Mestské zariadenie pre seniorov začne s prevádzkou 3. januára 2022

HUMENNÉ – Zariadenie pre seniorov na Starinskej ulici otvorí svoje priestory pre klientov oficiálne 3. januára 2022. Poskytovať bude celoročnú pobytovú sociálnu službu s kapacitou 40 lôžok.

Ako informuje web mesta Humenné, ubytovanie bude poskytované v bezbariérovom zariadení, v dvojlôžkových a jednolôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením a kúpeľňou. V každej izbe bude TV,  pohodlné polohovateľné lôžka a drevené vyvýšené lôžka s kvalitným antidekubitným matracom na prevenciu proti preležaninám. Okrem toho aj inteligentné signalizačné zariadenie na privolanie personálu.

Stravovanie
• celodenná pestrá strava pripravovaná vo vlastnej kuchyni z čerstvých surovín 5× denne pri racionálnej strave alebo 6× denne pri diabetickej alebo iných diétach

Starostlivosť
• bezpečie a starostlivosť o klienta celých 24 hodín
• lekársku starostlivosť formou individuálneho plánu a pravidelných návštev lekára priamo v zariadení
• prevoz a sprevádzanie na odborné lekárske vyšetrenia
• opatrovateľskú starostlivosť kvalifikovaných opatrovateľov
• ošetrovateľskú starostlivosť prostredníctvom ADOS
• sociálne poradenstvo klientovi a jeho rodine
• aktivity v rámci programu sociálnej rehabilitácie
• starostlivosť o osobné šatstvo a odevy vo vlastnej práčovni a žehliarni, zabezpečenie drobných opráv poškodených odevov
• úschova cenných vecí

Ubytovanie – jednolôžková izba 11.00 €/deň
Ubytovanie – dvojlôžková izba 8,00 €/deň
Stravovanie celodenné racionálne 6,00 €/deň
Stravovanie celodenné diétne 7,00 €/deň
Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva 2,00 €/deň

Najnižšia cena spolu na 1 deň od 19,70 €
Najvyššia cena spolu na 1 deň 24,70 €

Záujemcom o pobyt môže byť aj občan, ktorý nemá vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. V takomto prípade ho môžu do zariadenia prijať ako samoplatcu, kde si hradí plnú výšku ekonomicky oprávnených nákladov. Ekonomicky oprávnené náklady na 1 mesiac za 1 klienta sú vo
výške 1 090 €.

Postup pri PRIJÍMANÍ OBČANOV do zariadenia pre seniorov nájdete na tomto linku:
https://www.humenne.sk/…ky-prijatia/