Odkaz niektorým Humenčanom: biologický odpad nepatrí pred brány domu

HUMENNÉ – V niektorých častiach mesta sa naskytne aj pohľad na kopu biologicky rozložiteľného odpadu pred bránami rodinných domov. Takéto „uloženie odpadu“ je NEPRÍPUSTNÉ. Nie je dovolené vykladať biologicky rozložiteľný odpad voľne pred svoj dom.

Technické služby mesta Humenné nemajú povinnosť ho upratať. Za odpad je totiž zodpovedný jeho pôvodca!

Čo ak vám nestačí kompostovací zásobník?

Uloženie zvyšného kompostu pred bránu domu nie je prijateľné riešenie. Ako informovala Veronika Lattová z humenskej radnice, kompostovací zásobník je iba jedna z možností nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. Zásobníky boli distribuované vlastníkom a užívateľom rodinných domov na území mesta Humenné. Pravidelný zber biologicky rozložiteľného odpadu majú v réžii Technické služby. Mimo uvedených termínov a určených lokalít realizovaný nebude.

V prípade jeho vyššej produkcie je možné kompostovať aj v ďalšom kompostéri – vytvorenom podľa možností a predstáv obyvateľa.

Takto si niekto v Humennom uľahčil prácu s kompostovaním rozložiteľného komunálneho odpadu. (Foto: web mesta Humenné)

Ak vytváranie ďalšieho kompostovacieho miesta je z akýchkoľvek dôvodov nevyhovujúce, ostatným obyvateľom mesta je umožnené vyviesť biologicky rozložiteľný komunálny odpad na vlastné náklady na skleníkové hospodárstvo Technických služieb mesta Humenné v Lackovciach.

Čo je možné kompostovať?
Všetky biologické odpady, ktoré vznikajú v domácnosti, záhrade, na poli alebo pri chove hospodárskych zvierat. Kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, chlpy, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené.