PRIHRANIČNÍ REPORTÉRI – mikroprojekt, ktorý úspešne naštartoval záujem stredoškolákov o prácu v médiách

SNINA – V utorok 14. septembra 2021 sa v rekreačnej oblasti Sninské Rybníky „Vihorlat resort“ uskutočnila záverečná tlačová konferencia v rámci mikroprojektu „Prihraniční reportéri“/“Przygraniczni Reporterzy. Vedúcim partnerom bolo Centrum prvého kontaktu Snina, partnerom z poľskej strany bola Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, Uherce Mineralne, lektorsky a metodicky sa na úspešnom priebehu série workshopov podieľala aj regionálna TV Východ.

Hlavným cieľom mikroprojektu, ktorý bol z najväčšej časti financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bolo pripraviť kvalifikovaných pracovníkov regionálnych médií. Okrem toho bolo snahou uspokojiť potrebu slovensko-poľského pohraničného regiónu zaviesť a skvalitniť mediálnu výchovu v slovenských, rovnako aj v poľských stredných školách a vo vzdelávacích inštitúciách zameriavajúcich sa na celoživotné vzdelávanie obyvateľstva.

Mikroprojekt „Prihraniční reportéri“ bol otvorený všetkým záujemcom o zvýšenie vzdelania v oblasti médií na stredných školách.

Je to okrem iného aj možnosť a účinný spôsob, ako cez mediálnu tvorbu predchádzať diskriminácii na základe pohlavia, rasovej alebo etnickej príslušnosti, náboženstva alebo názorov, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Mikroprojekt zohľadňoval tiež požiadavky týkajúce sa dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Pri výbere účastníkov odborných workshopov bol kladený dôraz výlučne na vedomosti, kompetencie a schopnosti uchádzačov.

Možno pripomenúť, že teóriu a poznatky lektorov na slovenskej strane podrobne testovala skupina študentov a ich pedagógov zo Školy umeleckého priemyslu Svidník.  

Ako prítomných na záverečnej konferencii informoval Ľuboslav Závacký, hlavný koordinátor mikroprojektu, napriek všetkým problémom, ktoré stáli pri začiatku, aj počas realizácie mikroprojektu a ktoré boli spojené s opatreniami a obmedzeniami počas Koronavírusu, ciele ktoré si v Centre prvého kontaktu Snina vytýčili, sa im v plnom rozsahu podarilo naplniť.

 

Osobitne treba pochváliť za odhodlanie a snahu získať nielen čo najviac teoretických poznatkov, ale tiež praktických skúseností pri práci s profesionálnou novinárskou a filmárskou technikou študentov zo Školy umeleckého priemyslu Svidník, ktorí spolu so svojimi pedagógmi maximálne využili čas workshopov a účasť odborných lektorov.

Reportáž z úvodnej tlačovej konferencie, ktorá sa uskutočnila 26.6.2020 vo Svidníku,  nájdete TU
Reportáž zo 4. workshopu, ktorý sa konal v dňoch 23.-25. 8. 2021 vo Vihorlat rezorte na Sninských Rybníkoch nájdete TU

Z neformálnych diskusií slovenských, aj poľských účastníkov počas celého priebehu tohto mikroprojektu vyplynula požiadavka, že v podobných pohraničných projektoch by bolo vhodné pokračovať aj v budúcnosti.
Práca v médiách je síce náročná, často finančne nedocenená, ale aj napriek tomu je rovnako na Slovensku, aj v Poľsku dostatok mladých ľudí, ktorí sú nadšení z možností, ktoré im súčasná doba v oblasti využitia médií ponúka. Týka sa to oblasti printu, elektronických a sociálnych médií, TV, rádií, reklamnej tvorby, aj ďalších pribúdajúcich nových spôsobov vzájomného verejného informovania.
Podľa slov Ľuboslava Závackého, hlavného koordinátora z Centra prvého kontaktu Snina, bude s kolegami intenzívne premýšľať nad tým, či by bolo možné pripraviť inováciu, prípadne rozšírenie takéhoto mikroprojektu v dohľadnom čase.