Podpora energetickej efektívnosti budov v meste

MICHALOVCE – Mesto je vlastníkom viacerých administratívnych budov, v ktorých sídlia verejné inštitúcie, sociálne zariadenia, kultúrne stredisko, umelecké školy, charita a pod. Všetky tieto budovy boli postavené pred niekoľkými desaťročiami a vyžadujú celkovú rekonštrukciu a zlepšenie hospodárnosti pri prevádzke a údržbe.
S týmto zámerom samospráva Michaloviec vytvorí pre desať svojich budov účelový energetický audit ako nutnej podmienky pre ich rekonštrukciu, resp. garantovanú energetickú službu.

Audit sa bude realizovať v rámci projektu Podpora energetickej efektívnosti budov v meste Michalovce v Operačnom programe Kvalita životného prostredia. Na projekt sme získali nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ vo výške 51 244,9 eur. Spolufinancovanie Mesta je vo výške 5 percent, čo predstavuje 2 679 eur.

Ako informovala Iveta Palečková, z michalovskej radnice, mesto už podpísalo so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku, súčasne po realizácii  verejného obstarávania začalo hlavnú aktivitu podpisom zmluvy o dodávke služieb. Výsledkom projektu bude energetický audit za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti mestských budov. Audit poslúži ako dokument potrebný pre využitie garantovanej energetickej služby, resp. pre prípravu projektovej dokumentácie rekonštrukcie budov.

Energetický audit sa týka nasledujúcich budov: budova MsÚ na Námestí osloboditeľov č.30, budova mestského úradu na Námestí slobody 1, Starý súd na Námestí osloboditeľov č.77, Dom služieb na Námestí osloboditeľov č. 82, Základná umelecká škola na Štefánikovej ulici, Zlatý bažant na Ul. saleziánov, Mestské kultúrne stredisko na Námestí osloboditeľov č.25, Zlatý býk  na Námestí osloboditeľov č.10,  Stredisko služieb škole  na Ul. okružnej 3567 a budova bývalého SOU stavebného – aktuálne sídlo mestskej spoločnosti Služby mesta Michalovce na Partizánskej ulici č.23. Všetky vybrané budovy sú vo výlučnom vlastníctve mesta.

 

Vytvorený účelový energetický audit bude zverejnený na webovej stránke: www.michalovce.sk. Projekt by mal byť ukončený v apríli 2022.

V minulosti samospráva Michaloviec aj vďaka externým zdrojom dokázala zvýšiť hospodárnosť a zefektívnilo prevádzku viacerých svojich budov (všetkých základných a materských škôl, zariadenia pre seniorov) či verejného osvetlenia a pod. Všetky projekty zároveň prispeli k zlepšeniu environmentálnych ukazovateľov.