Rekonštrukcie medzigarážových priestorov pokračujú v 3. etape

HUMENNÉ – Výstavba radových garáží pozdĺž Laboreckej ulice začala  v dávnejšej minulosti. Humenská samospráva už vtedy zvažovala na základe podnetov od občanov, úpravu týchto plôch s cieľom zamedzenia šírenia prašnosti, vzniku rozsiahlych mlák dažďovej vody po daždi a s tým spojeného vynášania blata z medzigarážových priestorov na cestu.

Rekonštrukcia bola rozdelená do niekoľkých etáp. Prvá etapa sa uskutočnila v rokoch 2008 – 2009, druhá etapa v roku 2014 – 2015 a aktuálne sa pokračuje na tretej etape spevňovania medzigarážových plôch (2016 – 2017).

Práce na tejto rekonštrukcii začali začiatkom júna tohto roku, kedy bolo stavenisko odovzdané firme EUROVIA SK a.s. Aktuálne sa pracuje na prvých dvoch medzigarážových priestoroch oproti Okresnému súdu. Zemné práce v tomto prípade pozostávajú z odstránenia jestvujúcich asfaltových, betónových a kamenných krytov pôvodných plôch do hĺbky 30 až 40 cm a z prípravy podkladu pre uloženie nových vrstiev spevnenej plochy. Samotná spevnená plocha je realizovaná z polovegetačných trávnic hrúbky, ktoré sú uložené na podklade zo zhutneného štrkopiesku a drveného kameniva. Súčasťou stavebných prác je aj uloženie nových betónových obrubníkov do lôžka z prostého betónu po obvode a pri vstupoch do medzigarážových priestorov.

Celkové finančné náklady na realizáciu tretej etapy spevňovania medzigarážových plôch sú vo výške 82 180,32 eur. Táto etapa bude hotová do začiatku augusta 2017.