PODPORA KOORDINAČNÝCH A IMPLEMENTAČNÝCH KAPACÍT REGIONÁLNEHO ROZVOJA V ÚROVNI MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Podpora administratívnych kapacít miest a obcí vykonávajúcich manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja a miestneho územného rozvoja zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu – aj túto možnosť prinesú projekty, ktoré budú implementované z Operačného programu Efektívna verejná správa.
Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 20. decembra 2019 dopytovo-orientovanú výzvu s názvom „Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy“ zverejnenú pod kódom OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2.
Výzva reaguje aj na odporúčania Rady EÚ, ktoré boli prezentované v rámci odporúčaní pre krajinu na rok 2019 a ktoré sa týkajú národného programu reforiem na rok 2019. „Z pohľadu programovania finančných prostriedkov EŠIF na roky 2021 – 2027 je v súlade s odporúčaniami nevyhnutné posilňovanie administratívnych kapacít tak, aby boli v budúcom programovom období efektívne využité pridelené finančné prostriedky aj na regionálnej úrovni“, povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci uvedenej výzvy sú obce a mestá z najmenej rozvinutých okresov podľa zoznamu najmenej rozvinutých okresov v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z okresu Prievidza (v súlade so špecifickou prioritou rozvoja okresu Prievidza podľa uznesenia vlády SR č. 580/2018 k návrhu problematiky transformácie regiónu horná Nitra a uznesenia vlády SR č. 336/2019 k Akčnému plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra).

Cieľom výzvy je podpora opatrení na podporu činností smerujúcich k realizácii iniciatív Európskej komisie alebo špecifických priorít v menej rozvinutých regiónoch SR. V rámci oprávnených aktivít výzvy bude podporené vytvorenie odborných pracovných pozícií zameraných na manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja za účelom implementácie rozvojových iniciatív Európskej komisie alebo špecifických priorít rozvoja regiónu na úrovni SR.

Podporené budú administratívne kapacity vykonávajúce činnosti ako rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z rozvojových iniciatív Európskej komisie alebo špecifických priorít rozvoja na úrovni SR do konkrétnych opatrení a projektov, dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien a projektov, komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, príprava nových projektov a podpora pri implementácii existujúcich projektov. „Koncepčné využívanie eurofondov v procese reformy verejných politík je jedným z faktorov podporujúcich úspešnú transformáciu regiónov zasiahnutých štrukturálnymi zmenami v národnom hospodárstve“, podčiarkla Adela Danišková.

Podmienkou výzvy je aj uzatvorenie partnerských zmlúv s cieľom efektívnej koordinácie a implementácie rozvojových iniciatív na území oprávneného okresu menej rozvinutého regiónu, kde medzi žiadateľom a partnermi bude dochádzať k spolupráci pri plnení jednotlivých stratégií, tvorbe koncepcií a tvorbe projektov v súvislosti s napĺňaním jednotlivých akčných plánov a rozvojových iniciatív z úrovne miestnej územnej samosprávy a v súlade s kompetenčným rámcom.

Celková výška nenávratného finančného príspevku alokovaného na výzvu je 9 975 000 EUR (dátum uzatvorenia výzvy je 31.03.2020).