V Stropkove vyhlásili lokálne pamätihodnosti mesta

STROPKOV – V Stropkove sa rozhodli popularizovať a ešte viac dostať do povedomia verejnosti pamätihodnosti regionálneho významu. Na svojom poslednom rokovaní schválili poslanci zastupiteľstva návrhy na prvé oficiálne uznané pamätihodnosti mesta Stropkov pre rok 2021.

„V každom meste či obci sú okrem národných kultúrnych pamiatok ďalšie hnuteľné a nehnuteľné objekty, udalosti a názvy, tzv. pamätihodnosti. Tie nie sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, ale majú pre obec kultúrno-historickú alebo umelecko-remeselnú hodnotu a súvisia s históriou a životom na danom území. Predstavujú preto pre každé mesto osobitnú a špecifickú hodnotu,“ priblížil predkladateľ návrhu Tibor Kubička, vedúci odboru školstva a kultúry MsÚ.

Celý proces upravuje zákon o ochrane pamiatkového fondu. Do evidencie pamätihodností možno zaradiť hnuteľné a nehnuteľné veci, kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré majú historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, vedeckú, technickú, umeleckú alebo umelecko-remeselnú hodnotu. Na rozdiel od národných kultúrnych pamiatok rozhoduje o pamätihodnostiach len obec. Do evidencie pamätihodností sa nezaraďujú národné kultúrne pamiatky.

„Aj takýmto spôsobom sa snažíme oboznámiť našich obyvateľov a širokú verejnosť o kultúrnom a historickom dedičstve mesta. Status pamätihodnosti nepredstavuje obmedzenie vlastníckych práv majiteľov a nemá vplyv na zvýšenie rozpočtu mesta. Evidencia má byť akýmsi odporúčaním pre majiteľov, aby pamätihodnosti zachovali a starali sa o ne v súlade s princípom ochrany ich kultúrno-historických hodnôt,“ uviedol T. Kubička.

Začiatkom tohto roka ustanovil primátor Ondrej Brendza sedemčlennú komisiu, ktorá posudzovala jednotlivé návrhy mesta i verejnosti. Do výberu sa dostalo zhruba šesťdesiat návrhov na pamätihodnosti. „Komisiu tvorili ľudia, ktorí pôsobia v rozličných oblastiach kultúrno-spoločenského života v meste. Našim cieľom bolo, aby popri to popri odbornosti boli všetko osobnosti úzko späté zo Stropkovom, ktorí tu žijú alebo tu vyrastali,“ vysvetlil primátor.

Schválené pamätihodnosti plánuje samospráva viac propagovať, prvým krokom bude ich označenie a takisto vydanie informačných letákov so zoznamom i opisom jednotlivých objektov či udalostí.

Zoznam pamätihodností budú každoročne rozširovať o ďalšie lokálne vzácnosti.

Peter Novák
hovorca mesta Stropkov


Na návrh komisie schválilo zastupiteľstvo nasledujúce pamätihodnosti mesta Stropkov:

Hmotné nehnuteľné pamätihodnosti:

Mestský cintorín – pietne miesto z roku 1763. Nachádzajú sa na ňom hroby našich predkov a osobností podieľajúcich sa na vývoji mesta, duchovnom, kultúrnom, spoločenskom či športovom povedomí.

Chrám sv. Cyrila a Metoda – sakrálna stavba vznikla v polovici 20. storočia a vybudovali ju stropkovskí redemptoristi. V roku 2021 uplynie 100 rokov od príchodu českých redemptoristov na územie Slovenska, ktorí si vybrali za miesto svojho pôsobenia Stropkov.

Hmotné hnuteľné pamätihodnosti:

Symboly mesta Stropkov (erb, vlajka, insígnie, pečať) – každé mesto charakterizujú a reprezentujú jeho symboly, najmä erb. Primátor, ako najvyšší predstaviteľ mesta uchováva mestskú pečať, vlajku a používa mestské insígnie.

Nehmotné pamätihodnosti:

Dátum 12. 3. 1404 – výročný, pamätný deň mesta Stropkov, kedy vznikla prvá historická písomná zmienka.
Dátum 28. 11. 1944 – pamätný, výročný deň mesta Stropkov, kedy bolo mesto počas 2. svetovej vojny oslobodené.

Foto: Matus Vojcek