Polícia preverí, kto nevrátil mestské mobily

HUMENNÉ – V rámci pokračujúceho XIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ; 29.6.) vzalo poslanecké plénum na vedomie aj Informatívnu správu o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2020.

Na základe Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok roku 2019 a poverenia primátora bola vykonaná kontrola čerpania finančných prostriedkov na materiálno-technické vybavenie Mestského úradu v Humennom, evidencie zakúpeného materiálu a vybavenia za rok 2018. Oprávnenou osobou / kontrolným orgánom bola Jana Čandová, hlavná kontrolórka mesta.

Faktúra zo dňa 14.02.2018 od spoločnosti Orange, a.s. Bratislava oznamuje kúpu mobilného telefónu Apple iPhone 8 64 GB Gold v sume 429,30 € pre prednostu MsÚ. K faktúre chýba priložená objednávka. Tovar zo skladu prijala 29.12.2017 PhDr. Jana Vaľová.
Faktúra zo dňa 28.12.2017 avizuje, že došlo od spoločnosti Orange, a.s. Bratislava ku kúpe mobilného telefónu Apple iPhone 8 64 GB Silver v sume 341,10 € pre primátorku mesta. K faktúre chýba priložená objednávka. Tovar zo skladu prijal 05.03.2018 Mgr. Ondrej Bartko.

Tovar bol účtovne prijatý na sklad ešte pred úhradou faktúry, čo nie je v súlade so Zásadami obehu účtovných dokladov. Podpis na výdajke pre Mgr. Ondreja Bartka nie je čitateľný a teda nie je možné identifikovať, komu presne bol mobilný telefón zverený. Faktúra vystavená v roku 2017 bola uhradená z finančných prostriedkov nasledujúceho rozpočtového roka 2018, čím sa porušili rozpočtové pravidlá verejnej správy a finančná disciplína.

Na základe inventarizácie k 31.12.2018 kon­trola zistila, že uvedený majetok nie je zaradený do majetku mesta a teda nemá priradené inventárne číslo. Došlo tak k porušeniu zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Fyzickou kontrolou (31.01.2020) bolo zistené, uvedené mobily sa na Mestskom úrade v Humennom nenachádzajú. Boli zverené (podľa výdajok) osobám, ktoré výdajky podpísali. Nevrátenie veci sa javí ako protiprávne konanie. Vlastníkovi vznikla škoda v celkovej sume 770,40 €. Prisvojenie si cudzej veci napĺňa znaky trestného činu.

„Zaujímalo by ma, kde telefóny zmizli? Na základe týchto zistení by mal primátor mesta podať trestné oznámenie na políciu. Zmizol majetok mesta, ktorý niekto odcudzil,“ poznamenal Tomáš Šudík, poslanec MsZ v rozprave na mestskom zastupiteľstve.

Tento názor podporil aj Ivan Hopta. „Ak vieme, kto bol prednosta alebo primátorka, dostali mobily a nevrátili ich, je to problém. Diali sa tu však aj mnohé ďalšie veci. Určite je nutné zmiznutie mobilov prešetriť.“

Situáciu Odbor organizačný, všeobecnej správy a vnútornej prevádzky aktuálne rieši.
„Podnet pre orgány činné v trestnom konaní bol spracovaný, prebehla konzultácia s právnym oddelením a bol expedovaný na Okresnú prokuratúru v Humennom,“ konštatoval Peter Michalenko, vedúci odboru.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad