Mesto STRÁŽSKE – história zachytená v obrazoch

Až do zlúčenia v roku 1960 zemplínske sídla Strážske (pred rokom 1918 známe pod názvom Örmezö) i Krivošťany (pred rokom 1918 Krivostyán, Gördös) tvorili samostatné obce. Najstaršie osídlenie Strážskeho i chotárov susedných obcí datujeme do obdobia staršej doby kamennej (poloha Hurka).
Archeologické nálezy z chotárov Strážskeho či Krivoštian poznáme i z ďalších úsekov praveku a včasnej doby historickej a to mladšej doby kamennej, neskorej doby kamennej (i mohyly), z doby bronzovej, doby železnej i rímskej. Z mestskej časti Krivošťany, ktorá je archeologicky najvýznamnejšou polohou na území Strážskeho, pochádza z doby rímskej hromadný nález mincí, náhodne objavený ešte v polovici 19. storočia.
V časti Krivošťany sa stopy Slovanov zistili na viacerých miestach.