VÝNIMOČNÉ doučovanie Pugačevkárov

HUMENNÉ – Základná škola Pugačevova na pravidelnej báze vyhľadáva a veľmi úspešne sa zapája do rozličných grantových programov. Naposledy do projektu Nadácie ZSE, ktorý bol zameraný na nové formy vzdelávania žiakov. Spomedzi 126 bolo úspešných 39 a medzi nimi aj Pugačevkári. Témou projektu Učíme sa s radosťou vonku a spolu bolo Výnimočné doučko.

Cieľom bolo upevniť a získať nové vedomosti pre žiakov 5. ročníka, pretože pre nich je prechod na 2. stupeň mimoriadne náročný, aj vzhľadom na dištančné vzdelávanie v práve končiacom školskom roku.
Zamerali sme sa predovšetkým na projektové i rovesnícke vyučovanie či zážitkové učenie v období, keď žiaci nastúpili do školy po dištančnom vzdelávaní. Vytvorili sme zážitkové vzdelávanie Ako žijú deti sveta. Piataci sa oboznámili s kultúrou a tradíciami vo svete. Svoje putovanie začali tradíciami a zvykmi na Slovensku. Prechádzali svetadielmi a cestu ukončili v Amerike a aj stavaním teepee stanu.

Žiaci vďaka použitým formám a metódam vyučovania okrem vedomostí získali zručnosti a najmä zážitky. Celé projektové vyučovanie bolo vytvorené tak, aby nenútenou formou prechádzali jednotlivými vyučovacími predmetmi. Počas týchto dní si zábavnou a kreatívnou formou upevňovali vedomosti z biológie, dejepisu, geografie, matematiky a slovenského jazyka. Výchovné predmety boli včlenené do rôznych aktivít, v ktorých nechýbal tanec, hudba, pohyb a kresba.
Z pohľadu pedagógov a žiakov považujeme „Výnimočné doučko“ za veľmi prínosné a obohacujúce pre obidve strany. Pri takýchto formách výučby je veľmi potrebná vzájomná spolupráca a dôležitá je aj podpora vedenia školy. Nesmierne tiež poteší úcta a vďaka rodičov, ktorá nás motivuje k ďalším nápadom a myšlienkam.

Katarína Jakubčová
ZŠ Pugačevova