Preprava vianočného stromčeka má svoje pravidlá

ZEMPLÍN – Jedným so symbolov Vianoc je vianočný stromček. Pri jeho bezpečnej preprave do domova bez ujmy a spôsobenia škody na majetku je potrebné dodržiavať dopravné predpisy a pravidlá.

Ako informovala Zuzana Hrabovská z Prezídia PZ SR, v prípade väčšieho vianočného stromčeka ide totiž o náklad, ktorého preprava je upravená v ustanovení § 51 zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.
Pri preprave vianočného stromčeka na streche či v kufri motorového vozidla alebo použitím prívesného vozíka dodržujte v súlade so zákonom o cestnej premávke tieto predpisy a pravidlá:

  • na vozidle musí byť riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval ani nepoškodzoval cestu ani jej okolie;
  • presah stromčeka nesmie zakrývať svetlomety a svietidlá vozidla, odrazové sklá, tabuľku s evidenčným číslom a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti;
  • upevnený musí byť tak, aby pri zmene rýchlosti jazdy alebo zmene smeru jazdy sa nezošmykol, neprevrátil, nespadol alebo sa inak voľne nepohyboval;
  • v prípade, ak vianočný stromček prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu o viac ako 40 cm alebo prečnieva vozidlo do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi;
  • vodičov motorových vozidiel upozorňujeme, aby prispôsobili svoju jazdu s naloženým nákladom – vianočným stromčekom vlastnostiam a povahe vozovky a vozidlo viedli pozorne a opatrne;
  • pred samotnou jazdou sa uistite, že vianočný stromček je bezpečne upevnený, aby sa nemohol počas jazdy uvoľniť a vypadnúť a mohli ste s ním za vašej dôkladnej asistencie a opatrnej jazdy doraziť bezpečne na určené miesto.