Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021: ZHRNUTIE

HUMENNÉ – V zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 bolo v dňoch od 3. mája do 13. júna 2021 vykonané prvé elektronické asistované sčítanie obyvateľov na Slovensku, ktoré samozrejme prebiehalo aj na území mesta Humenné.

Na procesy spojené so zabezpečením asistovaného sčítania bolo na Mestskom úrade v Humennom zriadené kontaktné miesto, na ktorom vykonávalo činnosť päť stacionárnych asistentov sčítania. V teréne pracovalo 22 mobilných asistentov sčítania v im pridelených obvodoch. Zároveň v troch externých zariadeniach, Slnečný dom na Starinskej ulici, Ošetrovateľské centrum na Lipovej ulici a ORL s.r.o. na Nemocničnej ulici, vykonávali činnosti stacionárni asistenti sčítania.

Celú činnosť spočívajúcu v príprave sčítania v meste Humenné a následnej koordinácii a riadení asistentov sčítania, prijímania žiadostí o asistované sčítanie, organizoval zamestnanec mestského úradu v postavení kontaktnej osoby.

Štatistickým úradom Slovenskej republiky bola Mestu Humenné poskytnutá dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vznikli pri sčítaní obyvateľov, vo výške 37 793 eur.

Ako sa uvádza vo zverejnenej správe na webe mesta Humenné, z tejto dotácie v súlade s v Metodickým pokynom Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 15355/2020 (ďalej len „Metodický pokyn“), Mesto Humenné použilo 29 362,87 eur na výdavky súvisiace s vyplatením odmien stacionárnym a mobilným asistentom sčítania a odvodov a suma 7 646 eur bola použitá na nákup materiálno-technického vybavenia kontaktného miesta – výpočtová technika, monitory, telefóny, elektroinštalačný materiál na vytvorenie pripojenia na internet, úhradu elektrickej energie, kancelársky nábytok, kancelárske stoličky.

Dotáciu obec nemohla použiť na iný účel, než aký bol určený v podmienkach stanovených v Metodickom pokyne. Všetky náklady, ktoré mestu v súvislosti so sčítaním obyvateľov 2021 vznikli, boli hradené z poskytnutej dotácie.

Sčítanie bolo ukončené 13.6.2021 s výs­ledkom 29 288 sčítaných obyvateľov, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje – 90,11% sčítaných obyvateľov mesta Humenné. Údaje získané sčítaním obyvateľov v roku 2021 budú spracované Štatistickým úradom SR do konca roka 2021.