V centre horného Zemplína pribudnú cesty, chodníky aj hokejbalové ihrisko

HUMENNÉ – Mestskí poslanci schválili, že od štátu si mesto zoberie bezúročnú návratnú finančnú výpomoc vo výške 760 766 eur. Dôvodom je kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb v tomto roku v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

V Humennom budú musieť prijatú bezúročnú finančnú výpomoc od štátu použiť do 31. decembra 2020 s tým, že do konca roka majú uhradiť aj faktúry. Preto chce samospráva z týchto zdrojov prioritne financovať predpripravené ak­cie.

  • financovanie investičnej akcie Odbočovací pruh na Komenského ulici (33.000 €)
  • financovanie strechy MŠ Třebíčska (21.100 €)
  • financovanie opravy a údržby ciest a chodníkov, parkovacích plôch (200.000 €)
  • financovanie výstavby oporného múra Sadová – Jilemnického sady (124.800 €)
  • financovanie havarijného stavu na uliciach Gaštanová a v lokalite Kudlovce (181.866 €)
  • rekonštrukcia strechy Mestského úradu (200.000 €)

Ako informoval na webe mesta Marián Škuba, z kancelárie primátora, za uznesenie hlasovalo 19 poslancov, jeden sa pri hlasovaní zdržal. Vďaka všetkým opatreniam, ktoré realizuje vedenie mesta spolu s príspevkovými a rozpočtovými organizáciami nemuselo mesto čerpať ani kontokorentný úver ani používať napr. rezervný fond na bežné výdavky.

Mesto Humenné splnilo zákonné podmienky na prijatie pôžičky, pretože jeho zadlženosť je ku koncu minulého roka na úrovni 15,1 percenta a za tento rok neprekročí hranicu 22 percent.

Zároveň suma splátok návratných zdrojov financovania bola k 31. decembru 2019 vo výške 3,88 percenta a ku koncu roka 2020 neprekročí hranicu 6 percent. Splátky bezúročnej finančnej výpomoci sú odložené o štyri roky a prvá je splatná až k 31. októbru 2024. Mesto bude pôžičku splácať do roku 2027 v štyroch rovnomerných splátkach.

Vláda SR vyhradila na poskytnutie bezúročných pôžičiek samosprávam na svojom rokovaní 12. augusta takmer 200 miliónov eur ako kompenzáciu výpadku ich príjmov. Pôžičky poskytujú na základe žiadosti obce / mesta alebo vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020.


Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci je podmienené aj finančnou disciplínou samospráv.

Zároveň poslanci schválili rozpočtové opatrenia mesta Humenné č.4/2020. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upravil na 36 577 967 €. Z rezervného fondu sa použijú zdroje na financovanie kapitálových výdavkov aj pre výstavbu hokejbalového ihriska (35 000 €) a na nákup skriniek pre Správu rekreačných a športových zariadení (70 000 €).