Ruská Bystrá – drevená cerkev, pamiatka UNESCO

SOBRANCE – Pomerne malý jednoloďový zrubový chrám s polygonálnym presbitériom si obyvatelia postavili v roku 1720 nad prístupovou cestou na severnom svahu z jaseňového dreva. Typologicky ho môžeme zaradiť do skupiny drevených chrámov lemkovského typu s výraznou regionálnou obmenou, ktorá sa prejavuje najmä v hmote a stavby a zastrešení.

Má charakteristické trojpriestorové členenie so vstupnou predsieňou – babincom, loďou a polygonálne ukončenou svätyňou. Vonkajší prejav stavby graduje od vežičky nad presbitériom (sanktusník) cez vyčnievajúcu hmotu lode až po dominantnú vežu nad vstupnou predsieňou. Toto typické členenie máva lokálne obmeny, a práve chrám v Ruskej Bystrej je toho dobrým príkladom. Trojdielna zrubová konštrukcia chrámu sa na prvý pohľad stráca pod zjednocujúcou mohutnou valbovou strechou so šindľovou krytinou.

Vstup do objektu kryje široký presah strešnej roviny vytvárajúci náznak otvorenej ochodze. Drevené stĺpiky, ktoré tu podopierajú strešnú konštrukciu, zdobí po celej ploche vyrezávaný lineárny dekór. Loď od babinca oddeľuje nezvyčajná konštrukcia drevenej stienky s bohato vyrezávanými stĺpikmi. Babinec je s loďou priamo prepojený po celej šírke a možno sa tak dostať do veže a na úzku emporu v lodi ktorá slúžila na manipuláciu s dreveným ramenom na ktorom v minulosti visel luster. Všetky priestory chrámu majú ploche stropy.

Ilustračné foto: Ruská Bystrá – drevená cerkev, pamiatka UNESCO

Interiér je skromne presvetlovaný štvorcovými okienkami s jednoduchou prevliekanou mrežou, sú situované na južnej stene a na troch stranách svätyne.
Neskorobarokový ikonostas sa nachádzal asi v inom chrámovom objekte pretože jeho rozmery nie sú v súlade s priestorovým riešením lode a svätyne. Drevenú vyrezávanú architektúru ikonostasu zdobí polychrómia a stĺpiky s plastickým motívom ovíjajúceho sa viniča. Krajné ikony pre malú šírku lode umiestnili na bočných stenách. Kalvária sa spolu s radom prorokov pre nedostatočnú svetlú výšku priestoru nachádza šikmo pod stropom. Na cárskych dverách zo 17. storočia sú zobrazení štyria evanjelisti a výjav Zvestovania, po stranách sú ikony Kristus Pantokrátor a Bohorodička Hodegétria. Nad cárskymi dverami v rade sviatkov ikona Posledná večera a nad ňou v rade Deésis ikona Krista Veľkňaza po bokoch s orodujúcou Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Ikonostas ukončuje kalvária.

V strede presbytéria stojí bohato vyrezávaný a polychrómovaný prestol s centrálnym motívom ukrižovania. Vedľa neho je malý žertveník s ikonou Piety. V interiéri sa nachádzajú aj ďalšie ikony ako Bohorodička Hodegétria a sv. Mikuláš, ktoré vznikli pravdepodobne pred výstavbou chrámu a tak pravdepodobne pochádzajú zo staršieho objektu.
Chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej stále plní pôvodnú kultovú funkciu.
Návštevníci môžu v tichu a pokoji okolitej prekrásnej prírody prežívať duchovné spojenie s Bohom a zároveň obdivovať jednoduchú krásu drevenej architektúry.

Zdroj:
Monika Homolová: Drevené kostoly na Slovensku zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO – využitie v regionálnej výchove a cestovnom ruchu
(Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, bakalárska práca, 2013)


Ruská Bystrá sa nachádza v Košickom kraji, v okrese Sobrance