Otvárame ďalší termín! Už len pár dní na podanie prihlášky!

ZEMPLÍN – Ministerstvo vnútra SR otvára už druhýkrát pomaturitné štúdium v odbore bezpečnostná služby – základná policajná príprava s možnosťou nástupu už od 18 rokov.
Týmto projektom chceme osloviť a pripraviť na službu v polícií mladých ľudí a to najmä absolventov stredných odborných škôl, ktorí nemajú možnosť vstúpiť do služieb polície, kvôli zvýšenej vekovej hranici prijatia od 21 rokov.
Uchádzači musia byť bezúhonní a spoľahliví, mať úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a úspešne absolvovať prijímacie skúšky.
Minulý rok nastúpilo do obidvoch základných policajných škôl 128 absolventov.

Počas prvého roka v školských laviciach zostalo 80% študentov. V Pezinku 53 a v Košiciach 49. V priebehu roka perspektívni policajti zvládli základné vedomosti o služobných činnostiach na základných policajných útvaroch, poznatky z identifikácie osôb a vecí, či prvotných úkonoch na mieste činu. Osvojili si zručnosti poradovej prípravy, pravidiel služobnej disciplíny a zdvorilosti. Získavajú základy sebaobrany, špeciálnej a zdravotnej prípravy, teórie streľby, používania služobnej zbrane. Taktiež sa zdokonaľujú sa v anglickom jazyku. Žiaci pozitívne hodnotia exkurzie na základných útvaroch PZ, či účasť na procesných úkonoch. Obľube sa tešia aj praktické hodiny v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Výrazne sa zlepšili po fyzickej resp. kondičnej stránke, zapájajú sa do hromadných športových podujatí. Nájdeme medzi nimi aj reprezentantku SR v karate. Po vysvedčení si užívajú prázdniny, po ktorých pokračujú v druhom ročníku.

Ak máš 18 rokov, maturitu vo vrecku a chceš sa stať policajtom, môžeš do 31.júla
• SOŠ PZ Fajgalská cesta 2, 902 22 Pezinok
• SOŠ PZ Južná trieda 50, 040 01 Košice
Najneskôr 10 dní pred prijímacím konaním škola pošle uchádzačovi pozvánku a v deň „D“ si prinesie občiansky preukaz, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, maturitné vysvedčenie, výpis z registra trestov a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
Prijímacie konanie sa uskutoční 14. a 15. augusta 2018 v sídle školy v Pezinku a v Košiciach a náhradný termín je 23.augusta 2018.

Prijímacie skúšky pozostávajú z psychologického vyšetrenia, previerky ovládania štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti.
Po prijatí študenti nie sú v služobnom pomere, ale zámerom ministerstva vnútra je zabezpečiť im bezplatné vzdelanie a tiež ubytovanie a stravovanie. Štúdium je považované za sústavnú prípravu na povolanie a rodičia majú nárok na prídavok na dieťa. Žiak má hradené zdravotné a sociálne poistenie.
Úspešné ukončenie štúdia je vstupnou bránou do polície. Po zvládnutí prijímacieho konania do policajných radov, môže byť absolvent ihneď zaradený do výkonu služby na základných policajných útvaroch.
Všetky podstatné informácie sú aj na facebooku „staň sa policajtom“. Prihlášku na štúdium, ako aj ostatné tlačivá je možné si stiahnuť na stránke http://www.minv.sk/?pomaturitne-kvalifikacne-studium v dolnej časti.