V Domove sociálnych služieb v Strážskom budú prepúšťať

STRÁŽSKE – Po nástupe nového predsedu KSK Rastislava Trnku do funkcie realizoval Úrad Košického samosprávneho kraja viacero auditov, medzi nimi aj personálny audit. Vo viacerých zariadeniach VÚC bola zistená vyššia miera zamestnanosti, než akú požadujú právne predpisy.

Kým v takmer všetkých zariadeniach bol personálny normatív zosúladený zo zákonom, optimalizácia ešte neprebehla v DSS Lidwina v Strážskom. Pritom v Strážskom a v DSS Idea v Prakovciach bol problém najvypuklejší. V minulosti totiž tieto dve zariadenia poskytovali typ služieb, pri ktorých bol personálny normatív vyšší.

„Tieto dve župné zariadenia do roku 2008 prijímali klientov so zdravotným postihnutím do 18 rokov, ktorí mali súdom nariadený výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany. V roku 2009 sa však zmenil zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, podľa ktorého už opatrenia súdu môžu poskytovať iba zariadenia priamo určené na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany. Aj napriek zmene zákona, ani po dvanástich rokoch nedošlo k zosúladeniu normatívov so zákonom. Týmto krokom sa snažíme vyriešiť ďalšie historické dedičstvo, ktoré nám ostalo po bývalom vedení kraja,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Podľa zákona o sociálnych službách by mal byť personálny normatív 39 zamestnancov na 76 klientov, ktorí využívajú tento typ služieb.
V zmysle zákona je možno navýšenie do 10 percent, čo by predstavovalo 43 zamestnancov. V Strážskom ich však pracuje 73, čo je o takmer 90 percent viac ako zákonom daný normatív. Košický samosprávny kraj na týchto 30 zamestnancov vynakladá ročne takmer 400 000 eur.
Pre porovnanie, napríklad v zariadení Via Lux v Barci, ktoré poskytuje rovnaký typ služieb, pracuje 60 zamestnancov na 100 klientov, v Šemši je to 113 zamestnancov na 170 klientov. „Uvedomujem si, že tento krok nie je populárny, ale ak chceme zvyšovať kvalitu sociálnych služieb, nemôžeme si dovoliť dvanásť rokov posielať peniaze mimo zákonných normatívov. Služby, ktoré poskytujú tieto zariadenia, považujeme za kľúčovú kompetenciu Košického kraja. Je preto nielen našou prioritou, ale aj úlohou poskytovať klientom odkázaným na pomoc iných najvyšší štandard sociálnych služieb,“ dodal Trnka.

Zariadenie vedie od marca tohto roka nová poverená riaditeľka, ktorá má záujem riešiť tento problém. Ten súvisí aj s viacerými rodinnými väzbami bývalého vedenia a zamestnancov.

Mzdové náklady v zariadeniach sociálnych služieb predstavujú 70 percent všetkých nákladov. Košický samosprávny kraj ročne vynakladá na chod trinástich zariadení sociálnych služieb 24 000 000 eur.
V roku 2013 to bolo 15 500 000 eur, čo predstavuje nárast o 56 percent. Oproti roku 2013, kedy sa naposledy zvyšovali úhrady za sociálne služby, sa náklad na jedného klienta zvýšil zo 7 921 eur na súčasných 13 721 eur, teda o 73 percent.