Predražené mestské stavby preverí polícia

HUMENNÉ – Mestskému zastupiteľstvu v Humennom (25.6.) bola predložená Správa o výsledkoch kontroly a kontrolných zisteniach investičných akcií. Predmetom kontroly bolo porovnanie ocenených výkazov výmer priložených k fakturácii za vykonané práce so skutočne vykonanými prácami na základe preverenia priamo v teréne na stavbe za účelom zistenia prípadných rozdielov medzi fakturáciou a skutočným stavom.

Ako informoval Marián Škuba, z tlačového referátu mestského úradu, vo výberovom konaní bolo oslovených najskôr 11 externých dozorov, neprihlásil sa nik. Po oslovení ďalších štyroch na kontrolu všetkých 13 stavieb spĺňala podmienky iba spoločnosť INŽINIERING PLUS s.r.o. Vykonala kontrolu osobami, ktoré majú osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho, resp. stavebného dozoru. Priniesla závery z vykonania 13 investičných akcií, ktoré mesto realizovalo v období posledných 3 rokov.

Kontrolované stavby:

Rekonštrukcia strechy budovy Dom služieb v Humennom
Oprava vstupného areálu MŠ Mierová
Revitalizácia priestoru pri bytovom dome Ševčenkova 6, 8, 10
Výstavba spevnenej plochy na Lipovej ulici
Rekonštrukcia Domu smútku a oprava okolia
Revitalizácia parčíka Valaškovce a priestranstva za starým Valaškovským mostom
Rozšírenie a prepojenie parkoviska Detská poliklinika a Mestská polícia – I. etapa
Spevnené plochy a rekonštrukcia schodiska na ulici SNP
Rekonštrukcia Gaštanovej ulice – I. etapa
Výmena dlažby pred vstupom do Mestského kultúrneho strediska
Výmena okien ZŠ SNP
Spojovací chodník za bytovým domom Laborecká 4
Oprava havárie strechy – Zimný štadión Humenné

Celkové navýšené náklady: 124.305 €


Materiál bol prerokovaný na XII. Zasadnutí Mestskej rady (MsR) v Humennom a bol odporúčaný MsZ v Humennom zobrať na vedomie Správu o výsledkoch kontroly a kontrolných zisteniach investičných akcií. MsZ žiada primátora dať podnet na prokuratúru v prípadoch, kde bola zistená škoda väčšieho rozsahu.

„Pochybenie vybraní znalci z odboru zdôvodnili a podložili dokladmi. Aby to zo strany zastupiteľstva neprešlo iba konštatovaním, dávam návrh o doplnenie uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Humennom žiada primátora mesta dať podnet na začatie trestného konania vo veciach, ktoré sú uvedené v Správe o výsledkoch kontroly a kontrolných zisteniach investičných akcií,“ povedal Jozef Babják.

Názor i návrh verejne podporil Ivan Hopta, pričom sa dožadoval podania veci na Úrad špeciálnej prokuratúry.

Michal Babin v minulosti viackrát upozorňoval aj na predraženie stavieb Park na Sídlisku I a podchod pre peších. Výsledky kontrol iných stavieb dali jeho obavám za pravdu.

Aj pre Martina Ruščanského sú výsledky správy podčiarknutím tvrdení z minulosti. „Avizoval som to, dnes sú známe dôkazy a podklady. Stavby v meste Humenné boli za čias exprimátorky Vaľovej predražené. Najväčšie sú nezrovnalosti na strechách, tam, kde ľudské oko nedovidí. Je nutné pokračovať aj v ďalších kontrolách, minulosť prehliadnuť nemožno,“ poznamenal.

Tomáš Šudík sa zamýšľal, čo všetko sa mohlo v Humennom za 124.000 € vybudovať, podporil ďalšie vyšetrovanie zistených udalostí.

Pozmeňovací návrh Jozefa Babjáka prešiel v hlasovaní nasledovne:
„za“ 18 / „proti“ 3 / „zdržal sa“ 0

MsZ v Humennom následne Správu o výsledkoch kontroly a kontrolných zisteniach investičných akcií vzalo na vedomie jednohlasne.