Samosprávne kraje stierajú regionálne rozdiely vďaka iniciatíve CuRI

PREŠOV/ZEMPLÍN –  Štvrtý ročník iniciatívy Catching-up Regions zhodnotil posuny v aktivitách troch samosprávnych krajov na Slovensku. Na záverečnej konferencii sa stretli zástupcovia Európskej komisie, Svetovej banky, Prešovského samosprávneho kraja, Banskobystrického samosprávneho kraja, Košického samosprávneho kraja a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a ďalší dôležití partneri.

Tri samosprávne kraje prezentovali v utorok (28.11.) vo Vysokých Tatrách svoje výsledky, úspechy a pokroky v projektoch a aktivitách, ktoré im napomáhajú stierať regionálne rozdiely. Prešovský samosprávny kraj (PSK), Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a Košický samosprávny kraj (KSK) sa spoločne venovali témam v oblasti školstva, marginalizovaných rómskych komunít, či znižovania regionálnych rozdielov. Záverečná konferencia Iniciatívy Catching-up Regions (CuRI) tým ukončila svoj štvrtý ročník.

„Regionálne rozdiely zostávajú pre Slovensko kritickou výzvou. Naša iniciatíva pomohla prekonať konkrétne prekážky regionálneho rozvoja v troch samosprávnych krajoch a urýchliť prípravu projektov prostredníctvom posilnenej spolupráce medzi všetkými príslušnými zainteresovanými stranami na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Nateraz sa z fondov EÚ spolufinancovalo 105 projektov v celkovej hodnote 120 miliónov eur, ktoré sú výsledkom podpory CuRI a desiatky ďalších sa pripravujú v prospech 2,2 milióna obyvateľov týchto krajov. Vzhľadom na dôležitosť doterajších investícií a pozitívne dopady iniciatívy očakávame, že národná úroveň prevezme CuRI do vlastnej réžie,” zdôraznila za Európsku komisiu riaditeľka Emma Toledano Laredo z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku.

Hlavnými témami stretnutia boli podpora rastu a súdržnosti európskych regiónov, znižovanie regionálnych rozdielov, integrácia marginalizovaných rómskych komunít, udržateľný cestovný ruch, stratégie výskumu, vývoja a inovácií, ale aj reforma stredoškolského vzdelávania na Slovensku.

„Svetová banka je hrdá na to, že môže v spolupráci s Európskou komisiou podporovať Iniciatívu pre dobiehajúce regióny (Catching-up Regions) na Slovensku,“ povedala Marina Wes, riaditeľka Svetovej banky pre krajiny Európskej únie. „Tento program má zásadný význam pri znižovaní regionálnych rozdielov a zlepšovaní služieb pre marginalizované komunity, najmä rómske. Tešíme sa, že skúsenosti zo Slovenska budeme môcť zdieľať s ďalšími krajinami, ktoré sa snažia pomôcť zaostávajúcim regiónom dobehnúť tie vyspelejšie.“

Najhmatateľnejšími výsledkami sa môže pochváliť Prešovský samosprávny kraj, ktorý vstúpil do iniciatívy s Európskou komisiou a Svetovou bankou ako prvý na Slovensku v roku 2018. Okrem vzniku geoportálu s 244 datasetmi a 27 úspešnými projektami zameranými na integráciu marginalizovaných rómskych komunít, sa PSK výrazne posunul v komponentoch Stredné odborné školstvo a Poloniny Trail.

„Systematická práca, vytrvalosť a spolupráca so silnými partnermi priniesli  v Prešovskom kraji želané výsledky a vygenerovali projekty v celkovej hodnote 180 miliónov eur. Z tohto balíka sa podarilo z eurofondov preinvestovať v rámci končiaceho programového obdobia  vyše 70 miliónov eur.  Väčšina išla do modernizácie stredného odborného školstva.  V Poloninách sme vybudovali prvé kilometre cyklookruhu Poloniny Trail a vynakladáme nemalé úsilie na to, aby sme zabezpečili vodu a kanalizáciu v 28 obciach v Sninskom okrese. Aktuálne je dokončených 15 projektov v marginalizovaných rómskych komunitách a do konca roka bude sfinalizovaných ďalších 12 projektov, čo je vynikajúci výsledok pre šesť obcí s rómskou populáciou v Prešovskom kraji,“ zhodnotil predseda PSK Milan Majerský.

Banskobystrický samosprávny kraj je súčasťou iniciatívy CuRI od roku 2019 a dnes môže konštatovať, že viaceré projekty mu prinášajú reálne výsledky. Župa napr. modernizuje  prístup k službám vo verejnej doprave. Podporila tiež rozvoj prelomového projektu sociálnej starostlivosti, kedy príde služba za seniormi priamo domov. Rovnako sa vďaka iniciatíve Catching-up Regions modernizuje praktické vyučovanie na stredných školách a rozvíja sa spolupráca s firmami.

„Aktuálne sú pre nás kľúčovými témami zlepšenie dostupnosti a efektívnosti zabezpečovania zdravotnej starostlivosti v Banskobystrickom samosprávnom kraji, budovanie inovačného ekosystému a prepájanie priemyslu s organizáciami výskumu a vývoja. Rovnako sa sústreďujeme na zlepšovanie kvality našich stredných škôl a integráciu skupín ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením,“ povedal podpredseda BBSK Mikuláš Pál.

Košický samosprávny kraj sa síce stal súčasťou iniciatívy ako posledný, no aj napriek tomu má za sebou niekoľko úspešných projektov v oblasti marginalizovaných rómskych komunít, inovácií, školstva či informačných technológií. Na podporu menej rozvinutých regiónov a lepšiu informovanosť obyvateľov už slúži Geoportál KSK.

„V Košickom kraji žije zo 461 obcí rómska menšina až v 221 z nich, preto je pomoc z CuRI zameraná na ich integráciu. Spolupracujeme s obcami Vtáčkovce, Vítkovce a Jasov, v ktorých boli zriadené miestne občianske a poriadkové služby. V týchto obciach a v meste Trebišov by mali byť okrem toho vybudované nové materské školy s kapacitou 420 miest. V rámci iniciatívy realizujeme aj dva projekty na odstránenie nelegálnych skládok. V Jasove ide o historicky najväčšie čistenie skládky na Slovensku – za vyše 5,8 milióna eur tu likvidujú 16 500 ton odpadu. Obdobné čistenie skládky robia aj v Dobšinej, kde sa nachádza až 2000 ton odpadu. Asi najväčším projektom je vytvorenie Tokajského vzdelávacieho inštitútu vo Viničkách so zameraním na vinohradníctvo,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Program záverečnej konferencie 4. ročníka CuRI pokračuje v stredu 29. novembra, kedy sa jednotliví účastníci, vrátane zahraničných delegácií, zúčastnia exkurzií v regiónoch. A to s cieľom oboznámiť sa s konkrétnymi výsledkami iniciatívy v praxi. V PSK navštívia stredné školy v Kežmarku a Starej Ľubovni, v BBSK si pozrú strednú školu v Banskej Bystrici, cukrársky podnik v Brezne a koordinátora integrovaného dopravného systému. V KSK si delegácia prejde komunitné centrum i sociálny podnik v Dobšinej.

Catching-up Regions je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a samosprávnych krajov. Do iniciatívy bol v roku 2018 pilotne vybraný Prešovský samosprávny kraj, v roku 2019 Banskobystrický samosprávny kraj a v roku 2020 sa do CuRI zapojil aj Košický samosprávny kraj.

***
Vo Vysokých Tatrách 28. novembra 2023

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK