Slovníček: česko-chorvátsky (T-Ž)

Chorvatsko vlajka

Prinášame vám stručný česko-chorvátsky slovníček, ktorý by mohol pomôcť počas vašej dovolenky v tejto obľúbenej destinácii (aj) občanov Slovenska. Je rozdelený na niekoľko časti, podľa počiatočného písmena v slove. 

tabák tabak
tábor logor
táborák logorska vatra
tábořiště mjesto logorovanja
tábořit logorovat | kampirat
tabule skla staklena ploča
tady ovdje
tahat vući | teglit
tachometr brzinomjer
tajemník tajnik
tajemný tajanstven
tajemství tajnost
tak tako
také također
takhle tako | ovako
takový tak isti
takt hudební takt glazbeni
taktický/á taktičan | taktična
takže dakle
talent talent
talíř tanjur
tam tamo
tančit plesat
tanec ples | igra
tanečník plesač
tank tenk
tapeta tapeta
tapetovat tapetirat
tarif tarifa
taška taška
tát topit se
taxi taksi
taxikář taksista
teď sad
tedy dakle
tehdejší ondašnji
tehdy onda | tada
těhotná trudna | noseća
technický tehnički
technik tehničar
technika tehnika
tekoucí tekući
tekutina tekućina
tekutý/á tečan | tečna
telecí maso teleće meso
telefon telefon
telefonický telefonski
telefonovat telefonirat
telegrafovat telegrafirat | brzojavit
telegram telegram
televize televizija
televizní televizijski
televizor televizor
tělo tijelo
tělocvična športska hala
tělocvik tjelesne vježbe
téma tema
temperamentní temperamentan
tempo tempo
ten | ta taj | ta | ovaj | ova
tenis tenis
tenis stolní tenis stolni
tenisky športske patike
tenisový teniski
tenista tenisač
těsno tijesno
těsnopis stenografija
těsný/á tijesan | tijesna
těstovina tjestenina
těšit se drago mi je
teta tetka
tetanus tetanus
texasky farmerke
text tekst
textil tekstil
textilní tekstilni
těžce teško
těžit vadit | kopat
těžký/á težak | teška
tchán test | punac
tchyně tašta | punica
ticho tišina
tílko potkošulja
tisíc tisuća
tisk tisak (dnevni)
tiskárna tiskarica
tisknout tiskat
tiše tiho
titul titula
titulky tekstovi
Tichý oceán Tihi ocean
tlačenice gužva
tlačenka kulen
tlačit se gurat
tlačítko dugme | taster
tlak tlak
tleskat aplaudirat
tlouci tući
tloustnout gojit se
tlumič amortizer
tlumočit prevodit | tumačit
tlumočník prevodilac
tlumok naprtnjača | ruksak
tlustý/á debeli/a
tma tama
tmavovlasý tamnokosi
tmavý/á taman | tamna
toaleta toaleta
točit okraćat | vratit
tolik toliko
tón ton
topení grijanje
topinka prženica
topit ložit
topit se davit se u vodi
totéž to isto
totiž naime
totožnost identičnost
touha čežnja
toulat se skitat se
toužit po čem čeznut za čim
továrna fabrika
tradice tradicija
tradiční tradicionalan | tradicionalna
trafika trafika
tragický/á tragičan | tragična
trajekt trajekt
traktor traktor
tramvaj tramvaj
tranzistor tranzistor
tranzit tranzit
trápit se mučit se
trasa trasa
tráva trava
trávení času provođenje vremena
trávit čas provodit vrijeme
trávník travnjak
tréma trema
trenér trener
trénink trening
trénovat trenirat
trenýrky športske gaćice
trepky patike
trest kazna
trezor trezor
tribuna tribina
tričko majica
trochu malo
trojskok troskok
trolejbus trolejbus
tropický tropski
trosky ruševine
troubit trubit
trpělivě strpljivo
trpělivý strpljiv
trpět patit
trvalý/á trajan | trajna
trvat trajat
tržnice tržište
třeba možda
třešeň trešnja
třetí treći
třetina trećina
tři tri
třicátý trideseti
třicet trideset
třída razred | klasa
třikrát tri puta
třináct trinaest
třináctý trinaesti
třípokojový byt trosoban stan
tuberkulóza tuberkuloza
tucet tuce
ťukat na dveře kucat na vrata
tuna tona
tuňák tunj
tunel tunel
tupý tup
túra tura
Turecko Turska
turecký turski
Turek Turčin
turista turist | turista
turistický turistički
turistika turizam
turistka turistkinja
turnaj turnir
turné turneja
tušit predosjećat
tuzemský domaći
tužka olovka
tvar oblik
tvaroh švapski sir
tvář obraz | lice
tvářit se pravit se (važnim)
tvořit se stvarat
tvrdě tvrdo
tvrdit tvrdit
tvůj tvoj
tyč motka
týden tjedan
tyfus tifus
tygr tigar
týkat se něčeho ticat se nečega
tykat si oslovljavat se s ti
tým tim
typ tip
typický/á tipičan | tipična
ublížit naudit | naškodit
ublížit si povrijedit se
úbor odijelo
ubrousek salveta
ubrus stolnjak
ubytování smještaj
úcta poštovanje
účast sudjelovanje
účastník učesnik
účastnit se sudjelovat
učebnice udžbenik
účel svrha
účelný/á svrsishodan | svrsishodna
učeň učenik
účes frizura
učesat se počešljat se
účet račun
účinný/á efikasan | efikasna
učit učit
učit koho co učit koga što
učitel učitelj
učitelka učiteljica
účtenka račun
údaj podatak
událost događaj
udělat uradit | učinit
udělit cenu udijelit nagradu
udice udica
udivovat čudit se
údolí dolina | uvala
údržba održavanje
udržovat održavat
uhlí ugljen
uhnout sklonit se
uhodit se udarit se
uhodnout pogodit
úhoř jegulja
úhrada nadoknada
úhrnem ukupno
ucházet (plyn) izlazit (plin)
ucho uho
ujistit | ujišťovat uvjerit | uvjeravat
ukázat pokazat
ukazatel putokaz
úklid pospremanje
uklidit pospremat
uklidnit se umirit se
uklízečka čistačica
uklízet pospremat | čistit
úkol zadaća | uvjet
ukončit dovršit | svršit
ukrást ukrast
ukrojit salám narezat salamu
ulice ulica
ulička uličica mala
úloha obaveza
úloha školní školska zadaća
ulomit odlomit | slomit
umazaný umazan | zamazan
umazat se umazat se | zamazat se
umělec umjetnik
umělecký umjetnički
umělkyně umjetnica
umělý vještački | umjetni
umění umjetnost
umět umjet
umístit smjestit
umlít kávu samljet kavu
umožnit omogućit
umýt se umivat se
umyvadlo lavabo | umivaonik
únava umor
úpal sunčanica
upéci ispeći
upevnit učvrstit
uplést isplest
úplně potpuno | sasvim
úplněk uštap | pun mjesec
úplný potpun
uplynout (čas) proći
upomínkový předmět suvenir
upozornění upozorenje
uprchnout pobjeći
uprostřed usred
upřímný iskren
uran uran
úraz povreda | nezgoda
urazit se uvrijedit se
urážka uvrjeda
určený pro koho namijenjen kome
určitě sigurno | obavezno
urgence urgencija
urgovat urgirat
úroda ljetina
úrodný/á rodan | rodna
úrok kamata
úroveň nivo | standard
urychlit ubrzat
úřad ured | biro
úřednice činovnica
úředník činovnik
uříznout odrezat | odsjeći
úsek sektor
useknout odsjeći
uschovat sačuvat
úschovna prtljažnica
úsilí nastojanje
uskutečnit se ostvarit se
uslyšet čut
usmát se nasmiješit se
usmířit se s kým pomjerit se s kim
usnadnit olakšat
usnout zaspat
úspěch uspjeh
úspěšný/á uspješan | uspješna
uspokojit zadovoljit
úsporný/á ekonomičan |ekonomična
úspory ušteđevina
ústa usta
ustalovač fiksir
ústav zavod
ústava ustav
ústí ušće
ustoupit ustupit | povući se
ústředí centrala
ústředna centrala
ústřední centralan | centralna
ústřice ostriga
usušit osušit
ušetřit uštedjet
ušít sašit
ušlechtilý plemenit
uštknutí zmijski ujed
utáhnout pritegnut
utéci uteći
úterý utorak
utíkat bježat
útočit napadat | navaljivat
útočník napadač
útok napad | navala
utopit se utopit se
utrácet trošit
utratit potrošit
utrhnout růži otkinut ružu
utřít obrisat (prašinu)
útulný/á udoban | udobna
uvařit skuhat
uvázat svezat
uveřejnit objavit
uvést film prikazat film
uvidět vidjet
uvítat pozdravit dobrodošlicom
uvnitř unutra
uvolnění oslobođenje
uvolnit místo oslobodit mjesto
uzel čvor
území teritorija
uzenáč sušena haringa
uzenářství prodavaonica suhomesnatih proizvodi
uzené maso suho meso
uzeniny suhomesnati proizvodi
uzený dimljeni | suh
úzký/á uzak | uska | tijesan | tijesna
uznat priznat
uzrát sazrijet
už već
úžasný/á fantastičan | fantastična
úžeh sunčanica
užitečný/á koristan | korisna
v nejhorším případě u najgorem slučaju
vada mana
vadit smetat
vadný/á neispravan | neispravna
váha vaga
váhat kolebat | vagat
valčík valcer
válčit ratovat
válec valjak | cilindar
válečný ratni
válka rat | boj
valuta valuta
vana kada za kupanje
vanilka vanilija
Vánoce Božić
varhany orgulje
varieté varijete
vařený kuhani
vařící kipući
vařič rešo
vařit kuhat
vařit se kuhat se
váš názor vaše mišljenje
váš | vaše vaš | vaše
váza vaza
vázání (u lyží) vezovi
vázanka kravata
vážený poštovan
vážený/á ozbiljan | ozbiljna
vážit vagat
vážit si koho vat koga
včas na vrijeme
včela pčela
včera jučer
včerejší jučerašnji
včetně jedino
vdaná udata
vdát se udat se
vdova udovica
vdovec udovac
věc stvar
večer večer
večeře večera
večeřet večerat
večírek priredba | igrana
věčný/á vječan | vječna
věda nauka
vědec naučnik
vědecký/á naučan | naučna
vedení rukovodstvo
vědět znat
vedle pred | pokraj
vědomí znanje
vedoucí vodeći | rukovodilac
vedro vrućina
vegetarián vegetarijanac
vejce jaje
vejít kam ući kuda
vejít se tam stat kuda
věk vijek
veletrh velesajam
Velikonoce Uskrs
velikost veličina
veliký velik
velmi veoma
velmoc velesila
velryba kit
velvyslanec ambasador | veleposlanik
ven napolje
věnec vijenac
venkov predgrađe
venku napolju
věnovat posvetit
ventil ventil
ventilátor ventilator
vepř svinja | prase
vepřové svinjsko
vermut vermut
věrný/á vjeran | vjerna
veřejnost javnost
veřejný/á javan | javna
věřící vjernik
věřit komu vjerovat kome
vesele veselo
veselohra komedija
veselý/á veseli | vesela
veslař veslač
veslařství veslački šport
veslo veslo
veslování veslanje
veslovat veslat
vesmír svemir
vesnice selo
vespod ispod | dolje
vesta vesta | majica
věta rečenica
větev grana
větrák ventilator
větší veći
většina većina
většinou većinom
vězení zatvor
vézt vozit
věž toranj
vchod ulaz
víc | více više
Vídeň Beč
vidlička vilica
vietnamský vijetnamski
vichřice oluja
víkend vikend
víko poklopac | kapak
vila vila
vina krivica
vinárna podrum
vinen | vinný kriv
violoncello violončelo
víra vjera
virtuos virtuoz
virus virus
viset visjet
višeň višnja
vitamín vitamin
vítání dobrodošlica
vítěz pobjednik
vítězství pobjeda
vítr vjetar
vizitka posjetnica
vízum viza
vjezd prolaz
vklad ulog
vkus ukus
vkusný/á ukusan | ukusna
vláda vlada
vládní vladin
vládnout vladat
vlajka zastava
vlas dlaka
vlastnost osobina
vlaštovka lasta
vlažný lak
vléci ući
vleže ležeći
vlhký/á vlažan | vlažna
vlk vuk
vlna vuna
vlněný vunen
vločky pahuljice
vnější vanjski | spolni
vnitřek unutrašnjost
vnitřnost iznutrica
vnučka unuka
vnuk unuk
voda voda
vodoléčba hidroterapija
vodopád vodopad
vodotrysk vodoskok
vodovod vodovod
voják vojnik
volant volan
volat zvat
volba izbor
volejbal obojka
volič birač
volit birat
volno slobodno
volný/á slobodan | slobodna
volt volt
voňavka parfem
vozidlo vozilo
vozík kolica
vozit vozit
vpravo desno
vpřed naprijed
vrabec vrabac
vracet se vraćat
vrah ubojica
vrásky bore
vrátit se vratit se
vrátnice portirnica
vrátný portir
vražda ubojstvo
vrh bacanje
vrchol vrhunac
vrstva sloj
vrtačka bušilica
vrták svrdlo
vrtat bušit
vrtulník helikopter
vřed čir
vřídlo vrelo | izvor
vsedě sjedeći
vstát ustat
vstávat ustajat
vstoje stojeći
vstoupit ući
vstřelit branku dat gol
vstup ulaz
vstupenka ulaznica
vstupovat ulazit
vše sve
všechno sve
všeobecný opći
všestranný svestran
všude svugdje
vteřina sekunda
vtipný duhovit
vůl vol
vůně miris
vy vi
vybavení oprema
výběr izbor
vybírat birat | izbirat
výborný/á odličan | odlična
výbuch eksplozija
vybuchnout eksplodirat
vyčerpaný iscrpljen
vyčistit očistit
výdaje troškovi | izdaci
vydat izdat
vydělat zaradit
vydělávat zarađivat
výdělek plaća | zarada
vydržet izdržat
výfuk ispušna cijev
vyhasnout ugasit se
vyhláška objava
vyhnat istjerat
výhoda povlastica
vyhodit izbacit
výhodný/á povoljan | povoljna
vyhořet izgorjet
výhra lutrijski dobitak
vyhrazeno rezervirano
vycházet izlazit
vycházka šetnja
vychladnout ohladit se
východ istok
východně od istočno od
východní istočni
výchova odgoj
vychovat odgojit
vyjádřit izrazit
vyjadřovat se izražavat se
vyjasnilo se razvedrilo se
vyjasnit razvedrit
výjimečně izuzetno
výjimka izuzetak
vyjíždět autem izlazit autom
výklad izlog
vykládat pričat
vyklánět se naginjat se
vyklidit ispraznit
vykloubit uganut | iščašit
vykolejit iskočit iz šina
výkon snaga (motora)
vykonat izvršit | ostvarit
výkop (v kopané) šut | udarac
vykopávky iskopine
vykoupat se okupat se
vykrást pokrast
vykřiknout viknut
vyladit podesit
vyléčit se izliječit se
výlet izlet
výletník izletnik
vylézt nahoru popet se
vylít prolit
vylodit se iskrcat se
výlohy troškovi
vyloučit isključit
vyložit (z vozu) istovarit
výměna razmjena
vyměnit razmijenit
výmluva izgovor
vymoženost dostignuće
vynález pronalazak
vyndat z kufru izvadit iz kovčega
vynechává motor motor nepravilno radi
vynést ven iznijet napolje
vynikající izvrstan | izvrsna
vypáčit provalit
vypadat izgledat
vypadnout ispast
vypátrat naći traganjem
vypínač prekidač
vypít popit
výplata plaća
vyplívat isplivat
vyplnit ispunit
vyplout isplovit
vypnout isključit
výpočet rezultat | rada
vypočítat izračunat
vypotit se iznojit se
vypraný oprani
vyprat oprat
vyprávět pripovijedat | pričat
vyprodáno rasprodano
vyprodaný rasprodan
vyprovodit ispratit
vyrábět proizvodit
výraz izraz
vyrážka osip | ekcem
výroba proizvodnja
výrobce proizvođač
výrobek proizvod
vyrobit proizvest
výrobní proizvodni
výročí godišnjica
výron izljev
vyrovnat izjednačit
vyrušit uznemirit
vyřešit riješit
vysát | vysávat usisat | usisavat
vysavač usisavač
vysílání emisija
vysílat emitirat
vyskočit iskočit | skočit
vyskytovat se pojavljivat se
výsledek rezultat
výslech saslušanje
výslovnost izgovor
vyslovovat izgovarat
vyslýchat saslušavat
vysoko visoko
vysokoškolák čovjek s visokoškolskom obrazom
vysokoškolský visokoškolski
vysoký visok
vyspat se naspavat se
výstava izgradnja
vystavět izgradit
výstaviště sajmište
vystavit (doklady) izdat
vystavovat izlagat
výstraha napomena | upozorenje
výstroj oprema
výstřední ekscentričan | ekscentrična
vystřelit ispalit
vysvědčení svjedočanstvo
vysvětlení objašnjenje
vysvětlit objasnit
vysvobodit oslobodit
výš više
vyšetření pregled
výška visina
vyšší viši
výtah dizalo | lift
vytáhnout izvući
výtisk knihy primjerak knjige
vyzkoušet probat
vyžehlit izglačat
vzdálenost udaljenost
vzdálený udaljen
vzdálit se udaljit se
vzdát odreći se
vzdělání obrazovanje
vzdělanost školska sprema
vzdělaný obrazovan
vzduch zrak
vzhled izgled
vzít uzet
vzkaz poruka
vzkřísit dovest k svijesti
vznik postanak | nastanak
vzorek uzorak
vzorný/á primjeran | primjerna
vzpěrač dizač | tegova | utega
vzpomínka uspomena
vztek bijes
vzteklý/á bijesan | bijesna
vždycky uvijek
vždyť pa | te | ali
zabalit zapakovat | zamotat
zábava zabava
zabavit (někomu něco) oduzet | zapjenit
zábavný/á zabavan | zabavna
záběh razrađivanje
zabít ubit
zablácený blatnjav
zabloudit zalutat
zabrzdit zakočit
zábst zepst
záclona zastor | zavjesa
zač pošto
začátečník početnik
začátek početak
začervenat se pocrvenit
začít počet
záď lodi krma
záda leđa
zadán zauzet
zadáno pro rezervirano za
zadaný rezerviran
zadek (něčeho) zadnja strana
zadní zadnji
zadržet zadržat
záhada zagonetka
záhadný/á zagonetan | zagonetna
zahlédnout opazit
zahnout skrenut
zahodit bacit
záhon gredica
zahrada bašča | vrt
zahradník baštovan
zahraničí inostranstvo
zahrát zasvirat
zahřát se ugrijat se
Záhřeb Zagreb
zacházka zaobilaženje
záchod zahod | WC
záchrana spasioci
zachránit se spasit se
záchranka hitna pomoć
záchranný za spašavanje
záchvat napad
zájem o interes za
zájemce interesent
zájezd ekskurzija | izlet
zajíc zec
zajímat interesirat
zajímat se o interesirat se za
zajímavý/á interesantan | interesantna
zajistit si osigurat
zákaz zabrana
zakázáno zabranjeno
zakázaný zabranjen
zakázat zabranit
zákaznice klijentica
zákazník klijent | mušterija
základ temelj | osnova
základna baza
zaklepat na vrata pokucat na vrata
zákon zakon
zakotvit usidrit
zakouřený zadimljen
zakouřit zapalit cigaru
zákrok intervencija
zakrýt prikrit
zákusek kolač | desert
zalepit zalijepit
záleží zavisi
záležitost stvar | pitanje
záliba hobi
zalíbit se svidjet se
záliv zaljev
záloha kaucija
založit osnovat
zamazat zaprljat | zamazat
zamčený zaključano
zámečník bravar
zámek (u dveří) brava
zamést pomest
zaměstnání posao | služba
zaměstnaný zaposlen
zaměstnat zaposlit
zaměstnavatel poslodavac
zamíchat promiješat
zamilovat se zaljubit se
zamilovat si zavolit
záminka izgovor
zamítnout odbacit | odbit
zamknout zatvorit
zamluvit si rezervirat
zamořený zagađen
zámořský prekomorski
zamračeno oblačno
zamrzlý zaleđen
zamrznout zaledit se
zamykat zaključavat
zánět upala | zapaljenje
zanícený zapaljen
zaostalý zaostao
zaostřit zaoštrit
západ zapad
západně od zapadno od
západní zapadni
zápach smrad | zapah
zapálit upalit
zápalky žigice
zaplatit něco platit nešto
záporný/á negativan | negativna
zaprášený prašnjav
zaručit garantirat
záruka garancija
záře svijetlost
září rujan
zařídit uredit
zářivka neonska cijev
zařízení uređaj
zásada princip
zasadit posadit | zasadit
zase ponovo
zasedání zasjedanje
zásilka pošiljka
zaslat poslat
zaslechl jsem čuo sam
zaslechnout čut
zasloužilý zaslužan
zasloužit si zaslužit
zásluha zasluga
zasmát se zasmijat se
zasněžený pod snijegom
zasnoubit se zaručit se
zásoba zaliha | rezerva
zásobit se snabdjet se
zastaralý zastarjeh
zastavit zaustavit
zastávka postaja
zastihnout zateći
zastřelit ubit
zastupitelství zastupništvo
zastupovat zastupat
zásuvka utičnica
zásyp puder
zašít zašit
zašpinit isprljat
záštita pokroviteljstvo
zatáčka krivina
zatelefonovat telefonirat
zatím za sada
zatímco dok
zátka čep
zatlačit pogurat
zatočit skrenut
zátoka zaljev | zaton
zátopa poplava
zatopit (vodou) poplavit
zatopit v kamnech naložit vatru
závada kvar | greška
závadný neispravan
zavazadla torbe | kovčezi
zavazadlo prtljaga
zavázat vezat
závazek obaveza
zavázaný/á obavezan | obavezna
závaží uteg | teg
závěj smet
závěr zaključak
zavěsit sluchátko objesit slušalicu
zavézt odvest
závidět zavidjet
závin savijača
zavinit skrivit
zavírat zatvarat
závislý/á ovisan | ovisna
závist zavist
závistivý zavidljiv
závit zavojnica
závitek sarma
závod poduzeće
závodník takmičar
zavolat pozvat
zavolejte později pozovite kasnije
závory branik | rampa
závrať vrtoglavica
zavřeno zatvoreno
zavřít zatvorit
zazpívat zapjevat
zázrak čudo
zazvonit zazvonit
zážitek doživljaj
zažívací probavan | probavna
zbabělec kukavica
zbavit se riješit se
zběžně površno | letimično
zbláznit se poludjet
zblízka iz blizine
zbourat srušit
zboží roba | stvari
zbraň oružje
zbytečný/á suvišan | suvišna
zbytek ostanak
zbývající preostali
zbývat preostajat
zdaleka izdaleka
zdánlivý prividan
zdařilý/á uspješan | uspješna
zdát se činit se | izgledat
zde ovdje
zdejší ovdašnji
zdokonalit se usavršit se
zdraví zdravlje
zdravit pozdravit
zdravotnictví zdravstvo
zdravotník zdravstveni radnik
zdravý zdrav
zdražit poskupjet
zdržet se zadržat se
zdůraznit istaknut | podvući
zdviž dizalica
zdvořilost učtivost
zdvořilý učtiv
zebra zebra
zeď zid
zedník zidar
zejména naročito
zelenina povrće
zeleninový od povrća
zelený zelen
zelí kupus
zelinářství prodavaonica povrća
země zemlja
zemědělec poljoprivrednik
zemědělský poljoprivredni
zemědělství poljoprivreda
zeměpis zemljopis
zemětřesení zemljotres
zemřít umrijet
zeptat se koho upitati koga
zespodu odozdo
zestárnout ostarjet
zestátnit nacionalizirat
zezadu otpozadi
zfilmovat snimit
zhasnout ugasit
zhoršit se pogoršat se
zhubnout smršavit
zhudebnit komponirat
zima zima
zimní zimski
zip patent | zatvarač
zisk dobitak
zítra sutra
zítřejší sutrašnji
zjistit utvrdit
zkazit pokvarit
zkažený pokvaren
zklamat razočarat
zkoumat istraživat | proučavat
zkoušet probat
zkouška proba
zkrat kratki spoj
zkrátit skratit
zkrátit si cestu skratit put
zkrátka ukratko
zkratka slova skraćenica
zkusit probat
zkusit si probat
zkušenost iskustvo
zkušený/á iskusan | iskusna
zlatnictví zlatarska radnja
zlato zlato
zlatý zlatan
zle zlo | loše | rđavo
zlepšit popravit se
zleva slijeve strane
zlevnit pojeftinit
zlobit ljutit
zlobit se ljutit se
zločin zločin
zloděj lopov
