VÝZVA na prihlásenie sa do procesu participatívneho rozpočtu mesta Humenné na rok 2022

HUMENNÉ – Poslanci MsZ na 9. zasadnutí dňa 23. októbra 2019 schválili Pravidlá participatívneho rozpočtu. Cieľom participatívneho rozpočtu (ďalej len „PR“) je umožniť obyvateľom mesta Humenné zapojiť sa do rozhodovania samosprávy a priblížiť jej fungovanie širokej verejnosti. V rámci PR budú môcť Humenčania rozhodovať o výbere rôznych projektov, ktoré budú realizované z verejných financií.

Hlavným cieľom mesta je prostredníctvom PR zvýšiť záujem obyvateľov mesta o veci verejné, podporiť aktivity a zvýšiť spoluúčasť na verejných rozhodnutiach samosprávy.

Participantom sa stáva osoba, ktorá v ďalšej fáze PR vypracuje projekt, ktorý bude vo všeobecnom záujme mesta Humenné a jeho obyvateľov, tzn. v ďalšej fáze môže vypracovať a predložiť projekt výlučne iba participant.

Prihlásenie sa záujemcov do PR Záujemcovia sa môžu prihlásiť do procesu PR mesta Humenné vyplnením prihlášky a jej podaním v podateľni mestského úradu alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné.

Do PR sa môžu zapojiť právnické osoby (organizácie, neformálne organizácie) a fyzické osoby staršie ako 18 rokov. V prípade žiadateľa – fyzickej osoby mladšej ako 18 rokov veku sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu. Prihláška pre prihlasovanie sa záujemcov do PR bude k dispozícii v papierovej forme v podateľni MsÚ a v elektronickej podobe na webovej stránke mesta Humenné.

Termín uzávierky prihlášok pre záujemcov je do 31.12.2021. Všetkých participantov zároveň pozývame na úvodnú konferenciu k PR mesta Humenné pre rok 2022, ktorá sa uskutoční dňa 10. 1.2022 o 16:00 hod. v zasadačke MsÚ Humenné.

Prihláška participanta do procesu Participatívneho rozpočtu mesta Humenné na rok 2022

Súhlas zákonného zástupcu na rok 2022