LABOREC – historicky významná rieka regiónu Zemplín

Pomenovanie rieky má základ -lab- , ktorého pôvod je v indoeurópskom -albh-, s významom -biely. To znamená bielu, svetlú rieku, podobne ako napríklad Labe. To dosvedčuje prastaré slovanské osídlenie. Iné je vysvetlenie podľa Melicha.

Laborec pramení v Nízkych Beskydách v nadmorskej výške 682 m n.m. a je dlhý 129 km. Priberá prevažne ľavostranné, dosť rozvinuté prítoky Výravu, Udavu a Cirochu, s ktorými nad Humenným spolu vytvárajú vejár tokov. Ďalej rieka obteká pohorie Vihorlat a prechádza do nížiny, kde zmierňuje svoj sklon. Po dlhšom bezprítokovom úseku sa zlieva s veľkým ľavostranným prítokom Uhom, ktorého väčšia časť povodia sa nachádza v Zakarpatskej Ukrajine (1 613 km2, čo je 61%).

Plocha povodia Laborca je 4 522,5 km2, pričom na ľavostranné povodie pripadá 4 076,7 km2 a na pravostranné 445,8 km2.

Je to podmienené morfológiou povodia a tým, že prijíma väčší ľavostranný prítok Uh, ktorý svojou plochou podstatne zväčšuje ľavostranné povodie. Ďalej aj tým, že na pravej strane Laborca si vytvoril koryto skoro rovnobežne tečúci tok Ondava.

Zaujímavý je aj historicky zdokumentovaný posun toku rieky zo smeru, ktorý tvorili obce postavené popri rieke pod Strážským ako Pusté Čemerné a Lesné. Tok rieky sa presunul po stáročia o niekoľko kilometrov na východ do súčasnej podoby.

Vodná turistika na Laborci:

Laborec poskytuje možnosti vodnej turistiky. Počnúc od Medzilaboriec je splávny 119 km a podľa medzinárodného označenia stupňa obtiažnosti splavnosti patrí do kategórie WW III-ZWC, kde WW označuje divoké vody (Wildwasser) a príslušný stupeň zo šesťstupňovej stupnice I-VI a ZWC – tečúce vody  (Zahmwasser) a stupeň C trojstupňovej stupnice A,B,C.

V konkrétnom roku dĺžka splavného úseku závisí najmä od aktuálneho stavu vody a iných okolnosti.