Kraj vstupuje do výstavby obchvatu Starej Ľubovne – združená investícia odbremení centrum mesta

PREŠOV – VÚC Prešov spolu s mestom Stará Ľubovňa vstupuje do výstavby juhovýchodného obchvatu. Investícia za 2,3 milióna eur má výrazným spôsobom odľahčiť dopravné zaťaženie v centre mesta a zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
Spoločný zámer deklarovali predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský a primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko, ktorí dnes podpísali Memorandum o spolupráci.
Výstavba juhovýchodného obchvatu mesta predpokladá výstavbu novej komunikácie v dĺžke 919,12 m, ktorá bude spájať dve cesty III. triedy. Ide o úseky III/3146 smerom na Jakubany, Nová Ľubovňa – Levočská ulica a III/3120 Stará Ľubovňa – Prešovská ulica s napojením na cestu I. triedy I/68 na trase Stará Ľubovňa – Sabinov – Prešov. Na túto investíciu vyčlenili samosprávy finančné prostriedky zo svojich rozpočtov – mesto Stará Ľubovňa poskytlo 1 milión eur, Prešovský samosprávny kraj sumu 1,35 milióna eur.

„Som rád, že krajské zastupiteľstvo podporilo túto investíciu. Uvedomujeme si, že Stará Ľubovňa je preťažená dopravou, čo negatívne vplýva na každodenný život jej obyvateľov. Vybudovanie novej komunikácie, možnosť presmerovania nákladnej dopravy z centra mesta by malo podstatne zlepšiť situáciu nielen pre motoristov, ale pre všetkých, ktorí tu žijú alebo mestom prechádzajú,“ uviedol po podpise Memoranda o spolupráci predseda PSK Milan Majerský. Ako dodal, realizovanou stavbou sa zjednoduší i dostupnosť a vzájomné prepojenie medzi jednotlivými regiónmi, navyše sa zlepšia parametre ciest v rámci Prešovského kraja.

Výstavba obchvatu je významnou i dlho očakávanou investíciou. Stará Ľubovňa sa o ňu usilovala viac ako 20 rokov, plány brzdili výkupy pozemkov i finančná náročnosť zámeru. Reálnejšiu podobu nadobudol obchvat až koncom roka 2015 po úspešnom majetko-právnom vyrovnaní pozemkov, ktoré mesto odpredalo PSK za jedno eur. Vstup krajskej samosprávy do procesu realizácie výstavby mal napomôcť získaniu zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu, čo sa ale nepodarilo. Napokon došlo k vzájomnej dohode samospráv združiť vlastné prostriedky a stavbu realizačne zastrešiť práve samosprávnym krajom.

„Pre Starú Ľubovňu je to po mnohých rokoch čakania určite dobrá správa. Juhovýchodný obchvat je pre nás kľúčovou investíciou, ktorá zníži dopravnú zaťaženosť centra mesta. Denne tade prejde takmer 6 500 tisíc vozidiel. Benefitov tu vidíme ale viac. Nová komunikácia skráti vzájomnú vzdialenosť Levočskej a Prešovskej ulice o približne 2 kilometre, zníži sa hluk, množstvo exhalátov, ale i nehodovosť na tomto úseku. Pozitívne vnímam aj dopad na rozvoj cestovného ruchu a zvýšenie atraktivity mesta,“ povedal primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko.

Štatutári krajskej i miestnej samosprávy zároveň podpísali dohody o podmienkach financovania stavby, termínoch realizácie a taktiež o usporiadaní cestnej siete po výstavbe.
Akcia s oficiálnym názvom Preložka cesty III/3146 (III/543 040) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa je nateraz Prešovským samosprávnym krajom investične pripravená a je pred procesom verejného obstarávania. Vydané je platné stavebné povolenie. Podľa projektovej dokumentácie stavebné práce pozostávajú zo 16-tich objektov vrátane výstavby mosta cez potok Jakubianka, verejného osvetlenia, oporných múrov, oplotenia či rekonštrukcie existujúcich inžinierskych sietí.
Termín ukončenia a odovzdania stavby do užívania je naplánovaný na november 2020.

***

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK