Reakcia bývalej poverenej riaditeľky ZUŠ na Mierovej ul., v Humennom na medializované informácie

HUMENNÉ – Bývalá poverená riaditeľka ZUŠ na Mierovej ulici Daniela Polovková reaguje na informácie, ktoré boli koncom minulého roka medializované v miestnych a regionálnych médiách. Jej vyjadrenie uvádzame v plnom znení.

Rok 2017 bol pre školu jubilejným. Očakávali sme, že 60 ročná práca školy, jej prínos pre mesto, bude pre zriaďovateľa – mesto Humenné, príležitosťou pre vyjadrenie uznania. Nestalo sa. Očakávané uznanie dostalo aj podobu „zaúch“ vyjadreniami o mojej neschopnosti vo funkcii bývalej poverenej riaditeľky školy finančne viesť školu, zamestnanosti dôchodcov, množstvom dezinformácií, poloprávd a vyložených klamstiev.
Publikované boli v mestských novinách Humenské noviny č. 5 z októbra 2017, č. 6 z decembra 2017, platenou inzerciou v týždenníku Zemplínske noviny MY č. 50-51 a na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Humennom 24. novembra 2017 v rozprave k informatívnej správe o ZUŠ.
V žiadnom z týchto periodík, vrátane vysielania Humenskej televízie, škola nedostala priestor na vyjadrenie. Zástupcovia školy neboli pozvaní ani na zasadnutie školskej komisie pri MsZ, ktorej „zhrozenie“ prezentovala jej predsedníčka na rokovaní poslancov.

Finančná situácia školy v roku 2017
Základnou zložkou pre stanovenie rozpočtu školy na kalendárny rok je výška normatívu na žiaka v individuálnom a kolektívnom vyučovaní. V zmysle prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č.668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a hodnoty jednotkového koeficientu na rok 2017 je výška štátneho normatívu na žiaka v individuálnom vyučovaní 1 159,39 eur, na žiaka v kolektívnom vyučovaní 378,58 €.
Porovnanie výšky normatívov pre žiakov ZUŠ v našom meste a v okolitých mestách:

 

1

ZUŠ Normatívy na rok 2017
Individuálne vyučovanie – Skupinové vyučovanie

Humenné 700 € 450 €
Vranov nad T. 1029 € 336 €
Michalovce 859 € 513 €
Lipany 729 € (do 30.8.) 385 € (do 30.8.)
810 € (od 1.9.) 420 € (od 1.9.)
Snina 756 € (do 30.8.) 474 € (do 30.8.)
820 € (od 1.9.) 492 € (od 1.9.)
Sabinov 901 € 901 €
Bardejov 801 € 360 €

Z tabuľky je zrejmý najnižší normatív našej školy v individuálnom vyučovaní, podpriemerný v kolektívnom vyučovaní.
Zriaďovateľ však tvrdí, že je „rovnaký ako u podobných škôl inde na Zemplíne“ (Humenské noviny č.5/2017).
Hodnoty normatívov v iných mestách potvrdzujú dostatok finančných prostriedkov pre ich školy. Zároveň odzrkadľujú ich priaznivý vzťah ku svojim ZUŠ. Výška normatívu v Humennom hovorí sama za seba. Obce dostávajú finančné prostriedky na kalendárny rok na zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov v základných umeleckých školách podľa stavu žiakov k 15. septembru predchádzajúceho roka prepočítaného prostredníctvom príslušného koeficientu a hodnoty jednotkového koeficientu.


V zmysle uvedených hodnôt rozpočet školy na rok 2017 mal byť 610 524 €.

Vychádzajúc z normatívov stanovených vo VZN mesta Humenné a počtu žiakov škole bol stanovený rozpočet vo výške 447 000 €, čo predstavuje 73 % zo štátneho rozpočtu (+50 740 € vlastné príjmy). Rozpočet zostavuje zriaďovateľ, nie riaditeľka školy. Pre stanovenie rozpočtu na rok 2017 si mesto Humenné ako zriaďovateľ ZUŠ Mierová Humenné od vedenia školy nežiadalo žiadne podklady a neprerokovalo s Radou školy ani s poverenou riaditeľkou školy návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených Okresným úradom v sídle kraja. A to aj napriek tomu, že mu to ukladá zákon.
Po zverejnení rozpočtu vedenie ZUŠ písomne požiadalo o navýšenie rozpočtu o 52 000 € z dôvodu nepostačujúcej výšky finančných prostriedkov na mzdy a odvody v roku 2017. Ústnym prísľubom za zriaďovateľa – vedúcej odboru školstva bolo, že chýbajúce finančné prostriedky mesto dofinancuje. Do mája 2017 s dofinancovaním nebol väčší problém. Ten sa začal po jubilejnom koncerte školy k 60. výročiu, ktorého vysoká kvalita bola pozitívne hodnotená prítomnými aj širokou odbornou a laickou verejnosťou. Po ňom zamestnanci školy za tri mesiace (máj, jún, júl) nedostali načas, v deň výplatného termínu (v zmysle kolektívnej zmluvy 14.deň v mesiaci) svoje výplaty z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Tvrdenie Ľubice Burešovej, vedúcej odboru školstva MsÚ Humenné v Humenských novinách č. 5 z októbra 2017, že „výplaty zamestnancov chodia načas“, nie je pravdivé! Škole mesto Humenné ako jej zriaďovateľ v situácii, do ktorej ju samo dostalo odporúčal výplatu poslať len niektorým zamestnancom, podľa rozhodnutia vedenia školy, neposlať výplatu dôchodcom, alebo poslať všetkým 80%. Chýbajúce peniaze poslalo mesto na účet školy po výplatnom termíne.

Mesto Humenné tak ako všetky mestá a obce na Slovensku každoročne dostane balík peňazí z podielových daní občanov. V zmysle originálnych kompetencií rozhodne o výške finančných prostriedkov pre školy. Hoci sú to podielové dane občanov tohto mesta, vedenie mesta nechce zverejniť objem peňazí v danom balíku. Na zasadnutí MsZ v Humennom odznela od vedenia mesta informácia o odčerpávaní financií iným školám. Nie je to pravda!

Základné školy patria pod prenesený výkon správy, ZUŠ patrí pod originálny výkon. ZUŠ teda nemôže odčerpávať financie iným školám! Nie je pravdivé ani tvrdenie, že „si pravidelne pýtajú desiatky tisíc eur navyše.“(Humenské noviny č. 6/2017). Podhodnotený rozpočet požadoval dofinancovanie, no nie v zmysle uvedeného tvrdenia. Primátorka Jana Vaľová (Smer – SD) uviedla: „ZUŠ-ka nám poslala list, že chce na budúci rok ďalších 134 000 eur na navýšenie miezd.“(Humenské noviny č. 6/2017). Nie je to pravda! Škola neposlala mestu žiaden list s uvedenou sumou, ani nežiada ďalšiu primátorkou uvedenú sumu –200 000 eur.

Na zasadnutí MsZ v Humennom poslankyňa Jana Andruchová (Smer – SD) vytkla škole, že odmietla akceptovať školské poukazy vo výške 32 eur na jedného žiaka. Podľa Andruchovej sme to mali zdôvodniť administratívnou náročnosťou kroku. „Týmto rozhodnutím znížili príjmy školy až o 32 000 eur!,“ povedala poslankyňa Andruchová. Pani poslankyňa ako predsedníčka komisie školstva pri MsZ v Humennom by mala vedieť, že neexistujú školské ale vzdelávacie poukazy a sú určené na krúžkovú činnosť. Vzdelávanie žiakov v ZUŠ sa realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov, nie krúžkov! Zriadenie krúžkov ako formy mimoškolskej činnosti by vyžadovalo ďalšie finančné náklady na mzdy a odvody zamestnancov, ktorí by ich viedli a na prevádzku školy pri ich realizácii. Pani poslankyňa Andruchová, aj ako členka Rady školy pri našej ZUŠ, by tiež mala vedieť, že pre ňou uvádzanú sumu by mala mať naša ZUŠ až 1 000 žiakov, čo v súčasnosti nie je reálne ani z hľadiska priestorového ani z hľadiska personálneho. Samostatnou kapitolou je fakt, že v ZUŠ prebieha riadne vyučovanie v pracovných dňoch v poobedňajších hodinách. Krúžky ako formu mimoškolskej činnosti nemôžeme realizovať dopoludnia, keďže sú žiaci na riadnom vyučovaní v základných a v stredných školách. Vyučovanie sa končí večer po 18. hodine. V čase, keď sa všetci naši žiaci po celom dni ponáhľajú domov oddýchnuť si a pripraviť sa na vyučovanie na ďalší deň. Len tak čisto teoreticky ako by sme asi tak presvedčili úplne všetkých žiakov školy, vrátane žiakov 1.stupňa ZŠ, aby v našej škole chodili na krúžky po šiestej večer?


Zamestnanci školy v dôchodkovom veku

Podľa viceprimátora Andreja Semanca (Smer – SD) zamestnáva ZUŠ dve ekonómky na plný úväzok pre 37 zamestnancov a na škole učí poltucet pedagógov v dôchodkovom veku.
Pravda je taká, že škola zamestnáva 1 hospodárku na plný úväzok a 1 mzdovú pracovníčku na krátený pracovný úväzok (80%). V školskom roku 2017/2018 na škole pôsobí 37 zamestnancov (31 pedagogických, 6 nepedagogických). K 31. júlu 2017 odišli 2 pedagogickí zamestnanci – dôchodcovia, k 31. augustu 2017 odišiel ďalší pedagogický zamestnanec.

V rámci mestom navrhovaných racionalizačných opatrení má vedenie školy naraz prepustiť všetkých dôchodcov? Lenže mladých učiteľov ZUŠ s potrebnou kvalifikáciou pre základné umelecké školstvo a záujmom o prácu v školstve nie je. Kto by potom učil žiakov prepustených zamestnancov- dôchodcov? Paradoxne, o takomto návrhu hovorí viceprimátor Semanco. Človek, ktorý je tiež v dôchodkovom veku. Prácu dôchodcov si škola veľmi váži.

Je to generácia pedagógov, ktorá kvalitou svojej práce „vypravila“ do sveta úspešných absolventov školy, ktorí dnes pôsobia na popredných miestach spoločenského a kultúrno-spoločenského života na Slovensku a v zahraničí, reprezentujú naše mesto v rámci Slovenska a v zahraničí. Pripravila na učiteľské povolanie súčasných mladších pedagógov školy a spolu s nimi získavajú so svojimi žiakmi popredné umiestnenia na celoslovenských a medzinárodných súťažiach, čím reprezentujú nielen školu ale aj mesto Humenné.

Zriaďovateľ, bez ohľadom na výsledky ich práce, nechce však prijať fakt, že je to najlacnejšia pracovná sila (zaradenie v 8. platovej triede, úľavy na odvodoch), neštíti sa zamerať svoje útoky proti nim. Nemá snahu porozumieť a prijať fakt, že títo zamestnanci získali na „svojej“ škole základy svojho profesionálneho pôsobenia a hneď po nadobudnutí vzdelania sa na „svoju“ školu vrátili ako pedagógovia. Dodávam, že mladí záujemcovia o prácu v škole nie sú!


Ja – bývalá poverená riaditeľka školy

Ja som bola 1. júla 2014 poverená výkonom funkcie riaditeľky školy. Školu som prevzala v „červených číslach“, no už do konca roka 2014 sa škola vystrábila z finančných problémov a to bez akejkoľvek finančnej pomoci mesta. Následne som bola primátorkou mesta poverovaná ďalšie obdobia. Moja práca za roky 2015, 2016 bola mestom ako zriaďovateľom písomne ohodnotená: „dosahuje mimoriadne dobré výsledky“.
Pred uplynutím šiesteho poverenia, 14. júna 2017, som sama písomne požiadala zriaďovateľa o nepoverenie v ďalšom období. Vyjadrenie primátorky mesta Jany Vaľovej, že riaditeľku „dala dole z poverenia“, nie je pravdivé! Je na zamyslenie, či riaditeľka, ktorá dva roky dosahuje mimoriadne dobré výsledky, sa tretí rok stane neschopnou finančne viesť školu. A to do takej miery, až mesto núti školu prijať dôchodkyňu z Vranova nad Topľou, aby školu správne finančne nastavila!

V celom kolektíve pedagógov školy sa nenachádza nikto schopný, až dôchodkyňa z Vranova! Dôchodcovia školy podľa zriaďovateľa majú pracovať na dohodu, dôchodkyňa z Vranova – na pracovný pomer!
Kocúrkovo, alebo cielený zámer mesta? Keď škola odmietla zamestnať dôchodkyňu z Vranova nad Topľou, mesto rozpútalo štvavú kampaň o neschopnosti vedenia školy. Podľa viceprimátora Semanca som ako bývalá riaditeľka mala „v médiách obviňovať mesto zo snahy zrušiť školu“.
V žiadnych médiách som však mesto zo snahy zrušiť školu neobviňovala!