zlomenina (nohy, ruky) fraktura (noge, ruke)
zlomený slomljen
zlomit slomit
zlomyslný zlonamjeran
zlost srdžba | ljutnja
zlý/á zao | zla
zmačkaný zgužvan
zmačkat si zgužvat
zmatek zabuna | zbrka
změknout omekšat
změna promjena
změnit promijenit
změřit izmjerit
zmije zmija
zmírnit ublažit | smanjit
zmizet iščeznut | izgubit se
zmocnění ovlaštenje
zmoknout pokisnut
zmrzlina sladoled
zmrzlý smrznut | sleđen
zmrznout smrznut se
zmýlit se prevarit se
značka znak
značný/á znatan | znatna
znak simbol
znamená znači
znamenat značit
znamení signal
známka marka
známý poznat
znárodnění nacionalizacija
znárodnit nacionalizirat
znát znat
znát se znat se
znečistit zagadit
zničit uništit
znovu ponovo
zóna zona
zoologická zahrada zoološki vrt
zotavit se oporavit se
zotavovna oporavilište
zoufalý/á očajan | očajna
zpaměti napamet
zpáteční povratni
zpátky natrag | nazad
zpěv pjevanje
zpěvačka pjevačica
zpěvák pjevač
zpívat pjevat
zpočátku ispočetka
zpomalit usporit
zpotit se oznojit se
zpracovat obradit
zpráva vijest
zprava s desne strane
zpravodaj dopisnik | izvjestitelj
způsob način
způsobit prouzrokovat
zrada izdaja
zradit izdat
zrak vid
zranění povreda
zraněný ranjen | povrijeđen
zranit povrijedit
zrcadlo ogledalo
zrní zrnje
zrnko zrnce
zrovna upravo | baš
zručný/á spretan | spretna
zrušit ukinut
zrušený ukinuti
zrychlit ubrzat
zrzavý riđ
zředit razrijedit
zřejmě naravno
zřejmý/á očevidan | očevidna
zřetelně jasno | čitko
zřetelný/á jasan | jasna
zřícenina ruševina
zřídit uredit | osnovat
zřídka rijetko
zřítit se srušit se
zřízenec namještenik
ztloustnout ugojit se
ztlumit utišat | smanjit
ztráta gubitak
ztratit izgubit
zub zub
zubař zubar
zůstat ostat
zvadlý/á uvelo | uvela
zvát zvat | pozivat
zvedák ručna dizalica
zvedat dizat
zvědaví radoznali
zvědavý znatiželjan
zvednout se dignut se
zvěř divljač
zvětšenina uveličana slika
zvětšit uveličat
zvíře životinja
zvítězit pobijedit
zvláště naročito
zvláštnost kuriozitet
zvolit izabrat
zvon zvono
zvonek zvonce
zvonit zvonit
zvracet povraćat
zvuk zvuk
zvukový zvučni
zvyk običaj
zvyklý naučen
zvyknout si naviknut
zvýšit povećat | povisit
žába žaba
žáci đaci
žádanka narudžbenica | želja
žádat koho tražit od koga
žádný nikakav | nijedan
žádost molba
žák đak | učenik
žákyně učenica
žaloba žalba
žalovat tužit
žaludeční želudačni
žaludek želudac
žár žar
žárlivost ljubomora
žárlivý/á ljubomoran | ljubomorna
žárovka žarulja
ždímat cijedit
že da
že ano? jeli tako?
žebírko kotleta | rebra
žebrák prosjak
žebro rebro
žehlení glačanje
žehlička glačalo
žehlit glačat | peglat
želé žele
železárna željezara
železářství gvožđarija
železnice željeznica
železniční željeznički
železný/á željezan | željezna
železo željezo
želva kornjača
žemle zemička
žena žena
ženatý oženjen
žert šala
žertovat šalit se | zbijat šalu
žhavý užaren | usijan
židle stolica
židlička stoličica
žihadlo žaoka | žalac
žíla vena
žít živjet
živel element
živelný/á elementaran | elementarna
živit izdržavat | hranit
živit se hranit
živobytí život | prehrana
život život
žízeň žeđ | žedan
žížala glista
žláza žlijezda
žloutek žumance
žloutenka žutica
žluč žuč
žlučníkový žučni
žluklý/á užegao | užegla
žně žetva
žralok morski pas
žrout žderonja
žula granit
žvýkat žvakat