Európska iniciatíva má pomôcť Prešovskému kraju

PREŠOV – Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou vstúpil do európskej iniciatívy Catching-up Regions. Jej zmyslom je vypracovať akčné plány a nasmerovať dostupné európske fondy i ďalšie zdroje na zvýšenie výkonnosti, rastu a zamestnanosti regiónu. Zúčastnené strany svoje úsilie deklarovali aj v dokumente o spolupráci, ktorý podpísali v stredu 24. januára v Evanjelickom kolégiu v Prešove.

Iniciatíva Catching-up Regions predstavuje technickú asistenciu Európskej komisie, ktorá bola úspešne implementovaná už v dvoch rumunských a dvoch poľských regiónoch.
Cieľom iniciatívy, do ktorej bol v rámci Slovenska pilotne vybraný Prešovský samosprávny kraj, je adresná podpora menej rozvinutých, tzv. „dobiehajúcich“ regiónov. Prvotnou úlohou je identifikovať problematické oblasti, ktorých riešenia by pozitívne ovplyvnili sociálny a ekonomický rozvoj kraja.

 

„Sme jedným z ekonomicky najslabších regiónov Slovenska. Zaostávame koncentráciou priamych zahraničných investícií, dopravnou infraštruktúrou, boríme sa s vysokou nezamestnanosťou, nízkymi mzdami, odlivom ľudí za prácou. Všetko, čo nám pomôže zvrátiť tento vývoj, naštartovať rast a znížiť regionálne rozdiely, vnímame ako skvelú šancu pre lepšiu budúcnosť kraja, v ktorej sa chceme aktívne angažovať,“ uviedol na margo iniciatívy predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
Ako uviedol, vstup Európskej komisie a Svetovej banky do procesu implementácie vybraných a presne pomenovaných priorít kraja považuje za garanciu zdynamizovania ekonomického rozvoja a nových pracovných príležitostí.

„Európska komisia je tu na to, aby sme pomáhali samosprávam čo najlepšie využiť štrukturálne a investičné fondy tak, aby sme podporili priemysel, malé a stredné podniky, a tým hospodársky rast a zamestnanosť. Spolu s odborníkmi zo Svetovej banky chceme zabezpečiť dostatok dobre platených pracovných miest a prosperitu pre celý región“, povedal Erich Unterwurzacher, riaditeľ sekcie pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie. Ako uviedol, výstupom prvej fázy, ktorá by mala trvať približne jeden rok, bude implementácia akčného plánu vypracovaného za pomoci Svetovej banky. Na túto externú časť poskytne technickú asistenciu a vlastné zdroje práve Európska komisia.

„Táto spolupráca našich expertov so samosprávou by mala byť akýmsi katalyzátorom ekonomického rozvoja v regióne. Prichádzame s našimi skúsenosťami, vedomosťami, expertízou, aby sme tempo čerpania eurofondov výrazne zefektívnili a zrýchlili. Hlavným zdrojom na realizáciu jednotlivých opatrení budú zdroje z operačných programov, na ktoré má Slovensko dosah,“ povedal Antony Thompson zo Svetovej banky, národný manažér pre Bulharsko, Českú republiku a Slovensko.

Celý proces Catching- up Regions naštartoval podpis dokumentu, v ktorom zúčastnené strany deklarovali spoločný zámer vzájomne spolupracovať na príprave a napokon implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK. Iniciatívu podporuje z národnej úrovne aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
V rámci spolupráce sa predpokladá taktiež aktívna participácia Splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých regiónov (NRO), partnerov z miestnej a krajskej úrovne, z akademickej a podnikateľskej sféry, ale aj zástupcov ďalších relevantných oblastí.

 

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK