Humenskí poslanci znížili nájomné podnikateľským prevádzkam

HUMENNÉ – Z dôvodu ohrozenia šírením choroby COVID-19 pristúpila Slovenská republika k prijatiu viacerých opatrení v záujme ochrany ľudského zdravia. Jedným z nich bolo uzatvorenie prevádzok poskytujúcich rôzne druhy tovarov a služieb v období od 16. marca do 1. júna 2020.

Táto situácia sa dotkla aj podnikateľských prevádzok zriadených v nebytových priestoroch vo vlastníctve Mesta Humenné. Humenská samospráva preto považuje za potrebné prijať opatrenia, ktoré aspoň čiastočne zmiernia súčasnú i budúcu ekonomickú situáciu.

Ako informovala Veronika Lattová z tlačového referátu humenského MsÚ, o tejto téme rokovali poslanci aj počas zasadnutia (24. júna). Išlo o Návrh doplnku k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné, ktorý umožňuje zníženie, resp. odpustenie časti nájomného. Primátor mesta môže rozhodnúť o znížení nájomného do 50% a mestské zastupiteľstvo nad 50% prepočítaného denného nájomného za obdobie zákazu činnosti prevádzok. Zároveň je v doplnku uvedená aj možnosť odkladu splatnosti nájomného na obdobie maximálne jedného roka.

Slavomír Novák, vedúci Odboru správy majetku: „Do platnosti vstúpil zákon č. 155/2020 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva v súvislosti so šírením nebezpečnej a nákazlivej choroby. Žiadosť podáva prenajímateľ, teda mesto. Dotácia sa poskytuje v takej výške, v akej sa dohodol nájomca a prenajímateľ na znížení nájomného. Na základe toho sme navrhli tento doplnok k zásadám, ktorý určuje právny rámec, aby sme mohli zníženie alebo odpustenie nájmu určiť. Tento doplnok dáva možnosť, aby subjekt, ktorý spravuje nebytový priestor vo vlastníctve mesta, mohol k zníženiu vôbec pristúpiť.“

Možnosť zníženia nájomného sa týka 65 nájomníkov, ktorí museli svoje prevádzky na území mesta uzavrieť na rôzne dlhú dobu. Samospráva eviduje aj 13 nájomníkov v školách, ktorí taktiež nevykonávali svoju činnosť.

Ilustračné foto: Radnica mesta Humenné

„Čo sa týka nebytových priestorov v priamej správe Mestského úradu, pôjde o odpustenie nájmu a teda aj zníženie príjmov do rozpočtu mesta vo výške 4 998 eur. V prípade škôl s právnou subjektivitou, ktoré sú prenajímateľmi, je to suma 5 560 eur,“ doplnil Slavomír Novák.

S nájmom nebytových priestorov súvisia aj platby za služby spojené s užívaním (voda, elektrina, teplo, plyn,…), ktoré s touto úpravou nemajú spojitosť (mesto finančnú výšku neurčuje) a nájomca je povinný ich uhradiť v plnej výške.

Poslanci doplnok k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta jednohlasne schválili.

Uzavretie jednotlivých prevádzok sa týkalo aj letných terás. „Všetky subjekty, ktoré prevádzkujú letné terasy, majú povolenie a poplatky vyrubené len na obdobie, kedy ich mohli prevádzkovať,“ doplnil Slavomír Novák.