Informačno-poradenské centrum PSK je najlepšie na Slovensku

PREŠOV – Informačno-poradenské centrum Prešovského samosprávneho kraja funguje už dva roky. Jeho projektový tím pomáha zabezpečovať informovanosť v rámci kraja o možnostiach čerpania eurofondov pre široké spektrum žiadateľov. Nedávny dotazníkový prieskum spokojnosti ho zaradil na prvú priečku v rámci všetkých IPC na Slovensku.

Informačno-poradenské centrum Prešovského samosprávneho kraja pre európske štrukturálne a investičné fondy (IPC PSK pre EŠIF) zabezpečuje odbornú pomoc a poradenstvo formou osobných, mailových a telefonických konzultácií, ako aj prostredníctvom organizovania informačných seminárov. Od svojho vzniku poskytlo centrum viac než 470 konzultácií. Aktuálne má vo svojej databáze takmer 360 subjektov, ktoré pravidelne informuje o vyhlásených výzvach v rámci jednotlivých operačných programov, aktualizáciách a vzdelávacích aktivitách.

Záujem o poskytovanie konzultácií eviduje IPC z verejného, neziskového aj súkromného sektora. Požiadavky sú pritom rôzneho charakteru. Od všeobecných, akými sú podmienky poskytnutia príspevku, kritériá oprávnenosti a merateľné ukazovatele, až po konkrétne, ktoré je potrebné niekedy konzultovať priamo s príslušnými riadiacimi, prípadne sprostredkovateľskými orgánmi. Časté sú aj otázky k verejnému obstarávaniu a práci v systéme ITMS2014+ .

Za svojho pôsobenia sa IPC zaradilo medzi aktívne a vyhľadávané poradenské centrá pre poskytovanie včasných, aktuálnych a komplexných informácií pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov pomoci. Dôkazom toho je aj nedávny prieskum spokojnosti zo strany verejnosti, v ktorom sa IPC Prešovského samosprávneho kraja umiestnilo na prvom mieste v rámci všetkých siedmich informačno-poradenských centier na Slovensku.

Ilustračné foto: Úrad Prešovského VÚC

Informačné poradenské centrum funguje na Úrade PSK od 1. októbra 2016. Bolo zriadené Centrálnym koordinačným orgánom v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014 – 2020 a podlieha priamo Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Je financované 82,06 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), 13,11 % tvorí financovanie zo štátneho rozpočtu a 4,83 % spolufinancuje Úrad Prešovského samosprávneho kraja.
Keďže sa pilotný projekt v rámci Integrovanej siete informačno-poradenských centier osvedčil, bude pokračovať aj naďalej a centrá budú ďalšie tri roky poskytovať informácie a organizovať informačné semináre k EŠIF vo všetkých krajských mestách.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK