Informácia z radnice:  Čo tvorí v poplatok za komunálne odpady?

VRANOV NAD TOPĽOU – Blíži sa koniec roka a to je zároveň čas, keď poslanci mestských a miestnych zastupiteľstiev budú rokovať a rozhodovať o budúcoročných rozpočtoch a teda aj o výške, respektíve navýšení miestnych daní a poplatkov. Týka sa to občanov, ale rovnako aj právnických osôb.  

Jednou z oblastí, kde je predpoklad, že v mnohých samosprávach na Zemplíne bude nevyhnutné v roku 2024 prikročiť k navýšeniu miestnych daní za vývoz a spracovanie domového komunálneho odpadu. Preto by sme mali vedieť: 

 1. činnosť nakladania so zmesovým komunálnym odpadom
  – ak máte pri rodinných domoch smetnú nádobu, je potrebné ju vyložiť až keď je plná, poloprázdne nádoby nie je vhodné vykladať, nakoľko pri vývoze odpadu z rodinných domov sa platí za výklopy nádob,
  – udržujte poriadok v stojiskách a hádžte odpad do správnych nádob, stojisko je majetok mesta zverený do správy spoločenstiev, tak k nemu aj tak pristupujte,
  – mesto platí aj poplatok za zmesový odpad vyvezený na skládku, čím je miera vytriedenia odpadu v meste vyššia, tým je poplatok nižší, pri terajšej miere vytriedenia, ktorá je 41,03 %, platíme 18 € za tonu zmesového odpadu.
 1. činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
  – je to napríklad vývoz konárov, lístia a trávy z verejných priestranstiev.
 1. triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
  – likvidovanie kuchynského odpadu, vyseparovaný zber textilu, zber konárov, trávy, lístia z domácnosti, ktoré neskončia v kompostéri.
 1. náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť‘ výrobcov
  – to znamená, že výrobca zodpovedá za nakladanie s výrobkom i potom, čo sa výrobok stane odpadom.

„Nie spotrebiteľ, ale výrobca produktu je ten, kto vytvára dopyt po obale a určuje požiadavky na jeho zloženie. Preto ak si zákazník dá tú námahu a obal vytriedi, následné náklady spojené s odpadom sú prenesené na výrobcu.

Príklad: Ak vyhodíme téglik od jogurtu do koša na zmesový komunálny odpad, náklady spojené s jeho likvidáciu sú prenesené na mesto, ak téglik vyseparujeme do nádoby na plasty, náklady uhradí výrobca.
Takže ak separujem, dvakrát vplývam na výšku poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Raz za množstvo a raz za výšku povinného poplatku pri uložení na skládke. Separovať sa proste oplatí.

 1. zber objemného odpadu, sú to hlavne predmety z domácností väčších rozmerov
  – sú to napríklad dvere, okná, skrine, pohovky, sedačky, koberce, kreslá, bicykle, kolobežky, hračky, ako aj rôzne druhy nábytku,
  – ak tieto predmety veľkých rozmerov nemáte komu darovať, môžete ich odniesť na zberný dvor, ktorý je zriadený pre fyzické osoby, alebo sa ich zbavovať v čase vývozu objemného odpadu v meste priamo od domácnosti, ktorý je na našom území dvakrát ročne.
 1. náklady spojené s nákupom zberných nádob
  – obyvatelia v rodinných domoch dostávajú nádoby bezplatne, ale životnosť nádoby musí byť minimálne 10 rokov, neznižujme jej životnosť tým, že tam vkladáme to, čo tam nepatrí, predovšetkým stavebný odpad, upozorňujeme, že za krádež nádoby mesto nezodpovedá.
 1. prevádzka a fungovanie zberného dvora na ulici Toplianska 1040, tak ho využívajme
 2. likvidácia divokých skládok
  – smutné je, že za toto nezodpovedné správanie jednotlivca doplácame všetci spoločne,
  – je nevyhnutné v takomto prípade kontaktovať mestskú políciu.