Na pôde MsÚ rokovali o rozvoji cestovného ruchu na Domaši

VRANOV n/T –  stredu 31. 5. 2017, za účasti členky expertnej skupiny splnomocnenca Vlády SR pre NRO Ivety Niňajovej, predstaviteľov verejnej a štátnej správy, zástupcov Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. a podnikateľského sektora, sa uskutočnilo rokovanie k rozvoju cestovného ruchu v okolí vodného diela Domaša.

V úvode stretnutia primátor mesta Ján Ragan prítomných oboznámil s opatreniami v akčnom pláne, ktoré sa priamo týkajú rozvoja vodného diela Domaša a vytvorenia podmienok pre následné investície v oblasti, s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta a rozvíjať CR na tomto diele.
Iveta Niňajová, ako odborníčka na destinačný manažment, destinačný marketing a projekty zamerané na tvorbu značky cieľového miesta cestovného ruchu, prítomným priblížila jednotlivé aktivity, ktoré sú potrebné na čerpanie regionálneho príspevku z hľadiska cestovného ruchu na Domaši.

Poukázala na potrebnú dohodu jednotlivých obcí v okolí Domaše, na rozvojový impulz, na tzv. verejnú investíciu, ktorá musí byť akceptovaná všetkými obcami a vodohospodárskym podnikom, napríklad: dobudovanie kanalizácie, cyklochodník, vodná infraštruktúra pre vodákov a pod. Pripomenula, že existuje oblastná organizácia cestovného ruchu so sídlom v Humennom, ktorá podporuje tento systém existujúcich organizácií cestovného ruchu.
Starosta obce Malá Domaša Jaroslav Makatúra pripomenul, že medzinárodný cestový ruch na Domaši bol zadefinovaný v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK a jednou jeho z úloh bolo zrušenie nariadenia úradu vlády platného od r. 1982, podľa ktorého má Domaša veľký vodohospodársky význam s polyfunkčným charakterom a prioritne slúži ako regulácia prítokov vôd do Východoslovenskej nížiny, zásobáreň úžitkovej vody a perspektívne aj pitnej vody, až v poslednom rade na využitie pre rekreačné účely. Všetky obce majú ÚPN, ktoré majú vyjadrenia od všetkých štátnych organizácií, sú potrebné dotácie na komasácie, najväčšiu úlohu musí zohrať štát. Starosta obce Holčíkovce Michal Flešár poukázal na nevyriešené vzťahy na Domaši a taktiež na zaradenie Domaše do pásma ochrany 3. stupňa.

Riaditeľka správy povodia Bodrogu, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Eva Kolesárová na rokovaní pripomenula, že vodná nádrž Domaša sa nachádza v 3. ochrannom pásme. V minulosti sa stretla s veľkým tlakom verejnosti na udržiavanie hladiny no pripomenula, že podnik nevie zabezpečiť každý rok požadovanú hladinu vodného diela, pretože nádrž funguje vo viacročných cykloch vyrovnania hladiny. Zároveň pripomenula, že veľkým problémom Domaše je aj veľké množstvo čiernych stavieb, ktoré sa v spolupráci so Štátnou stavebnou inšpekciou snažili odstrániť.

Zástupkyňa podnikateľského sektora Silvia Manduľaková definovala ako prvý problém tejto rekreačnej oblasti nedostatočnú komunikáciu medzi obcami na Domaši. Pripomenula, že turisti preferujú rekreáciu, nie biznis, preto je potrebné dobudovať chýbajúcu infraštruktúru (kanalizáciu, vodovodné potrubie), turistické cesty, cyklistické chodníky, informačný systém, posilniť autobusovú dopravu a marketingovo podporiť samostatnú turistickú destináciu po vzore napríklad Štrbského plesa. Ako člen oblastnej organizácie cestovného ruchu poukázala na nejednotný výstup organizácie a na jej personálne poddimenzovanie. Tento názor podporil aj Peter Aust, ktorý zdôraznil, že je potrebné zintenzívniť komunikáciu medzi starostami. Práve oni vedia, o aké investície majú záujem, akých majú investorov a dokážu dohodnúť zámery tak, aby neboli duplicitné a aby sa navzájom dopĺňali. Vyzdvihol potrebu manažérskej organizácie, ktorej úlohou bude obce spájať.
V závere rokovania prítomní schválili preskúmanie možnosti založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu pre destináciu Domaša – okres Vranov nad Topľou – okres Stropkov tak, aby ako nezisková organizácia mohla žiadať regionálny príspevok v rámci opatrenia B.6.2 manažérska organizácia cestovného ruchu.