Zmena legislatívy: čo čaká vlastníkov bytov?

ZEMPLÍN – Dnešným dňom (1. november) vstúpila do platnosti novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Upravujú sa prostredníctvom nej oblasti, ktoré sa týkajú správy bytového domu, ale tiež rozhodovania majiteľov bytov v tejto oblasti.
Spomínaná novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov si dáva za cieľ hlavne zjednodušiť a sprehľadniť právnu úpravu rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zároveň by mala pomôcť odstrániť problémy a nedostatky súvisiace so správou bytového domu, správcom alebo spoločenstvom vlastníkov.

Schválená novela bytového zákona priniesla viaceré zmeny v oblasti správy bytového domu.
– zmluva o spoločenstve sa bude v písomnej forme uzatvárať na neurčitú dobu
– schváliť ju musia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome a podpísať osoba zvolená za predsedu a iná osoba poverená vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.
– predseda spoločenstva je povinný schválenú zmluvu o spoločenstve a pri jej zmene úplné znenie zmluvy o spoločenstve doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome do 30 dní od jej schválenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome
– zmluvu o spoločenstve nemôže vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome vypovedať

Ilustračné foto: Humenné, sídlisko 3

 


Zmení sa komunikáciu správcu s vlastníkmi.

– od novembra bude komunikáciu vlastníkov so správcom zabezpečovať zástupca vlastníkov zvolený vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome
– zástupcom vlastníkov môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome
– zástupca má vlastníkov informovať o činnosti správcu a o dôležitých otázkach týkajúcich sa správy domu.
– vlastníci bytových a nebytových priestorov majú napríklad právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu.
– rozhodnutia vlastníkov sa prijímajú na schôdzi vlastníkov alebo písomným hlasovaním.
– na účely rozhodovania vlastníkov sa za schôdzu vlastníkov považuje aj zhromaždenie.
– za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome 1 hlas pripadajúci na byt alebo na nebytový priestor v dome. Platí to aj vtedy, ak je byt alebo nebytový priestor v dome v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb.
– vlastník môže v listinnej podobe, s úradne osvedčeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala, ale súčasťou splnomocnenia musí byť tiež príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka
– splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade, zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Pri písomnom hlasovaní sa splnomocnená osoba preukazuje originálom splnomocnenia overovateľom.
– vlastník nemôže splnomocniť na zastupovanie správcu, kandidáta na volené funkcie v spoločenstve a na funkciu zástupcu vlastníkov, ak ide o hlasovanie o ich voľbe, a predsedu, člena rady alebo zástupcu vlastníkov, ak ide o hlasovanie o ich odvolaní.