Rozhodnutie súdu: Jana Vaľová sa musí ospravedlniť spoločnosti Chemes, a. s., Humenné

PREŠOV – Senát Krajského súdu v Prešove rozhodol, že Jana Vaľová sa musí ospravedlniť obchodnej spoločnosti CHEMES, a. s., Humenné za to, že na adresu tejto spoločnosti ako poslankyňa NR SR uviedla nepravdivé skutkové tvrdenia a neprimerané hodnotiace úsudky.
Podľa súdu tak neoprávnene zasiahla do dobrej povesti tejto obchodnej spoločnosti. Tento rozsudok je právoplatný.
Primátorka mesta Humenné Jana Vaľová sa bude musieť ospravedlniť obchodnej spoločnosti CHEMES, a. s., Humenné za to, že na rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Humenné, ktoré sa konalo ešte 23. júna 2010, uviedla na adresu tejto spoločnosti nepravdivé skutkové tvrdenia a neprimerané hodnotiace úsudky týkajúce sa prepúšťania zamestnancov tejto spoločnosti.

Senát Krajského súdu v Prešove rozhodol, že Jana Vaľová sa musí ospravedlniť obchodnej spoločnosti CHEMES, a. s., Humenné.

Na rokovaní zastupiteľstva vystúpila ako poslankyňa NR SR a svojimi výrokmi podľa súdu neoprávnene zasiahla do dobrej povesti obchodnej spoločnosti CHEMES, a. s., Humenné. V tom čase Jana Vaľová ešte nebola primátorkou, okrem poslankyne NR SR vykonávala aj funkciu radového poslanca mestského zastupiteľstva a aj poslanca vyššieho územného celku. V rozsudku sa ďalej uvádza, že Jana Vaľová je zároveň povinná zaplatiť spomínanej spoločnosti nemajetkovú ujmu vo výške 5-tisíc eur do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku a zároveň je povinná zabezpečiť na svoje náklady uverejnenie ospravedlnenia v miestnom periodiku s názvom Humenský Korzár v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.
Vaľová je podľa súdu povinná predniesť ospravedlnenie aj na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva. Krajský súd o tom rozhodol v polovici februára tohto roku.

Súd zároveň priznal spoločnosti Chemes, a. s., Humenné nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. O výške tejto náhrady bude rozhodnuté súdom prvej inštancie samostatným uznesením.


Vaľová uviedla nepravdivé tvrdenia

Trojčlenný senát Krajského súdu v Prešove dal za pravdu spoločnosti Chemes, a. s., Humenné, ktorá sa na súde domáhala ochrany dobrej povesti spoločnosti. Firma sa obrátila na odvolací krajský súd potom, ako nebola úspešná pred prvoinštančným súdom, ktorý jej žalobu trikrát zamietol. Firma sa domáhala ochrany dobrej povesti právnickej osoby z dôvodu, že Jana Vaľová na Mestskom zastupiteľstve v Humennom dňa 23.6.2010 uviedla na adresu obchodnej spoločnosti nepravdivé skutkové tvrdenia. Vaľová mala tvrdiť, že firma požiadala príslušný úrad práce o príspevok pre 470 zamestnancov, ktorí by mali pracovať 2 mesiace v režime na 65 %, ďalej mala uviesť, že o príspevok bolo požiadané pre všetkých zamestnancov navrhovateľa a že u všetkých zamestnancov spomínanej firmy hrozí riziko výpovede. Vaľová mala ďalej tvrdiť, že spoločnosť nahlásila príslušnému úradu práce, že prepustí 470 zamestnancov, ak štát nezaplatí príspevok, o ktorý spoločnosť žiada. Vaľová pred prvoinštančným súdom potvrdila, že uvedené výroky na mestskom zastupiteľstve uviedla, avšak pred mestským zastupiteľstvom si tieto informácie mala zistiť u riaditeľa úradu práce.
Podľa súdu bolo zistené, že poslankyňa Vaľová si tieto informácie overovala až po rokovaní mestského zastupiteľstva. „Bolo zistené, že pravdivosť svojich tvrdení si sama žalovaná overovala až po mestskom zastupiteľstve, čo svedčí o tom, že žalovaná nemala k dispozícii dostatočne relevantné informácie na to, aby takéto skutkové tvrdenia mohla pred poslancami mestského zastupiteľstva vo vzťahu k žalobcovi predniesť,“ píše sa v rozsudku. Spoločnosť Chemes v žalobe tvrdila, že skutkové tvrdenia Vaľovej sú nepravdivé, pretože v čase zverejnenia nepravdivých informácií bol z uvedeného dôvodu poberaný príspevok z úradu práce na 138 zamestnancov v režime 60 %, ktorý bol v minulosti využívaný aj zo strany niektorých iných veľkých spoločností pôsobiacich v priemyselnom parku Chemes. V žiadnom prípade však nešlo o 470 zamestnancov pracujúcich v tomto režime a spoločnosť Chemes, a. s., Humenné nikdy neuvažovala o prepúšťaní 470 zamestnancov.

Súd: Vyjadrenia Vaľovej neboli pravdivé
Vaľová sa na spomínanom rokovaní zastupiteľstva dotkla aj podmienok v priemyselnom parku. Podľa súdu v hodnotiacom úsudku uviedla subjektívne a nepravdivé hodnotenia, keď hodnotila podmienky v priemyselnom parku ako nedostatočné a nie ideálne na príjem investorov, čo spôsobilo a je spôsobilé odradiť potencionálnych investorov, ale aj existujúcich zmluvných partnerov žalobcu od pôsobenia v priemyselnom parku Chemes. „V priebehu konania bolo preukázané viacerými dôkazmi, že vyjadrenia žalovanej sú nepravdivé,“ uviedol odvolací súd v rozsudku. Ďalej uviedol, že žalovaná nepreukázala, z akých skutočností vychádzala pri konštatovaní, že podmienky v priemyselnom parku žalobcu nie sú ideálne a že podnikatelia sú nespokojní. „Kritika musí byť primeraná a založená na skutkovom základe,“ uviedol senát krajského súdu vo svojom rozhodnutí.
Súd vo svojom rozsudku uvádza, že Jana Vaľová v priebehu celého konania neuviedla žiadnu skutočnosť, ktorá by potvrdzovala jej skutkové tvrdenia vyjadrené na Mestskom zastupiteľstve mesta Humenné dňa 23.6.2010, ktorým by bola preukázala pravdivosť týchto svojich tvrdení. Vaľová podľa súdu nepreukázala, z akých skutočností vychádzala pri konštatovaní, že podmienky v priemyselnom parku žalobcu nie sú ideálne a že podnikatelia sú nespokojní. Práve naopak, z jej vyjadrenia bola vyvolaná reakcia a znepokojenie nielen u obchodných partnerov a zamestnancov žalobcu, ale aj v širšom okruhu ľudí s poukazom na zverejnenie v celoštátnej tlači a na internetových diskusiách. Vo verejnosti jej výroky vyvolali dojem, že žalobca končí so svojou činnosťou, krachuje, chystá prepúšťanie, budú ohrozené dodávky tepla a odchod investorov.
„Zásahom do práva na ochranu dobrej povesti právnickej osoby mohla sa znížiť dôveryhodnosť, serióznosť, poctivosť, spoľahlivosť, vážnosť, slušnosť, istota v dodržiavaní záväzkov a iné hodnoty žalobcu v očiach nielen jeho obchodných partnerov, s ktorými v tom čase vykonával svoju činnosť, ale aj u partnerov, ktorí ostali práve pre tento zásah skrytí, nepoznaní a nevyužili potenciál a služby žalobcu,“ píše sa v rozsudku.

Nepravdivé tvrdenie nie je oprávnenou kritikou
Súd ďalej v rozsudku uvádza, že prezentácia takéhoto subjektívneho názoru Vaľovej na mestskom zastupiteľstve v Humennom z pozície poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky bola neprimeraná a aj takýto hodnotiaci úsudok mohol spôsobiť zásah do práva žalobcu na ochranu dobrej povesti právnickej osoby. „Nepravdivé tvrdenie nie je oprávnenou kritikou. Oprávnenou kritikou môže byť len vyjadrenie hodnotiaceho úsudku, ktorý má základ v reálnych okolnostiach a pravdivých okolnostiach a ktorý hodnotiaci úsudok z takýchto pravdivých okolností, ktoré je možné označiť a preukázať, vychádza,“ uviedol krajský súd v rozsudku.

Autor: Milan Potocký, Humenné