Jazyková poradňa – ako správne písať názvy ulic

Slovo ulica sa v názve ulice píše s veľkým začiatočným písmenom alebo s malým?

Odpoveď: V slovenčine sa používajú tri spôsoby pomenovania ulíc.

1. V názvoch ulíc so zhodným prívlastkom sa uvádza prívlastok pred podstatným menom ulica, napríklad Pekná ulica, Púpavová ulica, Štúrova ulica, Teplická ulica, Dlhá ulica. Pri tomto type pomenovania má mať oficiálny názov ulice dvojslovnú podobu so slovom ulica, ktoré je súčasťou názvu. Skrátené podoby názvov ulíc ako Štúrova 6, Teplická sa používajú v hovorovej komunikácii (bývam na Štúrovej 6, pôjdeme cez Teplickú) alebo v poštovom styku pri písaní adries na obálky.

2. Pri písaní názvov ulíc s nezhodným genitívnym prívlastkom sa podľa Pravidiel slovenského pravopisu považuje za vlastné meno celé spojenie, čo znamená, že slová ako ulica, nábrežie, aleja, námestie na začiatku názvu verejných priestranstiev sa píšu s veľkým začiatočným písmenom (za ním nasleduje vlastné meno alebo iné podstatné meno v genitíve, t. j. v 2. páde), napríklad Ulica Ľ. Štúra, Ulica kniežaťa Pribinu, Ulica osloboditeľov, Námestie slobody, Námestie mieru, Nábrežie armádneho generála L. Svobodu, Sad Janka Kráľa.

3. Na Slovensku máme aj názvy ulíc, ktorých súčasťou nie je podstatné meno ulica, napr. Pri starej prachárni, Pri kríži, K Železnej studničke, Pod Bôrikom, Na bitúnku, Na Hrebienku, Nad lomomMlynské nivy. Takéto pomenovania vznikli väčšinou podľa pôvodného pomenovania lokalít, na ktorých ulice vznikli. Ak sa pri názvoch ulíc ako Nad lomom či Na Hrebienku použije slovo ulica, toto slovo nie je súčasťou názvu, ale iba druhové označenie a píšeme ho s malým začiatočným písmenom: bývam na ulici Nad lomom; úrad má sídlo na konci ulice Na Hrebienku a pod.

Ak máte ďalšie otázky, ktoré sú spojené so slovenským pravopisom, odpovede pravdepodobne nájdete v JAZYKOVEJ PORADNI

Garantom poradne je Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra.