Komplexný rozvoj cez agendu ŽIVÝ VIDIEK

HUMENNÉ – Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) s pomocou Regionálneho združenia miest a obcí okresu Humenné zorganizovala v zasadacej miestnosti MsÚ Humenné spoločné stretnutie starostov Regionálneho združenia miest a obcí okresov Humenné a Michalovce so zástupcami ZMOS.

Pracovnej porade predsedal ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák, úvodné slovo mal na humenskej pôde primátor mesta Miloš Meričko, k hosťom patril aj Tomáš Lamprecht, generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania.

Hlavnými témami rokovania boli modernizácia miestnej územnej samosprávy, centrá zdieľaných služieb, odpadové hospodárstvo, miestna akčné skupiny, eurofondy, financie – mix daní, pozemky a stavebný zákon, GDPR a kybernetická bezpečnosť. Michal Kaliňák predstavil agendu Živý vidiek, v rámci nej spomenul aj dokument pre modernizáciu miestnej územnej samosprávy – Nový komunálny manažment (napr. odstupňovanie kompetencií, garancia existenčného finančného minima pre každú obec, odpolitizovanie pozície hlavného kontrolóra, priradenie okresných úradov k samosprávam).

Na Slovensku síce máme 141 miest, no iba desať z nich má viac ako 50 000 obyvateľov, pričom 21 miest má pod 5 000 obyvateľov.
Ostatné sú počtom obyvateľov medzi týmito kategóriami. K tomu je potrebné ešte pripočítať dve kategórie. Presnejšie 2661 obcí s počtom obyvateľov do 3 000 a osem stoviek obcí s počtom obyvateľov do 250. Výsledkom je skutočnosť, že 96 % samospráv tvoria dediny.

Nestaranie sa o vidiek ako komplexnú a podstatnú časť územia krajiny ovplyvňuje aj rozvoj cestovného ruchu. Na Slovensku máme minimálne 102 „potravinových púští“, teda mikroregiónov, v ktorých nie je možné si kúpiť základné potraviny. Ide pritom aj o obce s nízkym počtom ľudí, veľkým potenciálom v oblasti cestovného ruchu a výrazným počtom chalupárov. Slovensko však ani tu dosiaľ nereagovalo na potrebu adaptácie na demografické zmeny i samotnú mobilitu, ktoré sa znásobili koronakrízou. Nevyhnutné sú pozemkové úpravy, bez ktorých nie je možné čerpať eurofondy napr. na rozvoj nájomného bývania alebo výstavbu cyklochodníkov.

Prítomní starostovia z obcí okresu Humenné a Michalovce mali možnosť odborníkom v diskusii priamo položiť otázky týkajúce sa problémov, s ktorými sa vo svojich obciach trápia. V termíne 7. a 8. septembra 2021 sa bude konať celonárodný snem ZMOS, kde bude predstavená aj agenda Živý vidiek.

(red)