Jednorazová zvýšená suma prídavku na dieťa za september 2021

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Dňom 10.9.2021 nadobudol účinnosť zákon č. 336/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.

Táto novela ustanovuje za mesiac september 2021 poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci pre nezaopatrené deti mladšie ako 18 rokov veku alebo ktoré v septembri 2021 dovŕšili vek 18 rokov a ktoré majú nárok na prídavok na dieťa.

Zvýšenie sumy prídavku na dieťa sa nevzťahuje na nezaopatrené deti, na ktoré už bol poskytnutý jednorazový príspevok v sume 333 Eur (pre deti v hmotnej núdzi).

Jednorazové zvýšenie prídavku sa poskytne aj rodinám, ktoré poberali prídavok na dieťa, avšak ich nezaopatrené dieťa zomrelo v čase od marca 2020 do septembra 2021 a ktoré by do konca septembra 2021 bolo mladšie ako 18 rokov veku alebo v septembri 2021 by dovŕšilo 18 rokov veku.

Suma prídavku (vyplácaná vo výške 25,50 Eur mesačne) sa jednorazovo zvýši za mesiac september 2021 o sumu 74,50 Eur, teda v mesiaci október 2021 sa vyplatí prídavok na dieťa v celkovej sume 100 Eur.

V prípade, ak sa prídavok v SR nevypláca, pretože prídavok vypláca iný členský štát EÚ a:

  • suma prídavku v tomto štáte EÚ je za mesiac september 2021 stále vyššia ako je suma prídavku v SR (za mesiac september 2021) – nárok na zvýšenú sumu prídavku nevzniká
  • suma prídavku v tomto štáte EÚ je za mesiac september 2021 nižšia ako je suma prídavku v SR (za mesiac september 2021) – nárok na zvýšenú sumu prídavku vzniká vo výške vyrovnávacej dávky do sumy 100 Eur, pretože už určitú sumu vypláca iný členský štát EÚ.

    Nárok na prídavok za mesiac september 2021 je možné si uplatniť podaním žiadosti, ktorá je zverejnená nahttps://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/SSD/Ziadost_o_pridavok_na_dieta.pdf [  PDF 694.0 kB] .

    Od mesiaca október 2021 platiteľ (úrad PSVR, ktorý vyplatil prídavok za mesiac september 2021) rozhodne o odňatí prídavku, pretože príslušným štátom na výplatu prídavku na dieťa je od mesiaca október 2021 iný členský štát EÚ a suma prídavku v tomto štáte od mesiaca október 2021 je opäť vyššia, ako je suma prídavku v SR.