zadefinované štyri podprogramy:
Podprogram 1.1 – kapitálové (investičné) výdavky – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
Podprogram 1.2 – bežné (neinvestičné) výdavky – Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
Podprogram 1.3 – bežné (neinvestičné) výdavky – schvaľovanie žiadostí o pridelení/nepridelení dotácie spadá výlučne do pôsobnosti Z PSK/predsedu ZPSK – Športový reprezentant – reprezentácia PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru.
Podprogram 1.4 – bežné (neinvestičné) výdavky – Šport pre všetkých – usporiadanie masových telovýchovných a športových podujatí.

Program KULTÚRA
Cieľom programu je príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, ktorých vlastníkom je obec alebo mesto, alebo ktoré sú v správe obce alebo mesta, podpora prezentácie a využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami. V rámci programu je to tiež podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov vrátane gastronómie, tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov, uchovávanie a osvojenie tradičných zručností vrátane podpory edičnej činnosti, ako je napríklad vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne.
V rámci programu Kultúra sú zadefinované tri podprogramy:
Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky – Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky – Oprava a údržba kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
Podprogram 2.3 – bežné (neinvestičné) výdavky – Nehmotné kultúrne dedičstvo – podpora usporiadania kultúrnych podujatí a edičná činnosť (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne ).

Program SOCIÁLNE SLUŽBY
Cieľom programu je zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb na území PSK.
V rámci programu Sociálne služby sú zadefinované tri podprogramy:
Podprogram 3.1 – kapitálové (investičné) výdavky – Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy zariadení poskytujúcich sociálne služby vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom investičného charakteru.
Podprogram 3.2 – bežné (neinvestičné) výdavky – Oprava a údržba zariadení poskytujúcich sociálne služby vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
Podprogram 2.3 – bežné (neinvestičné) výdavky – Nákup materiálno-technického vybavenia priestorov zariadení sociálnych služieb a nákup technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK