Humenský primátor bude poberať minimálny plat

HUMENNÉ – Vo štvrtok 20. decembra 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Humennom pod vedením novozvoleného primátora Miloša Merička. Poslanci si v rámci jednotlivých bodov programu okrem iného schválili aj volebnú komisiu na nasledujúce štvorročné obdobie, novú Mestskú radu a príslušné komisie MsZ.

Na začiatku rokovania MsZ podal primátor Miloš Meričko ústnu informáciu o prevzatí svojej funkcie. Zdôraznil, že do nového roka pôjde humenská samospráva žiaľ s rozpočtovým provizóriom, kým sa nespracuje nový návrh rozpočtu na rok 2019. Z toho dôvodu nemôžu športové kluby či ďalšie organizácie očakávať prísun dotácií na svoju činnosť. Neopomenul ani dopravu, kde podľa jeho slov vyrokoval dodatok k zmluve s autobusovou spoločnosťou zabezpečujúcou MHD v našom meste, keďže bývalé vedenie mesta túto končiacu zmluvu nepredĺžilo. Primátor sa pozastavil aj nad množstvom nezrovnalostí či už v evidencii zmlúv, alebo chýbajúcich zmluvách po bývalom vedení mesta.

Rokovania sa zúčastnilo 21 z 24 mestských poslancov.

Zriadenie Volebná komisie na volebné obdobie 2018 – 2022 a Mestskej rady Volebná komisia, ktorú MsZ volí spravidla na celé volebné obdobie, plní úlohy v zmysle rokovacieho poriadku MsZ v Humennom. Navrhuje Mestskému zastupiteľstvu spôsob voľby zástupcu primátora, ak si ho do 60 dní primátor nezvolí sám, ďalej navrhuje spôsob voľby hlavného kontrolóra, Mestskej rady či predsedov, tajomníkov a členov komisií MsZ. Pre volebné obdobie 2018 – 2022 sa členmi volebnej komisie stali Andrej Bača ako predseda, Jozef Mocák, Ondrej Mudry, Anna Sotaková a Tomáš Šudík.

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Je zložená z poslancov, ktorých volí na celé funkčné obdobie MsZ. Humenská mestská rada bude mať oddnes 8 členov, a to Jozefa Babjáka, Ondreja Babjarčíka, Máriu Cehelskú, Ivana Hoptu, Martina Lichmana, Ondreja Mudreho a Juraja Vaňa. Posledným členom Mestskej rady bude zástupca primátora.

Novinkou je zriadenie 12 stálych komisií MsZ
Komisie MsZ sú rovnako poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom humenskej samosprávy. Sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu sa zmenil nielen počet komisií, ale aj niektoré ich názvy a obsahová náplň.

Po novom tak MsZ zriadilo:
– komisiu finančnú, rozpočtovú a správy mestských organizácií s predsedníčkou Alenou Židovou
– komisiu výstavby a územného plánovania s predsedom Michalom Babinom
– komisiu školstva, na ktorej čele bude stáť Mária Cehelská
– komisiu pre disponovanie s majetkom mesta s predsedom Jurajom Vaňom
– sociálnu a zdravotnú komisiu s predsedníčkou Annou Sotakovou
– komisiu životného prostredia a verejnej zelene, ktorej predsedom sa stal Tomáš Šudík
– komisiu kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce na čele s Ivanom Hoptom.
Pozmeňovacím návrhom poslankyne Cehelskej, odhlasovali poslanci zmenu jednej z členiek
tejto komisie. Janu Vaľovú v nej nahradí Michaela Januchová.
– komisiu dopravy a verejného poriadku s predsedom Michalom Drugom
– komisiu športu s predsedom Branislavom Čekovským
– komisiu mládeže a tretieho sektora, ktorej predsedom bude Martin Ruščanský
– bytovú komisiu na čele s predsedom Jozefom Mocákom
– komisiu PHSR a rozvojových projektov, ktorej bude predsedať Peter Pipák.

Zriadená bola aj komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií, ktorá sa bude riadiť zákonom č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Táto komisia má za úlohu kontrolovať či poslanci a primátor, ktorí sa ujali funkcie spĺňajú podmienky nezlučiteľnosti výkonu verejných funkcionárov s výkonom iných funkcií, aké majú funkcie v štátnych či samosprávnych orgánoch, majetkové či finančné pomery. Členmi tejto komisie sa stali Michal Druga, Ivan Hopta, Jozef Mocák, Peter Pipák, Anna Sotaková a Alena Židová.

Občianske obrady budú vykonávať už aj nové tváre z radov poslancov
Mesto Humenné organizuje a zabezpečuje rôzne občianske obrady, teda svadby či pohreby, slávnosti a ďalšie významné podujatia, pri ktorých sa zvyčajne slovom prihovorí buď primátor, alebo poverení poslanci MsZ. Pre toto volebné obdobie to bude primátor Miloš Meričko, Jana Andruchová, Ivan Hopta, Jozef Oľha, Peter Pipák, Andrej Semanco, Anna Sotaková, Juraj Vaňo a Mária Cehelská. Práve poslednú spomínanú poslankyňu poverilo MsZ zvolávaním a vedením MsZ v prípadoch, ak by tak nemohol učiniť primátor či jeho zástupca.

Primátor Miloš Meričko bude poberať základný plat. Určovanie platu primátora patrí výhradne do réžie MsZ. Plat patrí primátorovi odo dňa zloženia sľubu a po schválení poslancami bude vo výške 3 063 eur.

Mestské zastupiteľstvo v rámci svojho dnešného rokovania vzalo na vedomie aj informáciu o zriadení štyroch poslaneckých klubov v MsZ. Ide o Klub poslancov „Spájame sa pre Humenné“ v zložení Mária Cehelská, Jozef Babják, Ondrej Babjarčík, Andrej Bača, Silvia Cukrovaná, Branislav Čekovský, Jozef Oľha, Martin Ruščanský, Tomáš Šudík, Helena Ufnárová, Juraj Vaňo a Alena Židová.

Ďalej je to „Klub poslancov MsZ za SMER-SD v zložení Ondrej Mudry, Andrej Semanco, Jana Andruchová, Michal Druga a Dušan Sukovský.

Poslanci Ivan Hopta, Luciána Hoptová a Anna Sotaková zriadili „Poslanecký klub ÚSVIT – KSS pri MsZ v Humennom a posledným klubom je „Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)“ v zložení Martin Lichman, Michal Babin a Jozef Mocák.

Nezaradeným poslancom v rámci klubov sa stal Peter Pipák.

Búrlivá diskusia na adresu bývalej primátorky mesta Jany Vaľovej
Najväčšia rozprava sa strhla pri žiadosti bývalej primátorky Jany Vaľovej o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za roky 2017 – 2018. Výsledkom hlasovania poslancov v búrlivej diskusii, bolo stiahnutie bodu z programu rokovania a jeho prerokovanie na najbližšom MsZ.

V rámci rokovania MsZ poslanci schválili okrem iného Technickým službám mesta Humenné (TS) zvýšenie príspevku na tento rok o 77 520 eur, ktoré vykryjú tohtoročné výdavky TS. Tie išli najmä do nákupu novej techniky, strojov a zariadení. Okrem toho na podnet Ivana Hoptu pozmeňovacím návrhom požiadali poslanci primátora mesta o zorganizovanie rokovania s občianskym združením Aura o vypovedaní nájomnej zmluvy z prenajatého pozemku do 31. januára 2019.

Poslanci MsZ schválili aj žiadosť 1. Humenskej a.s. O zapracovanie do plánu investičných akcií na rok 2019 požiadavky súvisiace s výstavbou tréningového ihriska s umelou trávou na futbalovom štadióne v Humennom. Ide o osvetlenie, zavlažovanie, resp. chladenie a oplotenie tréningového ihriska.

Mgr. Michaela Dochánová,
MsÚ Humenné