Rozpočet mesta na rok 2024 humenskí poslanci schválili

HUMENNÉ – Tohtoročné posledné zasadnutie Mestského zastupiteľstva (13.12.) riešilo ako hlavný bod Rozpočet mesta Humenné na roky 2024 – 2026. „Zákon roka“ bol schválený.

Základným východiskom pri tvorbe rozpočtu je oblasť očakávaných príjmov. Hlavnými zdrojmi príjmov mesta sú predovšetkým príjmy z výnosu dane z príjmov poukázanej územnej samospráve (42%), príjem z výberu miestnych daní a poplatkov, príjem účelových dotácií a grantov a ostatné očakávané príjmy, ktoré súvisia s činnosťou mesta. Mesto Humenné, napriek potrebe finančných prostriedkov, nepristúpilo k zvyšovaniu daní ani poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

Rozpočet mesta Humenné na rok 2024 vytvára podmienky na plnenie funkcií samosprávy, je v sume 37 679 385 eur. Pre roky 2025 a 2026 je nezáväzný.

„Tvoril sa v zložitých podmienkach. Vyplývalo to najmä zo zásahov štátu do podielových daní miest a obcí. Mestské príspevkové organizácie nás zasypali požiadavkami, ktoré bolo nutné členiť, deliť, kresať, tak, aby sme aj naďalej spĺňali základné funkcie mesta a zároveň boli schopní poskytovať obyvateľom benefity. Rozpočet mesta sa opiera o základné body v podobe stavebných investícií, oblasť športu, aj v jeho infraštruktúre, pozdvihnutie úrovne kultúry, udržanie poplatkov a daní medzi najnižšími na Slovensku a podpora rozvoja zamestnanosti. Podarilo sa nám vyhnúť sa nepopulárnym opatreniam, chceme Humenčanom v nie ľahkých časoch pomôcť čo najviac,“ konštatoval primátor mesta Miloš Meričko.

Ako informuje Marián Šuba z tlačového referátu MsÚ, potencionálne príjmy chce samospráva investovať na rekonštrukciu potrubí, prestrešenie vstupu do podchodu popod železničné koľaje, na rekonštrukciu miestnych ciest a chodníkov, výstavbu oporného múru, zriadenie autobusovej zastávky na sídlisku pod Sokolejom a na výstavbu altánku v Dennom centre na Laboreckej ulici. Po diskusii s poslancami pribudli schválené návrhy na dve inkluzívne detské ihriská a výbeh pre psov v lokalite Dubník.

Z plánu obnovy a odolnosti má samospráva zámer v roku 2024 zrealizovať zníženie energetickej náročnosti budov Mestského úradu, MŠ Tyršova (aj rekonštrukcia), dvoch budov ZUŠ P. Breinera (bloky A a E) a stavebné úpravy budovy amfiteátra.

Poslanci zastupiteľstva rozhodli, že v roku 2024 bude celkovo preinvestovaných takmer 4,7 miliónov eur.

Vo výdavkovej časti bolo potrebné zohľadniť rast cien, ktoré súvisia so spotrebou energií a legislatívne úpravy v oblasti miezd. Mesto naďalej poskytuje sociálne a verejnoprospešné služby, podporuje kultúrne a športové aktivity. Okrem spomínaných výdavkov mesto bude naďalej poskytovať:
benefit (dotácie na stravu) pre dôchodcov 140 000 eur
benefit pre dopravu pre žiakov ZŠ a dôchodcov 16 500 eur
dotácie pre šport a iné oblasti 462 000 eur (pre šport 400 000 eur, Komunitná nadácia, posilnená školská autobusová linka Podskalka – mesto Humenné).
Rozpočet mesta Humenné 2024 je východiskový, vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti.

Transfery pre mestské príspevkové organizácie na rok 2024 tvoria:
Technické služby mesta Humenné 3 045 000 eur
Mestské kultúrne stredisko 437 000 eur
Správa rekreačných a športových zariadení 1 721 716 eur.