V humenskej radnici očakávajú návrhy na najlepších športovcov a športové kolektívy za rok 2017

HUMENNÉ – V súlade so všeobecne záväzným nariadením č. 121/2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné v termíne do 30. novembra 2017 môžu byť podávané návrhy na udelenie ocenení v oblasti športu.

V oblasti športu môžu byť udelené ocenenia:
1. športovec roka
športovcom – fyzickým osobám, ktorí úspešne reprezentovali mesto Humenné v športe a umiestnili sa na popredných miestach minimálne na republikovej úrovni
2. športový kolektív roka
kolektívom, ktoré úspešne reprezentovali mesto Humenné v kolektívnom športe a umiestnili sa na popredných miestach minimálne na republikovej úrovni
3. cena za rozvoj a podporu športu
fyzickým osobám, ktoré sa počas života zaslúžili o rozvoj športu a telesnej kultúry alebo vhodným spôsobom šport intenzívne podporovali
4. cena primátorky za rozvoj športu a cena za reprezentáciu mesta Humenné
navrhuje primátorka mesta
Návrhy na udelenie ocenení podľa bodu 1 – 3 môžu podávať primátorka mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, predstavitelia kultúrnych, vedeckých, hospodárskych a športových inštitúcií, ktoré pôsobia na území mesta a občania mesta.

Za obsahovú a formálnu stránku návrhu zodpovedá navrhovateľ. Návrh musí obsahovať:
osobné údaje navrhovaného, t.j. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť vrátane súhlasu navrhovaného s nomináciou a súhlasu dotknutej osoby so zverejnením osobných údajov podľa osobitného predpisu zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia, najmä podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, za ktorú je navrhované ocenenie, dosiahnuté úspechy, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma i v zahraničí

Návrhy je potrebné zaslať poštou na adresu:
Mestský úrad v Humennom,
Odbor kultúry, športu a mládeže,
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

s heslom „ŠPORTOVÉ OCENENIA“ alebo doručiť osobne do podateľne Mestského úradu.

Bližšie informácie o oceneniach sú k dispozícii na webovej stránke mesta v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia, kde pod číslom 121/2012 je Všeobecne záväzné nariadenie o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné.