Vtáčie údolie čaká na zázrak

HUMENNÉ – Holandský investor Darc Leisure v decembri 2007 predpokladal, že s výstavbou zábavného parku Vtáčie údolie vo Vihorlatských vrchoch začne v máji roku 2008. Proces prípravy a povoľovania projektu však ukázal, že plány boli nereálne. Zhmotniť myšlienku megazábavného parku vo vybranej lokalite je veľmi zložité. Proti sebe tu stoja záujmy hospodárskeho rozvoja regiónu a európske zákony o ochrane prírody. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík (Smer-SD) predpokladá, že už v blízkej budúcnosti vláda pri podpore projektu zábavného parku Vtáčie údolie vo Vihorlatských vrchoch môže rozhodnúť pozitívne.

Pozemky vo vojenskom obvode sú už ohodnotené
Chudík pri svojej nedávnej návšteve v Humennom informoval, že PSK dostal súhlas ministerstva obrany (MO SR), aby ohodnotil lesné pozemky v lokalite Čarna hura vo Vojenskom obvode Valaškovce.
Tieto štátne pozemky sú kľúčové pre holandského investora Darc Leisure, ktorý si ich vybral ako miesto pre zábavný park, ktorý má byť druhým najväčším v strednej Európe. Chudík uviedol, že ich cena je 3,253 milióna eur (98 miliónov korún).
Premiér Fico po zasadnutí vlády v marci 2008 v Humennom povedal, že vláda pozemky uvoľní až po podrobnej analýze uskutočniteľnosti projektu. Katarína Martinová, regionálna manažérka Darc Leisure potvrdila, že spoločnosť vypracovala podrobnú finančnú správu, ktorú do 31. septembra minulého roku doručila na Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR).


Ministerstvo: Projekt je životaschopný

„Keďže väčšia časť pozemkov, na ktorých plánujeme budovať, je vo vlastníctve štátu, je potrebné podať prihlášku o štátnu pomoc, ktorej nevyhnutnou súčasťou budú aj tieto pozemky,“ uviedla Martinová.

Hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková vysvetlila, že projekt závisí od podpísania zmluvy o štátnej pomoci medzi MH SR a Darc Leisure. „K tomu môže prísť až po novelizácii zákona o štátnej pomoci. Novela musí definovať, že štátna pomoc sa môže vzťahovať aj na cestovný ruch, nielen na priemysel. Podľa našich informácií by návrh mal byť predložený do parlamentu v priebehu mája alebo júna,“ dodala.

Dagmar Hlavatá z komunikačného oddelenia MH SR potvrdila, že o projekte niekoľkokrát rokovali. „Podľa informácií, ktoré MH SR má v súčasnosti o projekte k dispozícii, sekcia stratégie hodnotí projekt ako životaschopný a realizovateľný v podmienkach východného Slovenska.“
Župan Chudík povedal, že PSK urobil už všetko potrebné. Podľa neho je už len na Darc Leisure, aby preukázali financovanie I. etapy projektu. Podľa neho by mala stáť 80 miliónov eur (2,4 miliardy korún). „Vyzerá to tak, že na I. etapu peniaze majú,“ povedal.

Miestni čakajú na predaj pozemkov

Fitzeková na margo ďalších pozemkov, ktoré sú zatiaľ v súkromnom vlastníctve obyvateľov okolitých dedín Ptičie a Chlmec, uviedla, že v katastrálnom území (k. ú.) Ptičie kúpne zmluvy s PSK uzavrelo 164 vlastníkov.  Ostáva ešte uzavrieť zmluvu s 10 podielovými spoluvlastníkmi. V k. ú. Chlmec kúpne zmluvy uzavrelo 85 vlastníkov, ostáva ešte uzavrieť zmluvu s 15 podielovými spoluvlastníkmi. Platne uzavreté zmluvy neboli zatiaľ zavkladované v katastri.

Gabriel Lancoš, predseda Urbariátu – pozemkové spoločenstvo Ptičie povedal, že vlastnia 126 hektárov pasienkov, ktoré majitelia veľmi nevyužívali. Ľudí z dediny trápi nezamestnanosť. Zo 600 obyvateľov pracuje 60 v zahraničí,“ povedal. Výstavbu zábavného parku preto vítajú. „Zmluvy máme podpísané,“ potvrdil. „My sme tie pozemky v podstate už predali, ale dali sme ich s podmienkou, že sa tu bude stavať zábavný park. Na iný účel nie. Zatiaľ sú ešte naše. Zmluva platí do decembra 2010.“

„Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností je podmienené nadobudnutím vlastníckeho alebo užívacieho práva k pozemkom vytýčeným na realizáciu Vtáčieho údolia od Slovenskej republiky v správe MO SR a v správe Slovenského pozemkového fondu,“ spresnila Fitzeková. „Kúpna cena bude, na základe dohody zmluvných strán, uhradená až po prevode vlastníckeho práva v prospech PSK.“

