Minca mesta Humenné

HUMENNÉ – Naša škola v spolupráci s mestom Humenné vyhlásila pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné výtvarnú a literárnu súťaž s názvom „MINCA MESTA HUMENNÉ“. A práve v novembri sme sa dozvedeli mená víťazov.
Cieľom súťaže je prostredníctvom umeleckej tvorby vzbudiť u žiakov záujem o regionálnu kultúru a dejiny mesta Humenné a tvorivou prácou osláviť 700. výročie nášho mesta. Do súťaže sa zapojilo 6 základných škôl, čo svedčí o tom, že v Humennom máme dostatok tvorivých detí zaujímajúcich sa o históriu nášho mesta. V literárnej časti žiaci tvorili básne, povesti, legendy a rozprávky. Do výtvarnej časti súťaže Minca mesta Humenné sa žiaci zapojili svojimi 2D návrhmi alebo 3D maketami pamätnej mince mesta Humenné.

Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej a literárnej súťaže sa uskutočnilo 10. novembra 2017 v priestoroch Vihorlatskej knižnici v Humennom.
O víťazoch rozhodovala odborná porota z viacerých škôl.
Literárnu časť hodnotili PhDr. Daniela Hojdanová /predsedníčka/, Mgr. Monika Ondušková, Mgr. Jana Kurilová.
Výtvarnú časť hodnotila porota v zložení Mgr. Ivana Čepová /predsedníčka/, Mgr. Margaréta Jevčáková a Mgr. Barbora Porvaznik.


Ako skončili naši žiaci? Výborne reprezentovali školu a odniesli si diplomy a čestné uznania za svoju prácu.

Vyhodnotenie literárnej časti
I. kategória /žiaci 2.-4. roč. ZŠ/:
3. miesto: Karolína Kožíšková, / Cenťáčka/.

II. kategória /žiaci 5.-6. roč. ŽŠ, I. a II. roč. gymnázií s osemročným štúdiom/:
2. miesto: Barbora Fiľová /Čarovná minca/,
Diana Lopaničová/Stratený kráľovský poklad/,
3. miesto: Tamara Fiľová /Zaľúbená minca/.

III. kategória /žiaci 7.-9. roč. ŽS, III.-V. roč. gymnázií s osemročným štúdiom/:
1. miesto: Max Balický /Dračie šťastie/.
Čestné uznanie:
Kristína Rošková /Dobrodružstvo mince Alice/,
Samuel Novák /Putovanie humenskej mince/.

Vyhodnotenie výtvarnej časti

Vytvorenie 2D návrhu pamätnej mince mesta Humenné
I. kategória /žiaci 2.-4. roč. ZŠ/:
Čestné uznanie: Tereza Makovcová, ZŠ Hrnčiarska

II. kategória /žiaci 5.-6. roč. ŽŠ, I. a II. roč. gymnázií s osemročným štúdiom/:
1. miesto: Barbora Fiľová
2. miesto: Diana Lopaničová
3. miesto: Mia Kasaničová
Čestné uznanie: Tamara Fiľová

III. kategória /žiaci 7.-9. roč. ŽS, III.-V. roč. gymnázií s osemročným štúdiom/:
1. miesto: Bianka Polovková
2. miesto: Katarína Čurillová
3. miesto: Anna Mária Hrunená
Čestné uznanie: Zuzana Pandošová, Kristína Rošková

Vytvorenie 3D makety pamätnej mince mesta Humenné
I. kategória /žiaci 2.-4. roč. ZŠ/:
1. miesto: Peter Mižák
2. miesto: Ema Gubalová
3. miesto: Petra Steranková

II. kategória /žiaci 5.-6. roč. ŽŠ, I. a II. roč. gymnázií s osemročným štúdiom/:
1. miesto: Tamara Fiľová
2. miesto: Bianka Chmeľová
3. miesto: Vanesa Vahovičová
Čestné uznanie: Barbora Fiľová, Karolína Bečariková

III. kategória /žiaci 7.-9. roč. ŽS, III.-V. roč. gymnázií s osemročným štúdiom/:
1. miesto: Emma Getlíková
Čestné uznanie: Veronika Dlugošová

Všetkým žiakom blahoželáme a držíme palce v ďalšej umeleckej tvorbe!

Mgr. Jitka Fiľová