Škola Petra Breinera

Peter Breiner – klavirista, skladateľ, dirigent, je najúspešnejším žiakom školy. Za svoj prínos v oblasti kultúry, hudobného umenia a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky, získal Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy. Pri príležitosti 60. výročia školy vedenie školy ho požiadalo o prepožičanie svojho mena škole. Primátorka Jana Vaľová povedala: „Tam nejaká riaditeľka, ktorá nám urobí problém, pretože nevie napočítať žiakov, to si povieme, pretože sa postaví a povie, že svojvoľne si povedala, že škola sa bude volať podľa umelca a vôbec si neuvedomila lebo povedala, že jej tak prišlo, jej tak prišlo na pódiu a vôbec si neuvedomuje čo je v zákone“ (XVII. zas. Mestského zastupiteľstva, 24. 11. 2017).

Požiadanie svetovo uznávaného umelca Petra Breinera o prepožičanie mena škole bol vopred komunikovaný a odsúhlasený krok. Teda nie je pravda, že bývalej riaditeľke to tak prišlo na pódiu a už vôbec to takto nikomu z mesta nepovedala. Klamstvá primátorky mesta skutočne nepoznajú medze!

A že si neuvedomujem čo je v zákone? Žiaľ, neuvedomuje si to primátorka Vaľová. Celý akt udeľovania čestného názvu školám bol vopred odkonzultovaný s Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR. Ľubica Burešová, vedúca odboru školstva na MsÚ v Humennom si naozaj nespomína, „aby niekde na svete bola škola pomenovaná po žijúcom človeku“ (Humenské noviny č. 5, ročník VII, október 2017, str. 11).
Postačilo by jej však požiadať o vyjadrenie ministerstvo školstva.

 

Kontrola
Mesto poslalo do školy kontrolu. „Kontrola zistila viacero nedostatkov a porušovaní zákonov. Bonbónikom bola napr. skutočnosť, že v decembri 2016 bolo vyplatených 7 200 eur ako zvýšený osobný príplatok na jeden mesiac. Bolo to pritom v čase prekračovania čerpania rozpočtovaných mzdových prostriedkov a na úkor neplatenia faktúr za teplo,“ píše sa v Humenských novinách č. 6. Všetky faktúry a aj faktúry za teplo mala škola uhradené do termínu splatnosti. Suma 7 200 eur nebol osobný príplatok na jeden mesiac. Niekoľko rokov zamestnanci školy nemajú preplácanú nadčasovú prácu, nemajú ju ani ohodnotenú žiadnym osobným príplatkom. Uvedená suma bola prerozdelená pre 39 zamestnancov za celoročnú prácu. Nakoľko kontrola nezistila nedostatky, snažila sa ich vyrobiť. Odporúčané opatrenie „zabezpečovanie výučby cez dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“ (Humenské noviny č. 6/2017) je ale v rozpore s platnými ustanoveniami Zákonníka práce.

Ďalšie navrhované opatrenia „prehodnotenie úväzkov učiteľov s ohľadom na odbornosť, resp. prehodnotenie ich výberu učiteľov vzhľadom na výšku hodinovej mzdy, na prechodné obdobie zvážiť počet zástupcov riaditeľky, či prehodnotiť potrebu dvoch prevádzkových zamestnancov“ (Humenské noviny č. 6/2017), sú podľa mňa len umelým výsledkom vyrábania nedostatkov.

ZUŠ Mierová Humenné patrí celé desaťročia kvalitou úrovne základného umeleckého vzdelávania k stabilným pilierom umeleckého školstva na Slovensku. Vo svojom odbore požíva uznanie širokej odbornej aj laickej verejnosti. Kampaň, ktorú voči nej rozpútalo súčasné vedenie mesta Humenné s niektorými jeho zamestnancami, nie je nič iné ako zrkadlo jeho morálnej úrovne.

(Článok vyjadruje názor autora a nie je názorom redakcie alebo čitateľa)

Autorka: PaedDr. Daniela Polovková,
bývalá poverená riaditeľka ZUŠ Mierová Humenné