Do konca novembra možno podávať návrhy na športové ocenenia za rok 2021!

HUMENNÉ – V súlade so všeobecne záväzným nariadením č. 121/2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné v termíne do 30.11.2021 môže verejnosť podávať návrhy na udelenie ocenení v oblasti športu za rok 2020.

Ako už tradične, v rámci mesta Humenné, môžu byť v oblasti športu udelené nasledovné ocenenia:

1. športovec roka športovcom – fyzickým osobám, ktorí úspešne reprezentovali mesto Humenné v športe a umiestnili sa na popredných miestach minimálne na republikovej úrovni
2. športový kolektív roka kolektívom, ktoré úspešne reprezentovali mesto Humenné v kolektívnom športe a umiestnili sa na popredných miestach minimálne na republikovej úrovni
3. cena za rozvoj a podporu športu fyzickým osobám, ktoré sa počas života zaslúžili o rozvoj športu a telesnej kultúry alebo vhodným spôsobom šport intenzívne podporovali
4. cena primátora za rozvoj športu a cena za reprezentáciu mesta Humenné navrhuje primátor mesta

Návrhy na udelenie ocenení podľa bodu 1 – 3 môžu podávať primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, predstavitelia kultúrnych, vedeckých, hospodárskych a športových inštitúcií, ktoré pôsobia na území mesta a občania mesta. Za obsahovú a formálnu stránku návrhu zodpovedá navrhovateľ.

Návrh musí obsahovať:
osobné údaje navrhovaného, t. j. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť vrátane súhlasu navrhovaného s nomináciou a súhlasu dotknutej osoby so zverejnením osobných údajov podľa osobitného predpisu zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia, najmä podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, za ktorú je navrhované ocenenie, dosiahnuté úspechy, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma i v zahraničí

Návrhy je potrebné zaslať poštou na adresu:
Mestský úrad v Humennom,
Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu,
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
s heslom „ŠPORTOVÉ OCENENIA“ alebo doručiť osobne do podateľne mestského úradu.

Bližšie informácie o oceneniach sú k dispozícii na webovej stránke mesta v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia, kde pod číslom 121/2012 je Všeobecne záväzné nariadenie o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné.

Povinné prílohy:  Návrh na športové ocenenie 2021