Zrealizované a realizované investície v školách a školských zariadeniach

VRANOV n/T – Mestská samospráva začala v novembri minulého roka realizovať projekt „Rekonštrukcia so zvýšením kapacity Materskej školy na Kukučínovej ulici vo Vranove nad Topľou“, na ktorý má schválený nenávratný finančný príspevok z fondov EU.
Realizáciou projektu mesto:
1. zvýši kapacitu materskej školy nadstavbou pavilónu E o 20 detí.
2. zvýši energetickú hospodárnosť 2 pavilónov, a to pavilónu B1, E, a to zlepšením tepelnoizolačných vlastností – zateplením obvodového plášťa, zateplením strechy, výmenou okien a vonkajších vstupných dverí, rekonštrukciou vykurovacej sústavy s inštaláciou tepelného čerpadla, inštaláciou riadeného vetrania v učebniach a spálňach s rekuperáciou tepla a s výmeny osvetlenia vnútorných priestorov.
3. zrealizuje stavebno–technickú úpravu areálu MŠ, ktorej súčasťou bola výstavba detského ihriska.

Celkovo do rekonštrukcie Materskej školy na Kukučínovej ulici, ktorá bola financovaná z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu vo výške 95% z oprávnených nákladov na stavbu, bolo preinvestovaných 419 000 eur.

Pre túto novovzniknutú triedu mesto z rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR získalo finančné prostriedky, a to vo výške 5 400 eur na zakúpenie didaktických pomôcok, kníh a iné materiálne zabezpečenie.
Zároveň v letných mesiacoch mesto z vlastných zdrojov financovalo sociálne zariadenia – toalety, umyvárku a šatňu jednej triedy. Pre školskú jedáleň tejto materskej školy bolo zakúpené vybavenie kuchyne, a to nerezové stoly, varný kotol a sanita.