Územie chcú vyňať mimo ochrany prírody
Vstupom do Európskej únie (EÚ) Slovensko prijalo európsky systém ochrany prírody vybudovaním sústavy chránených území Natura 2000. Ešte pred naším vstupom a prijatím legislatívy EÚ v júli 2003 schválilo národný zoznam s 38 navrhovanými chránenými vtáčími územiami (CHVÚ). Figuruje v ňom aj návrh na vyhlásenie CHVÚ Vihorlatské vrchy. V tejto lokalite má práve vyrásť zábavný park. Doteraz Slovensko zo zoznamu vyhlásilo len časť navrhnutých CHVÚ.

Fitzeková informovala: „PSK oficiálne požiadal MŽP SR o vyňatie príslušnej lokality z CHVÚ. Žiadame aj MH SR o vyčlenenie ďalších čiastkových území Natura 2000.“
Uviedla, že EIA (štúdiu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) zábavného parku dokončil spracovateľ v apríli a PSK ju predloží ministerstvu životného prostredia (MŽP SR).

Ministerstvo prehodnocuje Naturu 2000
Jana Kaplanová, hovorkyňa MŽP SR uviedla, že odborné prehodnotenie území Natura 2000 uskutoční ministerstvo do konca júna. Informovala, že už o tom rokovalo s Európskou komisiou (EK) v Bruseli na expertnej úrovni začiatkom marca tohto roku: „MŽP SR v súvislosti s uvedenou problematikou navrhlo na spomínanom rokovaní zrušenie Smernice o vtákoch z dôvodu, že je zastaraná a už nezodpovedá moderným poznatkom o druhovej i územnej ochrane.“

Ornitológovia sú zaskočení

Stanovisko ministerstva je pre mimovládnu neziskovú organizáciu SOS/Bird Life Slovensko prekvapením. „Komisiu pravidelne informujeme o stave vyhlasovania či nevyhlasovania chránených vtáčích území, respektíve o hrozbe ich zmeny,“ uviedol jej riaditeľ Miroslav Demko. „Nie je nám známa žiadna objektívna skutočnosť, prečo nie sú všetky navrhované CHVÚ doteraz vyhlásené. Ministerstvo životného prostredia nám na našu otázku odpovedalo listom, že všetky CHVÚ budú vyhlásené do konca mája 2009.“Ornitológovia sa domnievajú, že „proces vyhlasovania CHVÚ zbrzdili práve niektoré investičné záujmy podobné zábavnému parku Vtáčie údolie“.

Nejde len o kus lesa
Demko povedal, že navrhované CHVÚ Vihorlat bolo navrhnuté tak, aby svojou rozlohou zabezpečilo ochranu vybraných druhov vtákov a ich biotopov. Žije tam 30 zo 70 európsky chránených vtáčích druhov. Z toho štyri vtáčie druhy, ktoré už priamo spĺňajú kritérium na vyhlásenie CHVÚ. Ďalších 20 významných druhov z tohto územia tvorí viac ako 1 % národnej vtáčej populácie. Z druhov, ktoré sú ohrozené a chránené v celej Európe, tu hniezdi orol krikľavý, bocian čierny, sova dlhochvostá, hadiar krátkoprstý a viaceré druhy ďatľov a muchárikov, ktoré žijú len vo Vihorlatských lesoch.

Ornitológovia: Slovensko poruší smernicu EÚ
Podľa ornitológov výstavba takého rozsiahleho zábavného parku sa nezaobíde bez vážnych dopadov na lesné biotopy. „Spolu s vyrušovaním a plánovanými stavebnými úpravami by malo fungovanie zábavného parku vážny dopad aj na vtáčie druhy, ktoré sú predmetom ochrany v CHVÚ,“ upozornil Demko. Ornitológovia upozorňujú: „V prípade, že MŽP SR vyhovie požiadavke PSK a vyjme časti územia pre projekt Vtáčie údolie z navrhovaného CHVÚ Vihorlat, poruší článok 4 smernice Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov.“

Župan Chudík: Vtáky sa môžu vrátiť

Peter Chudík má v prioritách jasno: „Keď tam má byť zábavný park v tom zmysle slova, príroda tam bude musieť byť zachovaná. Samozrejme, stavebný zásah tam nastane, ale potom to zostane v stave tak, že ja si dovolím tvrdiť, že nevidím problém, že tie vtáky by sa nemohli vrátiť naspäť. Pre mňa je dôležitejšia táto investícia, ako to, že pár vtákov sa bude musieť niekde presídliť. My ich nezabijeme. Oni budú žiť inde, potom sa môžu vrátiť.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *