Rozpočet mesta na rok 2022 prvýkrát prekročí hranicu 30 miliónov eur

VRANOV n/T – Rozpočet mesta na rok 2022 poslanci mestského zastupiteľstva schválili ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 31 676 000 eur. Je o zhruba 1,8 milióna eur vyšší ako rozpočet na rok 2021 a po prvýkrát prekročil hranicu 30 miliónov eur.

Najväčšiu časť príjmov, 38,2 %, stále predstavujú daňové príjmy, nedaňové príjmy predstavujú 9,9 % príjmov, transfery sa podieľajú na príjmoch 37,7 percentami. Video z tlačovej besedy nájdete : TU

Celkovo je na transfery zo strany mesta vrátane príspevku pre mestskú príspevkovú organizáciu vyčlenených 1 838 800 eur.

V rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky na dotácie určené pre šport, a to pre Mestský športový klub vo výške 100 000 eur, pre Mestský futbalový klub, a. s., a to na činnosť futbalového družstva dospelých a mládeže, 210 000 eur. Na podporu tradičných a významných mestských súťaží a turnajov je v rozpočte vyčlenených 5 000 eur a na podporu ostatných športových klubov celkovo 50 000 eur.
Finančné prostriedky sú vyčlenené aj na dotácie pre oblasť kultúry, a to vo výške 25 000 eur, na podporu cirkví a organizácií tretieho sektora 15 000 eur. V sociálnej oblasti je pre charitatívne organizácie pôsobiace na území mesta vyčlenených 30 000 eur.
Schválené bolo navýšenie účelového transferu pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu, a to o 27 000 eur. Jeho navýšením sa nahradí tržba, ktorú dopravca vyberal od cestujúcich, pri poskytovaní výkonu vo verejnom záujme. Týmto krokom sa občanom zabezpečí bezplatné cestovanie verejnou hromadnou dopravou.

Na kapitálové výdavky je v rozpočte celkovo vyčlenených 7 077 000 eur. Najviac finančných prostriedkov je vyčlenených na kapitoly – rozvoj obcí, vzdelávanie, bývanie a rozvoj mesta a do kapitoly oprava a výstavba miestnych komunikácií.

Najvýznamnejšiu sumu predstavujú investície v oblasti školstva v celkovej sume približne 4,2 milióna eur. Finančné prostriedky boli vyčlenené napríklad na:

 • prekrytie ihriska pri Základnej škole Lúčna 1,6 milióna eur,
 • zateplenie budovy Materskej školy Okulka v hodnote 140 000 eur,
 • zníženie energetickej náročnosti (rekonštrukcia kotolne) a zateplenie budovy II. Stupňa Základnej školy Bernolákova 1 129 000 eur,
 • rekonštrukcia elektro rozvodov a elektroinštalácie a výstavba dvojpodlažného objektu prístavby k Základnej škole Sídlisko 510 000 eur,
 • zakúpenie vybavenia do školských jedální pri základných a materských školách predstavuje sumu 71 300 eur,
 • projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 662 800 eur.

Na bývanie a rozvoj mesta je v rozpočte vyčlenených 1098 000 eur, z toho:

 • na bytové domy na Kalinčiakovej ulici – cesta a parkoviská pre verejnosť 828 500 eur,
 • na 1. etapu rekonštrukcie Centra mládeže, dôchodcov a priestorov klubovej činnosti na Ružovej ulici v Čemernom 100 000 eur,
 • na 1. etapu vonkajšej rekonštrukcie obradnej siene 100 000 eur,
 • na projektovú dokumentáciu a realizáciu nového vedenia, elektromerové rozvádzače s elektromermi a elektrické rozvody k bytovému domu č. 669 na Rodinnej oblasti a k bytovému domu č. 1286 na Budovateľskej ulici v sume 70 000 eur.

V oblasti cestnej dopravy je rozpočtovaných 1 092 600 eur. Financie sú vyčlenené na:

 • výstavbu chodníka na Tehelnej ulici 245 000 eur,
 • realizáciu prekrytia rigolu na Prešovskej a Herlianskej ulici, na výstavbu chodníka za poštou na Dobrianskeho ulici, na rekonštrukciu chodníka na Mlynskej ulici pred BD 1485 v celkovej sume 85 000 eur,
 • križovanie ulíc Milana Rastislava Štefánika – Hviezdoslavova (plánovaná výstavba okružnej križovatky „na letisku“) 360 000 eur,
 • projekt Dobudovanie a rekonštrukcia cesty na Cintorínskej ulici v sume 381 800 eur. Spolufinancovanie mesta je vo výške 19 600 eur.

Na obstaranie pozemkov je v rozpočte vyčlenená suma 65 000 eur. Na projekty a na pripravované investičné akcie a spolufinancovanie rozvojových projektov financovaných štátnym rozpočtom je vyčlenených 50 000 eur.

Vo výdavkovej časti sú finančné prostriedky na bežné výdavky rozpočtované vo výške 3 848 000 eur.

Ako informuje samospráva Vranova n/T na svojom webe, na opravy materských škôl je vyčlenených v rozpočte 106 600 eur. V Materskej škole Juh je naplánovaná výmena podlahovej krytiny v 6 triedach, v Materskej škole na Ulici 1. mája je naplánovaná rekonštrukcia kuchyne a dokončenie rekonštrukcie oplotenia tejto materskej školy. V Materskej škole na Kukučínovej ulici je naplánovaná oprava a výmena vstupného oplotenia, vlnitého plastu na vonkajších chodbách, výmena dlažby a podláh v dvoch triedach, oprava poškodených terás a kočikárne, oprava sociálnych zariadení a prístreškov. V Materskej škole na Sídlisku 1. mája je naplánovaná oprava dlažieb na terasách, asfaltovanie plochy pred hlavným vchodom školy a za kuchyňou, oprava sociálnych zariadení, výmena podlahovej krytiny v troch triedach. Vydláždenie kotolne a práčovne, ako aj oprava obvodových chodníkov je naplánovaná v Materskej škole na Domašskej ulici a v Materskej škole na Vajanského ulici je naplánované vydláždenie kuchyne, chodby a oprava oplotenia spodnej a bočnej časti areálu školy.

Na opravu peších, miestnych komunikácií a spevnených plôch na území mesta, na odstránenie havarijných stavov, živičné vysprávky, opravy rigolov a značenia je vyčlenených 660 000 eur.

Už tradične v rozpočte pre budúci rok sú vyčlenené finančné prostriedky na podporu svojpomocných aktivít občanov mesta, a to vo výške 20 000 eur, na opravu a doplnenie prvkov do detských ihrísk 30 000 eur, 39 000 eur na opravu a výstavbu chodníkov, ako aj výstavbu oporných múrov či oplotenia cintorínov, na výstavbu nových verejných toaliet pri bazilike minor 40 000 eur, na výmenu okien a opravu strechy 20 000 eur, na obstaranie techniky na zabezpečovanie letnej a zimnej údržby mesta 54 000 eur.

Z hľadiska rozdelenia do programov tradične najväčšiu časť výdavkov je vyčlenených na Vzdelávanie 56,1 %, nasleduje bývanie a rozvoj mesta, sociálne služby a miestne komunikácie a doprava s vyše 6%.