V Humennom sa samospráva pripravuje na školský rok 2020/2021

HUMENNÉ – Pre žiakov začali prázdniny, čas oddychu a relaxu. Činnosť školských inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné však pokračuje, preto sa riaditelia základných škôl, Centra voľného času Dúha a Základnej umeleckej školy zišli 2. júla (štvrtok) na pracovnom stretnutí na pôde radnice.

 

Primátor Humenného Miloš Meričko pozitívne zhodnotil zvládnutú situáciu v závere školského roka vo všetkých základných školách. Slová vďaky adresoval nielen prítomným riaditeľkám a riaditeľom, ale tlmočil ich aj pedagógom, ktorí takmer tri mesiace vyučovali online formou. Vyjadril presvedčenie, že aj v čase prázdnin budú mestské organizácie poskytovať pre deti a mládež možnosť aktívneho oddychu.

Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili aj Valéria Kurťáková, prednostka MsÚ Humenné a Jana Vasilcová, vedúca Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu.

„Riešili sme finančnú analýzu čerpania rozpočtu na prenesené a originálne kompetencie. Školy nám do 10. júla majú zaslať vypracované finančné analýzy, lebo na ich základe budeme organizačne pripravovať školský rok 2020/2021. Zároveň situácia s COVID 19 má za následok výpadok podielových daní pre samosprávu, čo má negatívny ekonomický dopad na financovanie originálnych kompetencií pre školstvo,“ poznamenala Jana Vasilcová.

 

Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu MsÚ, ďalšou témou boli nájmy v školských priestoroch – školách a školských zariadeniach v súvislosti s pandémiou COVID-19. Zo strany Ministerstva hospodárstva SR sú pripravené výzvy, ktoré môžu aj školy s právnou subjektivitou využiť.

Z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva vzišiel podnet, aby počas prázdnin boli aj školské športoviská verejne prístupné.
„Riaditelia základných škôl kvôli vandalizmu, bezpečnosti a ochrane zdravia nie sú naklonení tejto myšlienke. Školské športoviská nemajú v popoludňajších a večerných hodinách zabezpečenú kontrolu svojich priestorov. Ničenie školského majetku je v podstate ničenie majetku mesta.“ podotkla vedúca Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu.

Prebrali sa tiež dotácie schválené mestským zastupiteľstvom pre navrhnuté projekty. V mesiacoch október a november sa v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti uskutočnia voľby do Rady školy a Obecnej školskej rady.

Foto: web mesta Humenné