Prednostkou mestského úradu v Humennom sa stala Valéria Kurťáková

HUMENNÉ – Prednostkou mestského úradu bude Ing. Valéria Kurťáková. S účinnosťou od 11. decembra 2018 ju vymenoval primátor PhDr. Ing. Miloš Meričko. Doteraz pracovala ako referentka materských a základných škôl a školských jedálni na Odbore školstva MsÚ.

Primátor Humenného Miloš Meričko a prednostka MsÚ Valéria Kurťáková

Prednostka MsÚ je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta a jemu zodpovedá za svoju činnosť. Prednostka vedie Mestský úrad, organizuje prácu úradu a zabezpečuje jeho hospodársky a správny chod. Okrem toho zabezpečuje zostavenie návrhu rozpočtu úradu a jeho plnenie, zúčastňuje sa zasadnutí Mestského zastupiteľstva s poradným hlasom, a tiež zasadnutí Mestskej rady. Podpisuje zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady, zabezpečuje odpovede na interpelácie poslancov vo veciach výkonu práce MsÚ, vykonáva koncepčnú a analytickú činnosť a prípravu podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencií na úrovni samosprávy. Navyše vykonáva analytické a syntetické činnosti, ktorých výsledkom sú návrhy na efektívnejšie fungovanie úradu, koordinuje činnosti jednotlivých odborov MsÚ a mnoho ďalšieho.