Zmena v dotáciách na stravu, zhodnotenie školského roka

HUMENNÉ – Pracovné stretnutie riaditeľov materských, základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, tiež Centra voľného času Dúha pred letnými prázdninami sa uskutočnilo v pondelok (28. júna) aj s predstaviteľmi radnice.

„Tento školský rok bol hektický, ale zvládli sme to. Ďakujem všetkým pedagógom, ako aj riaditeľom materských a základných škôl za prácu nielen počas online vyučovania, ale aj prezenčne. Želám príjemné prežitie dovoleniek, načerpajte nové sily a energiu do nového školského roka v septembri,“ prihovoril sa primátor mesta Miloš Meričko.

Hlavnými bodmi programu bolo zhodnotenie aktuálne končiaceho sa školského roka, ale tiež vyhliadky do nasledujúceho.

„Cieľom bolo riešenie predbežnej finančnej analýzy za prvý polrok 2021, to znamená rozpočty jednotlivých základných škôl. Diskutovali sme o návrhu organizačnej štruktúry na ďalší školský rok na jednotlivých školách, ďalej o činnosti škôl počas mesiacov júl a august. Základné školy sa zapojili do projektu Letná škola, Letný tábor a Výnimočné doučko,“ poznamenala Jana Vasilcová, vedúca odboru školstva, kultúry, mládeže a športu.

Pracovné stretnutie riaditeľov materských, základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, tiež Centra voľného času Dúha pred letnými prázdninami.

Ako informovala Veronika Lattová z tlačového referátu mestského úradu, čo sa týka materských škôl, prítomní sa zaoberali otázkou ich prevádzky počas prázdnin. K dispozícii budú v júli MŠ Dargovských hrdinov a MŠ Osloboditeľov. V auguste budú škôlkari môcť navštevovať MŠ Partizánsku, MŠ Družstevnú a MŠ Třebíčsku.

Ďalším z bodov bola informácia o dotácii k strave. Novelou zákona č. 544/2010 sa ruší dotácia 1,20 eur na podporu k stravovacím návykom dieťaťa. Po novom – od 1. septembra 2021 bude dotácia 1,30 eur avšak len pre dieťa navštevujúce materskú alebo základnú školu, ktorému sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima alebo v ktorej si ani jeden člen neuplatnil nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Popoludní sa stretli aj členovia obecnej školskej rady, kde sa riešila téma návrhu organizácie MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ, zápisy do 1. ročníkov, správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2020.