Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

MICHALOVCE – Mestskí poslanci sa v utorok 30. júna zúčastnili na v poradí ôsmom zasadnutí, ktoré prebiehalo za mimoriadnych opatrení. Do programu bolo zaradených 11 bodov, v ktorých sa venovali okrem finančných tém aj problematike nakladania s komunálnym odpadom v meste a osobitne s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom.

Rokovanie otvoril a viedol primátor Viliam Zahorčák. V úvode mestskí zákonodarcovia schválili program zasadnutia a zvolili návrhovú komisiu.
V nasledujúcom bode predniesla riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Michalovce Milada Tomková návrh na prvú zmenu rozpočtu, ktorou sa bežné príjmy po zapojení finančných operácií a po znížení vlastných príjmov a transferu od zriaďovateľa znižujú o 234 500 eur. Rovnakou sumou sa znižujú aj bežné výdavky.
Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce Július Oleár predložil návrh na prvú zmenu rozpočtu organizácie. Touto zmenou sa zvyšujú bežné príjmy o 74 618 eur a bežné výdavky o 79 125 eur. Kapitálové príjmy a výdavky sa nemenia. Finančné operácie príjmové sa zvyšujú o 4 507 eur a finančné operácie výdavkové sa nemenia.

Zasadnutie pokračovalo prerokovaním návrhu nakladania s komunálnym odpadom v meste Michalovce po roku 2021.
Ako informuje web michalovskej radnice, v súvislosti s touto problematikou bola zriadená komisia, ktorá mala za úlohu prerokovať, vyhodnotiť, vybrať a následne odporučiť zastupiteľstvu najvhodnejší model nakladania s odpadom. Komisia zvažovala dve alternatívy.

Prvou možnosťou bolo likvidovať odpad prostredníctvom externej firmy na jej skládke s mechanicko-biologickou úpravou alebo v spaľovni aj v nasledujúcich rokoch. Táto alternatíva síce nevyžaduje žiadne investície mesta, ale vyvolá výdavky na externú prepravu odpadu, ktoré sa v konečnom dôsledku premietnu do zvýšenia poplatku za odpad o vyše 11 eur na občana za rok.
Druhou možnosťou, o ktorej komisia rokovala, bolo vybudovanie III. etapy skládky Žabany a tiež linky na mechanicko-biologickú úpravu odpadu v priestoroch skládky.
Táto alternatíva bude vyžadovať investíciu formou úveru, pričom výstavba je podmienená výkupom pozemkov. Súbežne s procesom výstavby tretej kazety skládky je potrebné začať projektovú prípravu na vybudovanie linky mechanicko-biologickej úpravy odpadu v zmysle výzvy operačného programu Ministerstva životného prostredia SR zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov. Celkovo si táto alternatíva vyžiada zvýšenie poplatku za odpad o 2,52 eur na občana a rok. Komisia po prerokovaní obidvoch návrhov jednohlasne schválila druhú alternatívu. Na základe tohto odporúčania komisie bol mestskému zastupiteľstvu predložený návrh na vybudovanie tretej etapy skládky Žabany a návrh začať s prípravou na vybudovanie linky na  mechanicko-biologickú úpravu odpadu v priestoroch skládky Žabany. Zastupiteľstvo tieto návrhy prijalo.

Problematike spracovania odpadov sa poslanci venovali aj v ďalšom bode. Od 1. januára 2021 vznikne mestám povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Doteraz mesto jeho zber nezabezpečovalo a tento odpad je súčasťou zmesového odpadu. Poslanci na zasadnutí schválili spolufinancovanie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu, ktorého realizácia zabezpečí zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Nasledovalo prerokovanie návrhu na prijatie úveru na účely zabezpečenia financovania kapitálových výdavkov – výkupu pozemkov pre rozšírenie skládky Žabany a spracovanie projektových dokumentácií pre odpadové hospodárstvo. Poslanci tento návrh schválili.

V ďalšom bode sa rokovalo o rozpočtovom opatrení č. 2. V tejto zmene dochádza k úprave príjmov a výdavkov a zohľadňuje, okrem iného, aj prijaté opatrenia súvisiace s pandémiou Covid-19, ktorá značne nepriaznivo ovplyvnila chod mesta a má negatívne dopady na rozpočet mesta. Bežné príjmy Mesta sa znižujú celkom o 1 606 466 eur. Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 249 792 eur. Kapitálové príjmy sa znižujú o 809 580 eur  a kapitálové výdavky sa zvyšujú celkom o 592 400 eur. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok vo výške 1 655 725 eur. Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 1 931 891 eur a výdavkové finančné operácie sa znižujú o 1 326 347 eur. Týmto rozpočtovým opatrením je celkový rozpočet mesta, vrátane finančných operácií, vyrovnaný.

Jedným z posledných bodov, ktorému sa poslanci venovali, bol návrh personálno-organizačného zabezpečenia základných škôl, základnej umeleckej školy a materskej školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Predložený návrh zohľadnil zvýšenie, resp. zníženie počtu žiakov v triedach, počtu tried, predpísané delenie tried na skupiny v jednotlivých predmetoch, zmeny v rámcovom učebnom pláne a úpravy úväzkov zamestnancov.